Livsprotokol for 1903

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret : 1903

 Aaret  :  1903.”           16 Aar. ” –

Den 9de November 1903 fyldte jeg altsaa 16 Aar. Nu var jeg snart oppe i Aarene, nu var det altsaa 1½ Aar Siden at jeg blev konfirmeret, og nu havde jeg den 1 November staaet i Skomagerlære i 1½ Aar, saa nu kunde jeg lave meget. I de 1½ Aar jeg har staaet i Lære, har jeg syet 3 Par nye Sko. Det fórste Par var til min lille Fætter Lars, og det andet Par var til en lille Dreng i Vetterslev, og det tredje Par til mig selv, og paa dem lavede jeg det alt sammen, undtagen rettede Sollen af, det kunde jeg ikke, og nu kunde jeg omtrent solle og bagflække 2 Par om Dagen. Nu var jeg kommen med i en Del Foreninger. Jeg var i Sandby Sogns Sygekasse og jeg var i Sandby Foredragsforening, hvor jeg gav 45 Óre i Kontingent om Aaret, og saa kom jeg frit til alle Foredragene i det Aar. Lærer Fog, Sandby, var Formand. Jeg blev meldt ind i Foredragsforeningen  i Januar Maaned 1903, og jeg blev meldt ind i Sygekassen i Aaret 1902 i December Maaned. Jeg har da kun været syg én Gang, hvor jeg har faaet Hjælp af Sygekassen, og da havde jeg Influensa, og vi havde Doktor til mig. Jeg laa i Sengen et Par Dage. Den 9de November begyndte jeg at spare Penge sammen i Aaret 1902, og nu havde jeg samlet 12 Kroner paa et Aar. Naar jeg fik samlet 20 Kroner skulde de sættes op i Ringsted Bank. Der havde jeg 60 Kroner og stod, og saa Renterne af dem, de havde staaet længe, saa der var store Renter. Jeg samlede paa 1 Kroner, og naar jeg saa fik en, saa gemte jeg den i min Kasse oppe paa Loftet.”

Om selve Fódselsdagen.”

Min Fódselsdag var det Aar en Mandag. Det var temmelig godt Vejr, taaget og lidt mildt. Jeg var ude i Haven og arbejde hele Dagen. Jeg kórte Gódning ud, og grav Haven og meget andet. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Der var kommen en ny Lærer, den anden, Lærer Skafte, var rejst og den ny Skolelærer, han begyndte paa at holde Aftenskole, og i den gik jeg. Vi var en 30 Karle og gik derop. Han begyndte paa at holde Skole den 1 November, saa det var fórst den 2den Aften vi var der. Vi begyndte Klokken 7 om Aftenen og slap Klokken ti, og saa lærte vi at skrive og regne og læse og synge, og Sproglære havde vi ogsaa. Det kostede 2 Kroner for hele Vinteren lige til 1. Maj . 1904.”

Vi holdt min Fódselsdag Mortens Aften, det plejede vi jo van, og vi fik saa Steg og Chokolade. Der var ingen herhenne hos os, vi var her ene tre. Jeg fik 2 Kroner af min Bedstefader i Fódselsdagsgave, jeg fik ingenting af Bedstemoder, og saa fik jeg et Brev og et Fotografi af min Broder Thorvald i Kóbenhavn, og saa fik jeg jo en Del Lykónskninger i Dagens Anledning. Jeg havde haft det godt i det sidste Aar. Kunde jeg bare faa det saa godt i det tilkommende Aar, naar bare man er rask, saa er det ingen Sag, at være til paa Jorden. Jeg var ikke ret stor af min Alder, men nu havde jeg begyndt at vokse. Jeg var ogsaa rask og spiste godt, men jeg var bleven noget sværere. Jeg lagde mig ud, men jeg havde ogsaa gode Dage, det er jo ikke noget saadant haardt arbejde at være Skomager. Vi havde saa meget at bestille i denne Vinter. Vi kunde næsten have i Nóde at holde en Svend en Maaneds Tid. Vi havde mange nye Stóvler, og saa meget gammelt at vi skulde lave, men vi fik da lavet det altsammen, men det kneb jo lidt somme Tider, særlig sidst paa Ugen. Vi maatte op Klokken seks hver Morgen hele Vinteren igennem.”

Vejrforholdene i Aaret : 1903.”

Vinteren var det Aar ikke streng. Det havde ikke sneet uden end 8-9 Gange, men det var jo tit Frostvejr, men ikke i saa hój en Grad, det hójeste var vel end 8-9 Graders Kulde, ellers var det mildt Vintervejr. I Dagene  den 19-20-21-22-23-24-25 April 1903 var det et meget slemt Vejr med Sne og Frost, og saa stormede det meget. Imellem Roskilde og Kóbenhavn kunde Togene ikke komme frem for Sne. Der laa en 3-4 Alen, saa Toget kunde ikke komme frem. De kórte fast i Sne, saa Folk maatte staa af Toget og gaa hen til den nærmeste Station og blive der, til Toget kunde gaa videre, og al Telefonforbindelse var afbrudt. Traadene knækkede og Telefonpælene reven omkuld. Ovre i Jylland var det lige saa koldt og lige saa megen og mere Sne end som her. Fra Roskilde og til Ringsted, var der ikke ret meget Sne og Togene kunde ogsaa godt gaa der. I Marts Maaned var det saa en 14 Graders Varme, saa nu var der jo god Udsigt til, at vi skulde have Sommer, men saa kom saa al den megen Sne og Kulde her, men da saa den Kulde var overstaaet, saa blev det Sommer igen, og saa begyndte Folk at tage i Marken. Der blev alligevel ingen rigtig varm Sommer det Aar. Jeg var ikke i Vandet i Aaen uden en 3-4 Gange. Den óvrige Del af Vinteren var ikke ret streng, men der var jo heller ikke uden en Vintermaaned tilbage. Det sneede kun nogle enkelte Gange i December Maaned, og var ogsaa lidt Frostvejr en Gang imellem. Det var ikke mange Gange det frós.”

Jeg har nogle Bóger i min Kasse, som jeg har bestemmet at vilde gemme i min Kasse og have til Erindring for Aaret : 1903.” –

En Bog.”         Det er en Almanak for Aaret  :  1903.”                                        1.”

En Bog.”         Det er min Stilbog fra Aftenskolen i Sandby i Vinteren Aar: 1903.” 2.”

Ialt .”   2 Bóger.”-

Nu havde jeg en hel Masse Bóger oppe i min Kasse oppe paa Loftet, nu vilde jeg ikke gemme flere deroppe, og nu skulde der heller ikke skrives flere ind i min Protokol, nu vilde jeg ikke fóre Bogregning mere. Det var det sidste Aar jeg skrev Bóger ind i min Protokol.” –

Den 1 November 1903 havde jeg saa været 1½ Aar i Skomagerlære. Nu kunde jeg lave meget.  Gammelt Fodtój kunde jeg lave paa egen Haand nu. Somme Tider var jeg med at sy nyt, men det var ikke meget endnu. Jeg fórte nójagtig Regnskab med hvad jeg lavede i Værkstedet. Det skulde saa skrives ind i min Protokol her.”

Jeg har i Aaret 1903 syet 750 Stikninger og 176 Lapper paa Skotój og lavet 225 Traade. 193 Par har jeg halvsollet og 217 Par har jeg bagflækket. Jeg har syet Tunger paa 17 par lange nye Stóvler og syet Kiler paa 8 Par Træskostóvleskafter og syet 21 Stropper i Stóvler og sat 130 Knapper i Sko. Jeg har slaaet 104 Stód paa Skotøj, og saa har jeg slaaet 18 par Sinker under Stóvler og Sko. Paa 18 Par som jeg har halvsollet, har jeg syet Sollerne paa. Jeg har syet nye Rander paa 3 par i Aaret 1903.

Jeg har syet 2 par nye Sko i Aaret 1903.”

Alt det har jeg lavet i Aaret 1903 i Værkstedet. Jeg har ogsaa lavet lidt til min egen Fortjeneste, men det var jo ikke meget. Jeg havde lavet for 10 Óre til Smededreng Niels Peter Nielsen, og for 65 Óre til min Moder og for 1 Krone til en Soldat og 1 Krone tjente jeg ved at arbejde en Sóndag  for Bedstefader. Det blev ialt til min egen Fortjeneste 2 Kroner 75 Óre.” Jeg havde bagflækket 1 Par og syet 2 Lapper og 4 Stikninger paa det til min egen Fortjeneste. Alt det havde jeg saa Lavet fra 1 Januar 1903 og til 1 Januar 1904.” –

Regninger for Aaret  :   1903.”

Mælkeregning. ”   Skoregning.”   Fiskeregning.”

Mælkeregningen.”

Maaned.” Kander.” Potter.” Kroner.” Óre.” Resultat af Mælkeregningen for Aaret :  1903.”      -222 Kander 444 Potter  39 Kroner 96 Óre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet af Skoregningen for Aaret:  1903.”

78 Par har jeg brunget ud tjent 6 Kroner 47 Óre.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Februar. 16. Kander.” 32. Potter.” 2. Kroner.” 88. Óre.”
Marts. 19. Kander.” 38. Potter.” 3. Kroner.” 42. Óre.”
April. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6. Óre.”
Maj. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Juni. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6.  Óre.”
Juli. 28. Kander.” 56. Potter.” 5. Kroner.”  4. Óre.”
August. 19. Kander.” 38. Potter.” 3. Kroner.” 42. Óre.”
September. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Oktober. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
November. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6. Óre.”
December. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6.  Óre.”
Ialt: 222: Kander.” 444: Potter.” 39 Kroner.” 96. Óre.”
Skoregningen.”
Maaned.”                Hvor mange Par.”     Kroner.”                Óre.”
Januar 8.      Par.” 0.   Kroner.” 70. Óre.”
Februar 6.     Par.” 0.  Kroner.” 92. Óre.”
Marts 10.   Par.” 0.   Kroner.” 35. Óre.”
April 6.    Par.” 0.   Kroner.” 35. Óre.”
Maj 4.    Par.” 0.   Kroner.” 75. Óre.”
Juni 6.   Par.” 0.  Kroner.” 0.  Óre.”
Juli 8.   Par.” 1.   Krone 25. Óre.”
August 6.   Par.” 0.   Kroner.” 70. Óre.”
September 6.  Par.” 0.   Kroner.” 50. Óre.”
Oktober 7.  Par.” 0.  Kroner.” 25. Óre.”
November 11.  Par” 0.  Kroner.” 70. Óre.”
December 1.   Par.” 0.  Kroner 0.  Óre.”
I alt: 78:  Par.” 6. Kroner.” 47. Óre.”

 

April 0 Skaller 0 Abbor 0 Flirer 0 Geder 1 Aal 2 Aale-kvapper 0 Lójer 0 Suder 0 Brassner 0 Rinter 0 Karusser
Maj   0.      5. 0. 0.   8. 1. 22. 0.” 0. 0. 0.
Juni   0.    11. 3. 0.   0. 0. 1. 0.” 0. 0. 0.
Juli.   6.   28. 6. 4.   3. 1. 0. 0.” 0. 0. 0.
August   0.    2. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0.
September   0.   0. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0.

I alt:  6 Skaller.46 Abborrer. 9 Flirer. 4 Geder. 12 Aal. 4 Aalekvapper. 23 Lójer. 0 Suder. 0 Brassner. 0 Rinter.0 Karusser.

I Aaret 1903 fórte jeg Dagbog for hver Dag der gik, og var der saa noget særlig ved en Dag, saa kaldte jeg det en Begivenhed, og nu vil jeg skrive de vigtigste ind her i Protokollen.” –

Torsdag 1 Januar 1903 var det altsaa den fórste Dag i Aaret 1903. Det var Snevejr det meste af Formiddagen. Om Eftermiddagen var det godt Vejr. Vi kórte i Slæde ned af Banken hele Dagen. Jeg var ingen Steder henne den Dag. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme, mine Bedsteforældre var ude til Frederiks. – Fredag 2 Januar 1903 var det altsaa anden Nytaarsdag. Vi arbejdede hele Formiddagen. Til Middag saa holdt vi Fyraften, saa var jeg ude og kóre i Slæde ned af Bakken. Det var godt Vejr den Dag, men glat og haardt Frostvejr. Jeg var i Vetterslev Brugsforening om Aftenen. Den Dag blev jeg meldt ind i Sandby Foredragsforening. Et Medlemskort kostede 75 Óre. Jeg fik saa saadan et, og saa kunde jeg komme frit til alle Foredragene. Jeg fik mit Medlemskort af Hans Hansens Marius paa Hóveltergaarden. Han var Bestyrelsesmedlem. Lærer Fog, Sandby, var Formand for Foredragsforeningen. Nu var jeg altsaa Medlem af Sandby Foredragsforening. – Lórdag 3 Januar 1903 var det saa tredje Nytaarsdag. Den Dag arbejdede vi hele Dagen, men den var jo heller ikke hellig. Det var et væmmeligt Vejr den Dag, for snart sneede det og snart regnede det, saa det var et grueligt sjasket Fóre paa vejen.  Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for 12te Gang. Vi módte Klokken otte. Jeg kom hjem Klokken halv tolv. Nu havde vi kun 4 Gange til, foruden Afdansningsballet. – Mandag 5 Januar var jeg hjemme hele Dagen og arbejdede i Værkstedet.  Om Aftenen var det jo saa Hellig=Trekongers Aften, men den er jo ikke hellig uden hvad Folk selv laver den. Vi fik Klipfisk til Nadver, det plejede vi van at faa. – Fredag 9 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Det var godt Vejr den Dag. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for 13de Gang. – Sóndag 11 Januar maatte vi arbejde i Værkstedet hele Formiddagen, der kom en Mand som skulde have sine Stóvler med det samme. Da vi saa havde lavet dem, saa gik jeg bort med et Par nye Stóvler og tjente 25 Óre. Og da jeg saa kom hjem, kórte vi til Næsby hen hos Smedens til Visit. Vi kom hjem Klokken et om Natten. Det var godt Vejr den Dag, men lidt Frostvejr. – Tirsdag 13 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Det var en forfærdelig Kulde den Dag. Vi slagtede hvor Gris den Dag. Han vejede 213 kg, saa det var en god Gris. Kristine var her henne og hjælpe Bedstemoder. Frederik og Jens Nielsen var med at slagte den. Der var 13 kilo Fedt i ham. – Onsdag 14 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen havde vi Pólsegilde, og de som var med at slagte Grisen, skulde nu have Pólse. Den Dag var det 7 Aar siden at min Morbroder Vilhelm dóde. – Torsdag 15 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for 14de Gang. Módte Klokken otte. Jeg kom hjem Klokken 12 om Natten. Det var Tóvejr den Dag. – Fredag 16 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Pastor Meinertsen, Fodby, talte om Sjællands forhenværende Biskop Jakob Peter Münster. Det begyndte Klokken 6½ og var forbi 8½. Jeg var jo i Foredragsforeningen nu, saa det kostede ikke noget at komme til Foredrag, nu havde jeg Medlemskort. Det var haardt Frostvejr den Dag. – Lórdag 14 Januar var jeg hjemme hele Formiddagen. Om Eftermiddagen var vi alle tre til Bryllup i Tyvelse. Det var Bedstefaders Sósters Søn Laurits Jórgensen der skulde have Bryllup, og blev gift med Parcelist Lars Peder Hansens Datter i Tyvelse, Laura Hansen. Vi kom ikke hjem fórend Klokken halv tre om Natten. Der var ogsaa Dans til Brylluppet. Jeg morede mig godt den Nat. Det var haardt Frostvejr den Dag. – Mandag 19 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen havde vi fremmede. Smedens fra Næsby og Kristoffers og Bodils var her. Jeg fik 50 Óre i Drikkepenge. Det var haardt Frostvejr den Dag. – Onsdag 21 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om aftenen var jeg i Danseóvelse i .” Sandby Forsamlingshus for 15tende Gang. Módte Klokken otte, kom hjem Klokken halv tolv. Nu skulde vi kun een Gang til, saa var vi færdige. Det var en lille smule Tóvejr den Dag. – Torsdag 22 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Jeg var i Hómb med Skotój til Johan Hansens og tjente 35 Óre. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for 16tende Gang, men nu skulde vi jo have et stort Afdansningsbal, og til det kunde der ikke komme andre end dem, der havde gaaet i Danseóvelse, og vi fik saa hver et Kort, en Billet som kostede 75 Óre, og en Dame 25 Óre. Det var haardt Frostvejr den Dag. – Lórdag 24 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Regnevejr og saa sjasket paa Vejene. Om Aftenen var jeg til et stort Afdansningsbal i Sandby Forsamlingshus. Nu var vi altsaa færdige med Danseóvelse for denne Gang. Vi store begyndte at danse Klokken otte, og saa dansede vi til Klokken halv fem om Morgenen. Jeg kom hjem Klokken halv seks om Morgenen, og gik saa i Seng og sov til Klokken et Sóndag Eftermiddag. – Tirsdag 24 Januar var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg over til Hans Peter Knudsens og spillede Kort. Jeg kom hjem Klokken 10 om Aftenen. Det var Regnevejr det meste af Dagen, og saa sjasket paa Vejene.

– Sóndag 1 Februar var det altsaa den fórste Dag i Februar Maaned. Jeg var ude til Peter Jensens i Haugbyrd med Skotój, og ude til Ole Keldsens i Ómarken med Skotój. Jeg havde et Par helt nye Stóvler paa, som jeg selv havde været med at lave. – Mandag 2 Februar var jeg hjemme hele Dagen. Det var jo Kyndelmisse den Dag. Det var Regnevejr og Solskin den Dag, saa det var jo godt Kyndelmissevejr. – Onsdag 11 Februar var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Jensen,  Hindholm, talte om Tilstanden og Livet her i Danmark i Midten af forrige Aarhundrede. Det begyndte Klokken syv og var forbi Klokken ni. Der var en grulig Storm den Aften, helt Orkan. –  Lórdag 14 Februar var det Snevejr og Frostvejr hele Dagen. Der kom megen Sne ned den Dag. – Sóndag 15 Februar var der en masse Sne paa Vejen. Der kom ogsaa mange Kaner her forbi den Dag, og haardt Frostvejr var det. – Tirsdag 17 Februar var det Kanefóre forbi. Al Sneen var tóet bort. Der var den bare Jord nu. – Sóndag 22 Februar var det saa Fastelavnssóndag. Vejret var temmelig godt, men lidt koldt. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle sammen. Vi kom hjem Klokken halv to om Natten. – Mandag 23 Februar var det saa Fastelavnsmandag. Vejret var temmelig godt den Dag. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsforeningen der holdt den. Det kostede 1 Krone  for en Herre. Det begyndte Klokken syv. Jeg kom hjem Klokken halv seks om Morgenen. Der var udsat 4 Præmier. To til Herrer og to til Damer. Jeg sov til Klokken ti om Formiddagen. Det lynede og regnede den Dag. – Tirsdag 24 Februar var det saa Fastelavnstirsdag. Vi arbejdede hele Dagen. Bedstefader var i Næstved den Dag. Jeg gik tidlig i Seng den Dag, jeg havde jo været til Bal sidste Nat. – Lórdag 28 Februar var det saa den sidste Dag i Februar Maaned. Det var et storartet godt Vejr den Dag, helt Sommer. Jeg var i Hómb hos Johan Hansen med Skotój og tjente 35 Óre.

– Sóndag 1 Marts var det altsaa den fórste Dag i Marts Maaned. Vejret var storartet godt den Dag, helt Foraarsvejr. Jeg var i Vrangstrup med Skotój den Dag. – Fredag 4 Marts var det et storartet godt Vejr, helt Sommervejr. Det tordnede den Dag. Jeg lavede Grissehus om Eftermiddagen. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Kammerherre Barner talte. Det begyndte Klokken 7½. Jeg kom hjem Klokken ti. Jeg var paa Sórup med Skotój den Dag. – Sóndag 8 Marts var det et storartet godt Vejr, helt Sommer. Det var varmt den Dag. Jeg var henne og mede i Aaen den Dag, for fórste Gang i Aaret 1903. Frederiks var her henne den Dag. Andre var her ikke. – Tirsdag 10 Marts var det storartet godt Vejr. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Missionær Jens Hansen fra Soró talte, og den berómte Pastor Ifversen fra Kóbenhavn. Det begyndte Klokken 4½ og var forbi Klokken ni. – Onsdag 11 Marts var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Jensen, Hindholm,  talte om Livet her i Danmark i Midten af forrige Aarhundrede. Det var sidste Aften han var her. Det begyndte Klokken syv. Jeg var syg, da jeg kom hjem og gik i Seng. – Torsdag 12 Marts var jeg syg hele Dagen. Jeg havde Feber og Hovedpine og meget andet, men jeg var da oppe hele Dagen, men gik tidlig i Seng om Aftenen, og fik saa nogen Hyldethe, saa kunde jeg svede godt. Vi var syge alle tre. Det var Influensaen, der var slem. – Fredag 13 Marts laa jeg i Sengen hele Dagen og var Syg. Doktor Petersen fra Ringsted var her inde og se paa mig. Jeg fik saa nogen Medicin som jeg skulde tage. Et Pulver tre Gange om Dagen, og noget som jeg skulde drikke en Theskefuld 3 Gange om Dagen. Jeg spiste ingen Mad. – Lórdag 14 Marts var jeg da oppe igen, og var med at arbejde i Værkstedet, men jeg var ikke rigtig rask endnu. Jeg spiste ikke ret megen Mad. – Sóndag 15 Marts var jeg saa omtrent rask igen. Den dag laa Bedstefader i Sengen hele Dagen og var daarlig tilpas. – Torsdag 19 Marts var jeg til Sprójtemónstring i Sandby. Jeg var i Stedet for Bedstefader,  han var borte. Det var Regnevejr det meste af Eftermiddagen. Om Aftenen var jeg i Vetterslev med Skotój og tjente 15 Óre. – Tirsdag 24 Marts var det godt Vejr. Om Aftenen var jeg nede i Vetterslev Forsamlingshus og saa paa de dansede. Der var Danseóvelse. Jeg kom hjem Klokken halv et om Natten. – Onsdag 25 Marts var det godt Vejr hele Dagen. Den Dag var det Bedstefaders Fódselsdag. Han fyldte 59 Aar. Vi havde ingen Stads den Dag, det skulde ikke være fórend om Sóndagen. Jeg gav ham en Flaske Cognak til 1 Krone og 40 Óre, og meget andet fik han. – Torsdag  26  Marts var det et storartet godt Vejr. Det var helt varmt. Folk svedte, det blæste Varme ned. Vi havde ikke noget i Kakkelovnen den Dag. – Sóndag 29 Marts var det et helt andet Slags Vejr. Det var saa koldt og saa stormede det. Jeg var henne at mede den Dag, men fangede ikke noget. Jeg lavede ogsaa et aaletój den Dag og lagde det ud om Natten, men fangede ikke noget.  Vi holdt Bedstefaders Fódselsdag den Dag. Vi fik Steg og Chokolade. Alle Frederiks og Blikkenslagerens var her. Andre var her ikke. – Tirsdag 31 Marts var det altsaa den sidste Dag i Marts Maaned. Jeg var i Ringsted den Dag om Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg med at grave Have og lægge Kartofler. Vejret var godt den dag.

– Onsdag 1 April var det saa den fórste Dag i April Maaned. Det var meget koldt den Dag. Vi havde i Kakkelovnen. Jeg havde mit Aaletój ude den Nat, men fangede ikke noget. – Torsdag 2 April var det Snevejr om Formiddagen. Vi kórte brænde hjem den Dag. Jeg fangede heller ingen Aal den Nat. – Sóndag 5 April var det et væmmeligt Vejr. Det regnede og stormede hele Dagen. Vi var ude til Frederiks alle sammen til Fódselsdag. Det var Vilhelm der fyldt 7 Aar. – Mandag 6 April var det ogsaa koldt. Den Dag var det et Aar siden, at jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke. – Onsdag 8 April var det godt Vejr hele Dagen. Det var Kongens Fódselsdag den Dag, han fyldte 85 Aar, saa der var megen Stads i Kóbenhavn den Dag. Den tyske Kejser Vilhelm havde lige være inde og besóge ham. Nu forestaar vi jo Paasken. – Torsdag 9 April var det altsaa Skærtorsdag. Vejret var godt, men lidt koldt. Her var ingen her hos os. Jeg var ene hjemme om Eftermiddagen og om Aftenen, men jeg havde nogle Drenge inde hos mig, og vi spillede saa Kort til de kom hjem. Jeg tjente 50 Óre den Aften. – Fredag 10 April var det saa Langfredag. Vejret var storartet godt den Dag. Helt Sommer, det var saa mildt hele Dagen. Om Eftermiddagen var vi i Glumsó hos Blikkenslagerens til Visit. Vi kom hjem til Sengetid. – Lórdag 11 April var det jo Arbejdsdag igen. Vi arbejdede hele Dagen. Vejret var godt den Dag. Jeg havde mit Aaletój ude den Nat, men fangede ikke noget. – Sóndag 12 April var det saa Paaskedag. Vejret var temmelig godt den Dag. Der kom en Haglbyge en Gang imellem. Vi var ingen Steder henne den Dag, og her var ingen hos os. Jeg var ene Hjemme om Aftenen til Sengetid. – Mandag 13 April var det saa anden Paaskedag. Vejret var storartet godt den Dag. Der kom nogle enkelte byger. Om Eftermiddagen havde vi fremmede, Laurits og Laura fra Tyvelse og Frederiks var her. Jeg spillede Klink det meste af Dagen. Jeg vandt 4 Óre. – Tirsdag 14 April var det saa tredje Paaskedag. Vejret var godt den Dag. Jeg hugggede Brænde hele Dagen. – Sóndag 19 April var det Konfirmationsdag. Jeg var i Kirke om Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg til Konfirmation oppe hos Peter Nielsens. Laurits blev konfirmeret. Jeg gav ham et Kort til 26 Óre. Jeg kom hjem Klokken ni om Aftenen. Det var Vintervejr den Dag. Det stormede saa forfærdeligt, saa det var omtrent ligesom Julestormen 1902. Det var ikke det værste, der kom et helt Lag Sne, saa der laa store Snedriver paa Vejene, og det sneede hele Dagen og Natten, og saa var det haardt Frostvejr. – Mandag 20 April var det ogsaa Vintervejr. Det stormede  og sneede og róg og fóg, saa der laa store Snedriver paa Vejene og Frostvejr i hój Grad. Fra Roskilde og til Kóbenhavn laa der en Alen Sne paa Jorden, saa Togene kunde ikke komme frem. Der var Togstandsning i et Par Dage, og al Telefonforbindelse var afbrudt. I Jylland var det ogsaa galt med Sneen. Det var rigtignok bleven Vinter nu. I Marts Maaned havde vi ellers end 14 Graders Varme, men nu var det Vintervejr. – Tirsdag 21 April var Vejret en lille Smule bedre, men ikke meget. Imellem Roskilde og Kóbenhavn laa der nu en 3 Alen Sne over Jorden, saa Toget kórte Sne lige op over sig, men til om Aftenen havde de faaet Jernbaneskinnerne klare, saa nu kunde Toget kóre igen. – Sóndag 26 April var det godt Vejr. Nu var Vinteren overstaaet for denne Gang, nu skulde vi have Sommer. Jeg var over til Hans Peter Knudsens den Dag. Vi spillede Kort. Jeg vandt 25 Óre. Om Formiddagen var jeg borte med Skotój. – Torsdag 30 April var det den sidste Dag i April Maaned. Det var godt Vejr den Dag, helt varmt. Jeg fangede en Aalekvappe den Nat. Nu havde jeg altsaa været et Aar i Skomagerlære. Jeg grav Have den Dag.

– Fredag 1 Maj var det saa den fórste Dag i Maj Maaned, og det var Flyttedag den Dag. Jeg fangede en Aal den Nat, og 2 Lójer og en Abbor med Medetój. Det var et storartet godt Vejr den Dag. Det var meget varmt. – Lórdag 2 Maj  var det koldt og Stomvejr. Jeg fangede en Aal den Nat. Jeg grav Have hele Dagen. – Sóndag 3 Maj fangede jeg to Aal og en Aalekvappe. Jeg var borte med Skotój og tjente 35 Óre. Det var koldt den Dag. – Mandag 4 Maj var det et storartet godt Vejr. Der blæste Varme ned. Om Aftenen lynede og tordnede det stærkt. Der kom kun nogle enkelte Skrald her, men andre Steder var det slemt vejr. Der brændte mange Gaarde og Huse den Nat. – Fredag 8 Maj var det saa store Bededag. Det var storartet godt Vejr den Dag. Jeg kórte med Hans Peter Knudsens Peter ud med Mælk om Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg ovre og spille Kort med ham og vandt 12 Óre. – Lórdag 10 Maj var det godt Vejr. Om Eftermiddagen var jeg nede i Enigheden i Vetterslev og saa paa de skód. Der var Skyttefest dernede. Jeg fangede en Aal den dag. – Onsdag 20 Maj var det koldt og Regnevejr. Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted oppe og kóbe noget Papir til at tapetsere med, vi manglede noget. – Torsdag 21 Maj var det altsaa Kristi Himmelfartsdag. Det var godt Vejr den Dag. Jeg var ingen Steder henne, og her var ingen hos os. Jeg var ovre til Peter Nielsens i Gaardene om Eftermiddagen og spille Kort og vandt 8 Óre. – Fredag 22 Maj var det det varmeste Vejr, vi endnu har haft. Jeg fangede 8 Lójer i Middagsstunden. Den Dag var det min Moders Fódselsdag. Jeg sendte et Brev hjem til hende. – Sóndag 24 Maj var det meget varmt. Det var en 24 Graders Varme. Om Eftermiddagen var jeg i Skoven. Nu var den jo grón. – Lórdag 30 Maj var det ogsaa meget varmt. Den Dag ordnede vi Badehuset. ” Jeg var i Vandet den Dag for fórste Gang i Aaret 1903 og Vandet var dejlig varmt “Sóndag 31 Maj var det Pinsedag og den sidste Dag i Maj Maaned. Det var meget varmt den .Dag. Det var en 24 Graders Varme. Jeg var ingen Steder henne den Dag. Blikkenslagerens og Peter Vilhelms i Gaardene var her.

” Mandag 1 Juni var det saa anden Pinsedag og den fórste Dag i Juni Maaned. Det var meget Varmt den Dag. Jeg var ingen Steder henne og her var heller ingen hos os.” Tirsdag 2 Juni var det saa tredje Pinsedag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det var saa koldt og saa tordnede og lynede og regnede det og stormede saa ganske voldsomt. ”Torsdag 4 Juni fik jeg lavet mine nye Sko færdige. Det var det andet Par nye Sko jeg havde syet i min Læretid. Jeg var 2½ Dag om at sy mine nye Sko. Jeg syede Sollerne paa og stak dem op i Randen. Vejret var godt den Dag.” Fredag 5 Juni var det altsaa Grundlovsdag. Det var godt Vejr den Dag. Om Eftermiddagen var jeg til Sygekassefest i Vetterslev i Gaardmand Jens Peder Kristensens Vænge nede i Byen. Det begyndte Klokken fire om Eftermiddagen. Jeg kom hjem Klokken tre om Natten. Jeg var inde og danse hele Tiden. Folketingsmand Poul Christensen fra Soró talte og Skrædder Frandsen Vetterslev. ”Sóndag 14 Juni var jeg til Fest i Sandbygaards Skov. Det var Sygekassefest Lærer Gjerstrup Glumsó talte og Sygekassens Formand Lærer Fog, Sandby. Det begyndte Klokken fire om Eftermiddagen. Jeg kom hjem Klokken fire om Natten. Jeg var inde og danse. Det var temmelig godt Vejr den Dag men koldt. Om Formiddagen var jeg med Hans Peter Knudsens Peter ude med Mælk. “Tirsdag 16 Juni var der Folketingsvalg over hele Landet Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede hele Dagen. I Næstvedkredsen var Folketingsmand Julius Frandsen blevet genvalgt med 1602 Stemmer og Josef Hansen fik kun 1173 Stemmer saa der var jo en 500 Stemmer Forskel. Der var ellers mange Venstremænd og faldt. ”Fredag 19 Juni var det godt Vejr. Om Aftenen var jeg ude til Niels Pedersens i Vrangstrup med Skotój Der skulde være Skovtur om Lórdagen. Sandbyerne og Vrangstrupperne de slog dem sammen til et Hold. Bedstefader og Bedstemoder var med. Jeg var ene hjemme om Lórdagen. ”Sóndag 21 Juni var det meget koldt og lidt Regnevejr. Jeg var hjemme hele Dagen. Der var ingen hos os andre end Frederiks Drenge. ” Tirsdag 23 Juni var det St Hans Aften om Aftenen. Saa plejede jo Folk van at blusse den Aften. Det hed sig at de skulde lyse Heksene til Bloksbjerg. Vi var ude til Frederiks til Fódselsdag om Aftenen. Det var Lars der fyldte 2 Aar. Da vi kom hjem var jeg ude og se paa de blussede allevegne omkring. ”Tirsdag 10 Juni var det saa den sidste Dag i Juni Maaned. Det var godt Vejr den Dag. Jeg var i Vandet den Dag. Jeg malede Brónden og Bænken den Dag.

”Onsdag 1 Juli var det altsaa den fórste Dag i Juli Maaned. Det var godt Vejr. Den Dag kom Thorvald og Karla og Anna herned fra Kóbenhavn af og skulde være her i Sommerferien. Bedstefader var oppe og hente dem. De kom ud med det fórste Tog og var i Ringsted Klokken ni. De skulde være her til den 10 August. ”Sóndag 5 Juli var jeg ude at mede og fangede en Gedde på 1½ pund og en Del Smaafisk fangede jeg. Det var godt Vejr den Dag. Jeg var i Vandet om Eftermiddagen. Jeg var ingen Steder henne. Frederiks var her henne. ”Mandag 6 Juli havde vi fremmede. To af Bedstefaders Fætre var her. Peder Eriksen og Anders Eriksen og begge deres Dótre og den ene Datters bórn. Vi fik Gedder til Middag. ” Onsdag 8 Juli var jeg i Ringsted med de fremmede. Jeg kórte dem op med Peter Nielsens Kóretój” De rejste om Eftermiddagen. Det var godt Vejr hele Dagen. “Lórdag 11 Juli var det godt Vejr. Den Dag kom min Fader og min Moder herud og min lille Broder Vilhelm, og saa noget efter samme Dag kom min Bedstefaders Sóster Sidse fra Sósum og hendes Mand og deres Són Vilhelm. De kom om Eftermiddagen alle sammen. Jeg var i Vandet om Aftenen.” Sóndag 12 Juli rejste saa Sidse fra Sósum og hendes Mand og Vilhelm igen. Bestefader kórte dem til Næsby hen hos deres Sóster Ellen. Min Moder og Fader og Vilhelm de blev her til om Onsdagen. Om Eftermiddagen var Blikkenslagerens herhenne.” Mandag 13 Juli var de i Glumsó hos Blikkenslagerens alle sammen paa nær mig og Thorvald og Bedstefader og Bedstemoder. Fader og Moder, Karla og Anna og Vilhelm. Thorvald fangte en stor Gedde den Dag. Det var godt Vejr den Dag.” Tirsdag 14 Juli var Fader og Thorvald i Geldsted henne hos, hvor den Anden Bedstefader, Faders Fader, ham kendte vi ellers ikke meget til. Hans Bórn kunde ikke lide ham  men nu vilde Fader da hen og hilse paa ham en Gang, inden han d6de. Moder var ude til Frederiks den Dag hele Eftermiddagen. Det var Regnevejr den Dag. ” Onsdag 15 Juli rejste saa mine Forældre hjem til Kóbenhavn igen og Vilhelm ham tog de med. De andre kom naar Sommerferien var forbi. De rejste om Eftermiddagen. Det var et ósende Regnevejr den Dag/ men de skulde hjem den Dag, hvordan Vejret var. Jeg fik 1 Krone og 25 óre af min Moder og Fader. Jeg bagflækkede Moders Sko. Bedstefader kórte dem paa Stationen. De var i Kóbenhavn Klokken halv syv om Aftenen. Nu var deres Ferie forbi.” Torsdag 16 Juli var jeg over til Johan Hansens i Hómb med Skotój og tjente 30 óre og jeg var paa Sórup med det samme. Det var godt Vejr den Dag helt varmt” Tirsdag 21 Juli var det godt Vejr. Jeg og Thorvald savede Brænde hele Dagen. Om Aftenen var vi i Hjælmsólille med Skotój og tjente 25 óre. ” Torsdag 23 Juli var jeg oppe og hjælpe Malleren med at kóre Hó ind om Formiddagen. Vi blev færdige Klokken halv elleve. Jeg fik 50 óre for det Da jeg kom hjem saa bar vi Brændestakken ind i Torvehuset ” Fredag 24 Juli blev jeg og Thorvald færdige med at save Brænde. Vi lavde saa i Stand derude og saa bar vi Aamój hjem. Nu havde vi savet Brænde i fire Dage. ” Mandag 27 Juli rejste min Broder Thorvald hjem til Kóbenhavn igen. Han rejste om Formiddagen. Det var godt Vejr hele Dagen. Karla og Anna skulde ikke hjem forend den 8 August ” Fredag 31 Juli var det altsaa den sidste Dag i Juli Maaned. Det var Regnevejr hele Dagen. Jeg var ingen Steder henne den Dag.

” Lórdag 1 August var det saa den fórste Dag i August Maaned. Det var Regnevejr hele Dagen. Jeg var hjemme hele Dagen. Torsdag 6 August var jeg paa Hóstarbejde hos Hans Peter Knudsen i Sandby. Jeg kom derover tidlig om Morgenen og var der til Fyraften. Jeg var med at binde og tage Rug fra. Jeg skulde derover igen om Fredagen hvis det blev godt Vejr. Den Dag var det godt Vejr hele Dagen.” Fredag 7 August var jeg over til Hans Peter Knudsens paa Hóstarbejde igen. Jeg kom om Morgenen Klokken seks og var der til om Aftenen. Nu havde jeg været derover i to Dage. Jeg fik 75 óre om Dagen saa jeg fik i alt 1Krone og 50 óre for de to Dage. Nu var vi færdige med Rugen. Jeg skulde derover igen naar de skulde i Lag med Kornet Det var godt Vejr den Dag.” Lórdag 8 August rejste mine to Sóskende Karla og Anna hjem til Kóbenhavn igen. De rejste om Eftermiddagen. Bedstefader kórte dem op til Stationen. Saa rejste de ene hjem. Det var godt Vejr den Dag. Nu var deres Sommerferie forbi for denne Gang. Jeg var ingen Steder henne den Dag. ” Sóndag 9 August var det et storartet godt Vejr. Kristine og Nielsen var her henne hos os. Jeg var i Vandet den Dag. ” Fredag 14 August var det min Bedstefaders og Bedstemoders Bryllupsdag. Da var det 37 Aar siden at de havde Bryllup. Det var godt Vejr den Dag. Der var ingen her hos os.” Sóndag 16 August var jeg i Vrangstrup. Jeg kórte med Hans Peter Knudsens Peter. Jeg solgte for 9 óre Stikkelsbær den Dag. Moster Anna og lille Lars var her henne den Dag. Andre var her ikke. Tirsdag 18 August var det min Morbroder Vilhelms Fódselsdag. Han havde været 29 Aar, hvis han havde været levende endnu, men han var jo dód for 7 Aar siden. Det var godt Vejr den dag. Jeg var ingen Steder henne den Dag. ” Onsdag 19 August var det et storartet godt Vejr. Om Aftenen var vi alle tre ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Frederiks Fódselsdag. Om Eftermiddagen var jeg i Hómb til Johan Hansens med Skotój og paa Sórup med det samme og tjente 45 Óre i Drikkepenge. ”Sóndag 23 August var jeg ude til Hans Hansen paa Hóveltergaarden med Skotój om Formiddagen og tjente 25 Óre. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme. De gamle var i Sandby Forsamlingshus, der var Afskedsfest for Lærer Skafte. Han havde jo faaet et andet Embede i Vejló som Fórstelærer. Han vilde ikke være i Sandby mere.  De kom hjem Klokken et om Natten. ” Fredag 28 August blev jeg færdig med at sy et Par nye Sko til en lille Dreng i Vetterslev. Det var det tredje Par nye Sko jeg havde syet i min Læretid Paa 1 ¾ Aar havde jeg nu staaet i Lære. Om Eftermiddagen klippede jeg Tjórner. ” Sóndag 30 August var jeg i Vrangstrup med Skotój. Jeg var kórende med Hans Peter Knudsens Peter. Jeg var ellers ingen Steder henne. ”Mandag 31 August var det altsaa den sidste Dag i August Maaned. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede hele Dagen og stormede saa der faldt en Masse Frugt ned. Jeg var i Vetterslev om Aftenen, ellers var jeg ingen Steder henne.

Tirsdag 1 September var det saa den fórste Dag i September Maaned. Det var godt Vejr hele Dagen. Om Eftermiddagen var jeg over til Hans Peter Knudsens og var med at hóste. Vi kórte ind. Jeg skulde derover igen om Onsdagen. ” Onsdag 2 September var det storartet godt Vejr. Det tórrede godt. Jeg var over til Hans Peder Knudsens og være med at hóste hele Dagen. Jeg var med at binde om Formiddagen. Om Eftermiddagen kórte vi ind. Jeg skulde derover igen om Torsdagen. ”Torsdag 3 September var det godt Hóstvejr hele Dagen. Jeg var ovre til Hans Peter Knudsens og være med at hóste hele Dagen. Vi bandt om Formiddagen og korte ind om Eftermiddagen. Vi blev helt færdige med at hóste den Dag. Nu skulde jeg ikke derover mere. Jeg fik saa 2 Kroner og 50 Óre for de 2 ½ Dag, jeg havde været derovre. ”Fredag 4 September var det godt Hóstvejr hele Dagen, men den Dag var jeg ingen Steder henne og hóste. Jeg og Bedstefader grav Kartofler op og lavede Kartoffelhus. ” Lórdag 5 September var det godt Hóstvejr hele Dagen, men jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Den Dag var hele Næstved Dragonregiment herude og holde Regimentsóvelser, og der laa en hel Masse Soldater rundt omkring her til Peter Nielsens og Móllerens og rundt omkring. Paa Markerne over paa Sognefogdens i Vetterslev holdt Fjenden, og de skód saa paa ham. Her var megen Alarm den Dag. ” Mandag 4 September var det Regnevejr hele Dagen. Den Dag ordnede vi Værkstedet kalkede og gjorde rent derinde og lavede fint derinde. ” Tirsdag 8 September klippede jeg Tjórner hele Dagen. Det var Regnevejr og Blæsevejr hele Dagen. ” Torsdag 10 September var det godt Vejr hele Dagen. Den Dag var der et Par Kompagnier Ingeniórer herude og holde óvelse. De slog Broer op over Aaen henne paa Móllerens og kórte og red ind over den og de sejlede i Aaen i store Baade. Den óverstkommanderende var en Kaptajn. De var her et Par Timers Tid, saa red og gik og kórte de til Vetterslev og Hómb, der skulde de indkvarteres og være til om Fredagen, saa skulde de længere frem i Landet.” Den Dag havde jeg naaet og faaet samlet 12 Kroner sammen, som ingen vidste jeg havde, saa det var mine egne Penge, men de skulde sættes op i Banken i Ringsted, hos de andre Penge jeg havde deroppe. ” Lórdag 12 September var det godt Vejr hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Hóstfest i Sandby Forsamlingshus. Det begyndte Klokken fire om Eftermiddagen. Jeg gik derop da Klokken var syv og kom hjem Klokken fem om Natten. Det kostede en Krone, saa fik vi Kaffe og hvidt Ól. ” Sóndag 13 September var det godt vejr hele Dagen. Jeg sov hele Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg nede i Vetterslev, der var Skiveskydning. Jeg var blot nede og se paa det. ” Tirsdag 15 September var det min Bedstemoders Fódselsdag, da fyldte hun 60 Aar. Vi holdt ingen Fódselsdag den Dag. Vi skulde ikke holde den fórend om Sóndagen. Det var godt Vejr hele Dagen den Dag, men koldt. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander A.Jórgensen fra Hóng Hójskole talte. Det begyndte Klokken syv en halv. ” Lórdag 19 September var det godt Vejr hele dagen og Folk havde travlt med at hóste. Den Dag kom der en 4-5 Kompagnier Infanterister her forbi. De skulde til Kalkerup og indkvarteres der. Om Aftenen var jeg i Vetterslev med Skotój og tjente 25 Óre. ” Sóndag 20 September var det godt Vejr hele Dagen. Den Dag holdt vi Bedstemoders Fódselsdag. Frederiks og dem i Glumsó var her henne. Vi fik Steg og Chokolade. ” Tirsdag 22 September var det godt Vejr hele Dagen. Om Eftermiddagen var jeg til Marked i Ringsted- Det var Mikkels Marked Jeg kom hjem igen om Aftenen. Jeg kóbte mig en ny Cykelhue den Dag til 2 Kroner og 50 Óre, og saa var jeg inde hos Urmageren og faa lavet mit Ur, det skulde bare stilles, og mere kóbte jeg, og saa gik jeg hjem. ”Onsdag 23 September var det godt Vejr hele Dagen. Den Dag kom der 16 Kanoner her forbi, og saa mange Vogne med Proviant, og saa mange ridende kom der. Baade Officer og menige. De skulde til Glumsó og indkvarteres der. Det var Artilleri, der kom forbi.

”Fredag 2 Oktober var der Óveise her ved Broen. Her stod Vagt ved Broen hele Dagen, og saa var der Fjender ude omkring som vilde komme og skulde over Broen, men Vagten der stod ved Broen, skulde saa give Alarm til de andre. Der laa en Snes Infanterister oppe hos Sognefogden i Vetterslev. Det var Cyklistkompagniet der skulde slaas med Fjenden. Fjenden var Dragoner med Sjaler paa. Der blev ogsaa et lille Slag her.

Kantonnementsøvelse_Vetterslev 1903

Bag den forreste rytter skimtes et hvidt hus. Det er Brobakken 9, hvor Hans boede sammen med sine bedsteforældre. Fotoet er fra den øvelse som han beskriver i dagbogen.

Der kom nogle Dragoner og vilde over Broen, men saa kom alle de syklende Infanterister efter dem og jog dem paa Flugt og skód paa dem, og saa blev de borte alle sammen. ” Lórdag 3 Oktober var der et stort Slag her. Det begyndte om Formiddagen. Allerfórst blev der sat Vagt ved Broen, som skulde sige at Broen var spængt i Luften, og der kunde ikke komme nogen over af Fjenderne. Saa da Klokken var en halv ni, saa begyndte der at komme Soldater. De ligefrem myldrede op af Jorden. Der kom henved et Par tusinde Soldater her, og saa begyndte Slaget ovre i Sognefodens Have i Vetterslev der. Det halve af Syklelistkompagniet, det var Fjenden, de andre var gaaende Infanterister. De begyndte saa at skyde paa dem omme i Dade. Oppe paa Bankerne, der stod en 8-9 store Kanoner, og dem skód de med, saa her var et helt Bombardement, her var et gruligt Skyderi, og saa kom der et Ingeniórkompagni, og slog Bro over Aaen og saa gik de over paa dem og saa omringede de Vetterslev og drog alle de syklende Infanterister til fange, og saa hævede Slaget. Der blev blæst Pardon. De gav dem over, saa holdt de Hvil og spiste Frokost, og da de havde spist, saa drog de videre ind i Landet og skulde indkvarteres. Om Eftermiddagen kom der et Par Kompagnier Infanterister her. De skulde indkvarteres i Sandby Vrangstrup Tyvelse Glumsó Næsby Vetterslev og Hómb og mange flere Steder. Vi havde Manóvren her omkring paa Sjælland i Aar. Slaget som var her lededes af Generalmajor Zakarias. Her var flere hóje Officer her den Dag, og nogle udenlandske Officer var her ogsaa, men alle Officerne de forsvandt snart, de ledede blot Slaget Vi fik saa mange Stóvler og skulde lave den Dag, henad Aftenen da de var kommen i Kvarter alle Soldaterne. Vi maatte arbejde til Klokken tolv om Natten, og op igen Klokken fire om Natten og begynde igen, og saa maatte vi arbejde hele Lórdagen med. ” Sóndag 4 Oktober arbejdede vi i Værkstedet hele dagen. Vi havde saa mange Stóvler og skulde lave af Soldaternes. Jeg fik en Krone af Bedstefader, da vi var færdige med alle Stóvlerne, for at jeg havde hjulpet paa ham. Den Dag holdt Soldaterne Hvil i Kvarterene.” Mandag 5 Oktober var der Slag her ved Broen igen, men det var ikke saa stort som om Lórdagen. Vi holdt hellig Dag den Dag. Vi bestilte ingenting. Broen blev sprængt i Luften tidlig om Morgenen, skulde da forestille som saadan, men der blev ikke ret meget Slag her. De grav Lóbegrave til at ligge og skyde i. Det var Fjenden som grav dem. De laa ovre paa den anden side af Aaen, og saa kom der saa en hel Del Soldater her og laa her omkring og skód med Geværer. Der var ingen Kanoner her den Dag. Det blev ikke til noget Slag her. Da Klokken var tolv, saa stormede de Broen, saa rendte de ind over Broen alle sammen og saa blev de indkvarteret ovre i Vetterslev og Hómb. Den egentlige Slag stod inde ved Tybjerg. Der skód de med Kanoner. Her blev blot en lille Træfning. Her var en del Husarer her den Dag. Her var mange Folk her ved Broen den Dag som skulde se Slaget, og saa blev det ikke noget videre. ” Tirsdag 6 Oktober var der ikke noget her omkring. Nu var de draget længere bort og skulde holde Óvelse. Vi havde to syklende Infanterister to Ordinanser her i Kvarter den Nat. Det var noget vi gjorde godvilligt. De kom her om Mandagen henad Aftenen og laa her saa om Natten, men tog saa afsted igen tidlig om Morgenen. De skulde finde deres Kompagni nu. Vi arbejdede hele Dagen den Dag. Det var et gruligt Vejr om Natten med Torden og Lynild. Vi maatte op midt paa Natten, da Uvejret var værst. ” Onsdag 7 Oktober var jeg til Revy i Ringsted, men da jeg kom derop, saa var der ingen. Der blev ingen holdt Kronprinsen syntes Soldaterne havde lidt nok, nu skulde de være fri for denne Omgang. Særlig i den sidste Tid havde de lidt. Det var Regnevejr omtrent hver Dag, saa der blev ingen Revy holdt, men jeg var da i Ringsted det meste af Dagen. Nu var altsaa Manóvren forbi for i Aar. Nu varer det nok længe inden de kommer her paa denne Egn. Det var en 12 Aar siden at de havde været her paa denne Egn sidst Det var morsomt at se paa dem, naar de holdt Manóvre. De var jo her omkring i en 5-6 Dage. ” Sóndag 11 Oktober var det forfærdeligt koldt. Vi havde i Kakkelovnen om Eftermiddagen. Jeg var i Kirke om Formiddagen. Der var Konfirmation. Om Eftermiddagen var jeg til Konfirmation ovre hos Smedens. Kristian blev konfirmeret Jeg gav ham et Kort til 35 Óre. Jeg kom hjem Klokken ni om Aftenen, han var jo ovre til min Konfirmation, vi var jo gamle Lejekammerater. ” Sóndag 18 Oktober var det godt Vejr hele Dagen. Om Eftermiddagen var vi ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Anna der fyldte Aar. Vi spillede Kort om Aftenen. Jeg vandt 37 Óre.

” Sóndag 1 November var det altsaa den fórste Dag i November Maaned, og Skiftedag var det jo ogsaa. Der var mange og skiftede Pladser. Nu havde jeg været 1 ½ Aar i Skomagerlære, men jeg havde jo 2 ½ Aar endnu. Læretiden lyder jo paa fire Aar. ” Lórdag 7 November var det godt Vejr hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Den ny Skolelærer Nielsen som var kommen her, han holdt Aftenskole hele Vinteren to gange om Ugen. ” Mandag og Fredag fra Klokken syv om Aftenen og til halv ti, og saa skulde vi undervises i Regning og Skrivning og Oplæsning og Sang og Dansk. Det kostede 2 Kroner for hele Vinteren saa det var jo billig Undervisning.” Tirsdag 10 November var det et vemmeligt Vejr. Regnevejr og koldt Det var jo Mortens Atten om Aftenen. Vi holdt min Fódselsdag den Aften. Vi fik Steg og Chokolade. Der var ingen her andre end os selv. Da vi havde spist og drukket gik jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Lærer Illeris, Kærehave Landbrugsskole talte om Arbejdet der kunde blive baade til Velsignelse og Forbandelse. ” Torsdag 12 November var Vejret godt hele Dagen. Det var helt mildt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Det begyndte Klokken syv og var forbi halv ti. Vi skrev på Tavle og havde Oplæsning og regnede og sang. ” Mandag 16 November var det godt Vejr hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi skrev og regnede og sang og havde Oplæsning.” Torsdag 19 November var det godt Vejr hele Dagen. Det havde været Frostvejr om Natten. Vi grav Haven hele Dagen, jeg og Bedstefader. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Mandag 23 November var den fórste Sne kommen i Aaret 1903, efter Sommeren, men den tóede bort med det samme den kom, men om Natten blev det haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. Den Aften begyndte vi paa at skrive i Skrivebóger. ” Torsdag 26 November var der et Par Tommer Sne paa Jorden og det var haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Jensen, Hindholm Hójskole, han talte om Abraham Lincoln. Jeg fik saa et nyt Foredragskort med det samme. Det kostede 75 Óre. Det galdt saa for Aaret 1904. “Fredag 27 November var det haardt Frostvejr. Der laa et Par Tommer Sne paa Jorden. Henad Aftenen var jeg i Hómb og i Haugbyrd med Skotój og tjente 35 Óre. Da jeg kom hjem, gik jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Lórdag 28 November sneede det hele Dagen og róg og fóg og var haardt Frostvejr tilligemed. Jeg var hjemme hele Dagen. Det var V’intervejr den Dag. ” Sóndag 29 November var det godt Vejr hele Dagen, men haardt Frostvejr. Vi kórte i Slæde ned af Bakken den Dag og kórte paa Iss!uffe paa Isen. Der var rigtignok Gang i den nu, og Folk kórte i Kaner her forbi hele Dagen igennem. Det frós end 9 Grader. Vi havde noget at more os med den Dag. “Mandag 30 November var det saa den sidste Dag i November Maaned. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanligt Det var meget haardt Frostvejr den Dag, men ellers godt Vejr.

” Tirsdag 1 December var det altsaa den fórste Dag i December Maaned. Den sidste Maaned i Aaret 1903. Det var Tóvejr den Dag. Om Aftenen var jeg ude og kóre i Slæde ned af Bakken.” Fredag 4 December var det Tóvejr. Det var ellers storartet Kanefóre. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Forfatter Aage Meyer Bendiksen talte om Forholdene imellem Finland og Rusland og holdt et storartet godt Foredrag. ” Lórdag 5 December var det Snevejr om Formiddagen og lidt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. “Mandag 7 December var det Tóvejr, men Folk kórte da i Kane og i Slæder. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig.” Fredag 11 December var det Tóvejr. Det regnede det meste af  Dagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Nu var Slædefóret forbi for denne Gang. “Mandag 14 December var det meget raakoldt og Stormvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Lórdag 19 December var det Storartet godt Vejr igen, helt mildt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanligt.” Sóndag 20 December var det storartet godt Vejr, helt mildt Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted, oppe og se paa Juleudstilling, og saa handlede jeg ogsaa lidt. Vi var en 4-5 Stykker fólgende ad derop. Vi kom hjem Klokken otte om Aftenen. ” Mandag 21 December var det storartet godt Vejr, helt mildt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanligt. Vi fik Juleferie den Aften til 8 Januar 1904. Inden jeg gik i Aftenskole var jeg ude til Frederiks og spise Pólse. De havde slagtet en Gris. ” Torsdag 24 December var det storartet godt Vejr, helt mildt og omtrent stille i Vejret. Om Aftenen var det Juleaften. Der var ingen her hos os den Aften. Vi var her ene tre. Vi fik Andesteg til Nadver og da vi saa havde spist og drukket Kaffe, saa gik jeg i Kirke. Der var jo Gudstjeneste Klokken syv. Jeg kom hjem Klokken ni, og saa gik vi i Seng. ” Fredag 25 December var det altsaa Juledag, en meget hójhellig Dag. Det var storartet godt Vejr den Dag, helt mildt. Jorden var lidt frossen. Blikkenslagerens og alle Frederiks var her henne den Dag og spise Oksekódsuppe til Middag. Blikkenslagerens laa her henne om Natten. Vi spillede Kort om Aftenen. Jeg tabte 1 Krone og 41 Óre, og saa gik vi i Seng.” Lórdag 26 December var det altsaa anden Juledag. Jeg rejste til Kóbenhavn den Dag. Ind og se til mine Forældre og Sóskende. Jeg tog med Ministertoget som gaar fra Ringsted Klokken 8,57 Minutter og var i Kóbenhavn 10,5 Minutter. Det holdt kun i Roskilde og det varede kun en Time at kóre til Kóbenhavn. Jeg havde ikke skrevet derind, at jeg kom, saa de vidste ikke noget af, at jeg kom. Jeg maatte saa gaa ene fra Stationen derud til dem paa Henrik Ibsens Vej N°38 i Stuen. Jeg naaede ud til dem til Klokken var halv elleve om Formiddagen. Frederik kórte mig på Stationen. Det kostede 1 Krone og 60 Óre, men det var jo Iltog jeg korte med, det var 30 Óre dyrere, saa det blev 1 Krone og 90 Óre til Rejsen derind. Fór kostede det kun 1 Krone og 50 Óre. Det var godt Vejr hele Dagen, helt mildt. Jeg var saa hjemme hos dem hele Dagen. Vi sad og snakkede. Om Aftenen var Fader og Moder borte til Visit hos nogle Folk i Byen, saa var vi andre ene hjemme. Vi gik tidlig i Seng. De kom hjem Klokken halv et om Natten. ” Sóndag 27 December var det altsaa tredje Juledag. Det var godt Vejr den Dag, men lidt Frostvejr. Tredje Juledag traf i Aar på en Sóndag, saa der var tre Helligdage i denne Jul. Om Formiddagen var jeg ingen Steder henne derinde. Om Eftermiddagen var vi alle sammen til Visit ude hos Kristian Knudsens. Han var gift med en som min Bedstemoder var Moster til, saa det var jo af Familien. Der var stort Selskab, vi var mange Mennesker forsamlede. Vi spillede Feb, noget lignende som Firkort Jeg vandt 39 Óre. Vi kom hjem Klokken halv to om Natten. ” Mandag 28 December var det altsaa fjerde Juledag, men den var jo ikke hellig, det var en Arbejdsdag. Jeg var en lille Tur i Byen om Formiddagen. Om Aftenen var jeg og min Moder og min Broder Thorvald og Kristian Knudsens Kone i Cirkus Variete. Billetten dertil kostede 50 Óre, men det var ogsaa storartet godt, det de lavede den Aften. Der var Luftgymnastikkere og Damer der sang og dansede, og saa var der en Artist som kórte i en Ring. Han stod inde i en Ring og saa begyndte Ringen at lóbe rundt med ham hójt oppe fra, og saa korte han rundt i et stort  Hjul der var lavet af Træ, og han kórte saa ud i Hestestalden, hvor han saa blev standset i Farten,og kom saa op og bukkede til Publikum. Vi kom hjem Klokken 12 om Natten. Det var godt Vejr den Dag, men haardt Frostvejr. ” Tirsdag 29 December var det altsaa femte Juledag. Jeg var ene i Byen og se mig om og kóbe lidt med hjem. Vejret var godt, men Frostvejr. “Onsdag 30 December var det altsaa sjette Juledag. Den Dag rejste jeg hjem til Sandby igen. Jeg tog med det Tog der gaar fra Frederiksberg 12,3 Minutter, jeg var saa i Ringsted 3,32 Minutter. Jeg maatte skifte Tog i Roskilde, for det Tog jeg ellers var med, gik til Madsnesund- Jeg maatte saa paa et Tog, der holdt ved Ringsted. Jeg gik saa hele Vejen hjem, men det var et dejligt Fóre. Det var Frostvejr, saa det var rent paa Vejen. Jeg var saa i Sandby Klokken halv fem om Eftermiddagen. Det var godt Vejr den Dag, men Frostvejr, og saa var der kommen lidt Sne. Jeg havde brugt lige ved 10 Kroner paa den Tur.” Torsdag 31 December var det altsaa den sidste Dag i Aaret 1903. Vejret var godt, men Frostvejr og lidt Snevejr. Om Aftenen var jeg ude og skyde det gamle Aar ud, og det nye Aar ind. Jeg gik ud Klokken otte, og kom ikke hjem forend Klokken halv to om Natten. Vi var en stor Flok og gik og skód og lavede megen Fest for Folk. Skjulte deres Redskaber og meget andet. Nu var altsaa Aaret 1903 forbi, nu begyndte vi paa et nyt Aarhundrede eller paa et nyt Aar, var det da. Aaret 1904 var jo et Skudaar med 366 Dage. Aaret 1903 var forlóben meget godt for mig, jeg havde ikke været syg eller fejlet noget af nogen Betydning i Aaret 1903.

Nu var Aaret 1903 altsaa forlóben og kom aldrig mere tilbage. Dette Aar var jo ikke saa mindeværdig for mig som Aaret 1902. Jeg havde da været rask hele Aaret, ikke fejlet noget saadant, hvad man kan kalde alvorligt. Det var jo en vigtig Sag den at være rask. Det er jo kedeligt at være syg, og nu vokste jeg da ogsaa lidt. Jeg var da bleven lidt stórre nu. Nu havde jeg saa været ud i Skomageriet en halvanden Aars Tid godt og vel. Nu kunde jeg ogsaa lave meget. Jeg havde da syet 2 Par nye Sko i de halvandet Aar; foruden alt det gamle Fodtój, jeg har lavet. Jeg har jo lavet meget paa Tid. Jeg har jo gode Dage saa længe mine Bedsteforældre lever. Det er ikke sikkert jeg faar det saa godt mere i min Levetid. Naar forst de en Gang gaar væk fra denne Verden, saa skal jeg jo selv danne mig en Livsstilling, og det bliver vel sagtens som Skomager, men jeg vil haabe og ónske at de maa leve mange Aar endnu, de er jo da ikke saa gamle, men der bliver jo ellers ikke taget noget Hensyn til Alderen hvad det angaar med Dóden.

I de fórste Dage i Aaret 1903 blev jeg meldt ind i Sandby Foredragsforening. En nyttig og god Forening at være i, og tillige en billig Forening. Det kostede 75 Óre et Medlemskort. Det galdt saa for hele Aaret, saa kunde man komme frit til alle Foredragene. Lærer Fog, Sandby, var Formand for Foredragsforeningen, det var en stor Forening, der var mange Medlemmer.”

Nu var jeg i to Foreninger, to nyttige Foreninger:

Sandby Sogns Sygekasse.” Og : Sandby Foredragsforening. ”

Lærer Fog, Sandby, var Formand for begge Foreninger. Den fórste Forening jeg kom ind i var jo den mest nyttigste og gavnligste. Bedstefader betalte altid Kontingent for mig i Sygekassen. Jeg betalte selv Foredragskontingent, det var jo ikke saa meget. Sygekassen skulde der jo betales to Gange om Aaret. Jeg havde ellers ikke noget at bruge Penge til, andet end hvad jeg selv vilde. Jeg fik jo alt hvad jeg skulde bruge, og Fóden og Klæderne og Lommepenge fik jeg ogsaa, og Penge i Ringsted Bank havde jeg jo ogsaa, men det var kun en 60 Kroner, men det var da en Begyndelse til nogle flere. Jeg tjente da lidt ved at rende ud med Skotój til Folk, og det blev saa sparet sammen i en Sparebósse jeg havde hjemme, og Bedstefader hjalp saa lidt til en Gang imellem. I Aaret 1903 havde vi Katonnementsóve!ser her paa Egnen. Det var mange Aar siden, at der havde været Soldater her paa Egnen og holde Oveise her. Her stod et stort Slag her en Dag. De skod med Kanoner den Dag, og saa stod her flere Smaaslag, her ved Broen var jo passende for et Slag, og saa forestillede de, at Broen var sprængt i Luften. Her red saa mange Generaler her forbi en Dag. Ingenórene slog Bro over Aaen og saa gik de over den alle Soldaterne, men det var kun to Gange de slog Bro over Aaen. Jeg og Bedstefader vi maatte sidde og arbejde en hel Nat, og saa en hel Sóndag for Soldaternes Skyld, men vi tjente ogsaa Penge den Dag, de skulde jo bruge Stóvlerne igen om Mandagen, saa de skulde jo laves og fik ogsaa lavet det altsammen. Vi holdt saa hellig Dag om Mandagen og var ude og se paa Soldaterne de holdt óvelse, men nu var de snart færdige med Manóvren for i Aar. “

I Aaret 1903 var jeg i Kóbenhavn inde og se til mine Forældre og Sóskende. Det var i Julen, jeg rejste derind Jeg var saa derinde i end 3-4 Dage, saa rejste jeg hjem til Sandby igen, og var hjemme og overværede Nytaarsaften ”

I Aaret 1903 blev jeg meldt ind i Sandby Foredragsforening og var nu Medlem af Foreningen.”

I Aaret 1903 havde vi Kantonnementsóveiser her paa denne Egn i 2 Maaneder omtrent ”

I Aaret 1903 var jeg en Tur i Kóbenhavn i Julen en 3-4 dage.”

I Aaret 1903 havde jeg været i Sandby Sygekasse i 1 1/4 Aar. ”

Nu var jeg Medlem af to Foreninger:

Sandby Sygekasse. 1.

Sandby Foredragsforening.   2

Den 6te April 1903 var det 1 Aar siden jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke. ”

Den 1 Maj 1903 havde jeg været ved Skomageriet i 1 Aar.”

Nu er der ikke mere at beskrive for Aaret : 1903. ” – Forbi. ‘?”-

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed