Livsprotokol for 1904

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret: 1904. ”

Skudaar med 366 Dage . ‘

Aaret 1904. ” 17 Aar. ” –

Den 9de November 1904 fyldte jeg altsaa 17 Aar. Nu begyndte man snart at blive gammel. Tiden gaar voldsom hurtig, naar bare man er rask og har noget at beskæftige sig med. Jeg synes ikke, det var ret længe Siden at jeg blev konfirmeret, men det var jo da 2 ½ Aar siden og den 1 November 1904 havde jeg været ved Skomageriet i 2 ½ Aar. Nu kunde jeg lave meget og nu havde jeg begyndt at lave nyt Skotój. Jeg havde i de 2 ½ Aar, jeg havde været i Lære syet 10 ½ Par nyt Fodtój, mest Bórnesko, og saa havde jeg jo syet en Sko alene en Gang. Det var til en Pige som haltet; og saa syede Bedstefader den Sko til det daarlige Ben. Jeg syede saa den anden, saa paa den Maade havde jeg jo syet 10½ Par nyt Fodtój. Jeg havde syet 2 Par til mig selv, et Par til Bedstemoder, to Par til mine to Sóskende Karla og Anna, og 3 Par til Frederiks Drenge, og et Par til en lille Dreng i Vetterslev og et Par til en lille Pige i Vetterslev og 1 Sko til en Pige i Buske. Helt ene har jeg jo ikke syet dem. Bedstefader har jo hjulpen mig lidt med dem. Jeg kunde jo ikke rigtig faa Facon paa dem. Han maatte hjælpe mig at rette Sollerne af. Det var ikke nogen rigtig glædelig Jul eller Fodselsdag denne her. Min Bedstefader i Geldsted blev nemlig begravet den Dag. Min Faders Fader, han havde 2 Bródre og en Sóster, men der var ingen af dem til Begravelse. De kunde ikke lide ham, og alle de Sóskende kunde heller ikke lide hverandre. De hilste ikke naar de módte hinanden paa Gaden. Bedstemoder var dód for længe siden, og der var heller ingen af Familien med til Begravelse. Jeg har aldrig hverken hórt eller set de Bedsteforældre, saa jeg vidste ikke, hvordan de saa ud. Jeg kendte dem slet ikke. Jeg holdt mere af mine andre Bedsteforældre, Moders Forældre. Bedstefader i Geldsted havde hængt sig. Han havde en vemmelig Kælling. Han havde giftet sig igen, da Bedstemoder var dód. Det var ingen pæn Familie min Fader havde, men det kunde vi jo ikke góre for. ”

Nu var jeg altsaa 17 Aar, nu skulde jeg meldes ind i Lægdrullen. Det skulde alle de som var fódte i Aaret 1887, og det var jeg jo ogsaa, saa nu skulde jeg meldes ind i Lægdrullen. Anders Peter Andersen i Vinnerup var Lægdsmand i dette Sogn. Hos ham skulde jeg melde mig ind. Der kom Bud til os alle gennem Aviserne ude fra Byfogedkontoret i Næstved, og nu vil jeg skrive det Stykke ind i Protokollen. Kundgóre!se. ”

Overensstemmende med Værnepligtlovens Paragraf 7 bekendtgóres det herved, at enhver Mandsperson der er fadt i Aaret 1887 i Lóbet af November og December Maaned d. A. skal melde sig for Lægdsforstanderen i det, eller Lægdsmand i det Sogn hvori han opholder sig, til Optagelse i Lægsrul!en, og maa han samtidig opgive sin Bopæl i Lægdet. Han skal tillige afgive en til dette Brug af Sognepræsten uden Betaling udstedte Dóbe eller Fódselssedde!.

Undladelse af saadan Anmeldelse straffes med Bódder fra 4 til 40 Kroner eller med Fængsel.”

By og Herredskontoret i Næstved den 20 Oktober. 1904. ”

  1. B. Hänschell. Borgmester. ”

 

Saadan lód Stykket som vi havde at rette os efter. Sóndag den 11 December besluttede jeg mig saa til Vinnerup, og gik saa derud om Formiddagen og ordnede det hele. Jeg blev saa meldt ind i Lægdsrullen og fik saa et Indtegningsbevis, som jeg skulde passe nóje paa, og som jeg skulde have med, naar jeg skulde paa Session i Næstved, men det varer nok længe endnu, da jeg ikke er ret stor og heller ikke svær, saa det kunde nok ikke nytte noget at gaa paa Session, forend jeg er gammel nok. Anders Peter Andersen, Lægdsmanden, fik en Lægdsrulleattest af mig, men den beholdt han. Den skulde sendes ind til Krigsministeriet. Den Attest havde jeg ogsaa faaet af Pastor Baumann, Hójelse, tillige med min Daabsattest. Nu var saa hele den Sag forbi, jeg var nu meldt ind i Lægdsrullen og havde mit Indtegningsbevis og alt var i Orden. ”’ Jeg var jo Medlem af Sandby Sogns Sygekasse og Medlem af Sandby Foredragsforening. Jeg gav 75 Óre om Aaret til Foredragsforeningen og 1 Krone og 50 Óre om Aaret i Sygekassen, men det betalte Bedstefader. Jeg betalte selv det andet Og saa gik jeg i Aftenskole hver Vinter nu, siden Nielsen var bleven Skolelærer her. Det betalte jeg ogsaa selv, det kostede 2 Kroner og saa begyndte vi at gaa til 1 November og saa til 1 Marts i det andet Aar. ”

Om selve Fódselsdagen

Min Fódselsdag var det Aar en Onsdag. Det skulde jo ellers have været en Tirsdag, men Aaret 1904 var jo et Skudaar med 366 Dage, saa jeg er jo kommen en Dag længere frem i Ugen, men det gjorde jo ikke noget Det hverken gavnede eller skadede mig. Det var temmelig godt Vejr den Dag. Lidt Frostvejr, men ellers mildt. Det blæste en Del og kom en lille Regnbyge en Gang imellem, saa det var jo lidt sjasket paa Vejene. Om Natten imellem Tirsdag og Onsdag var det et frygteligt Vejr. Det stormede og regnede saa det var gruligt at hóre. Det var næsten ikke til at sove. Det stormede omtrent lige saa galt som i Julen 1902. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen til Klokken fem om Aftenen. Vi arbejdede ikke ved Lys i de Dage. Det var ikke uden, naar vi havde travlt, at jeg og Bedstefader arbejdede ved Lys i de Dage. Vi havde ikke saa travlt i de Dage, vi kunde godt overkomme det om Dagen. Vi holdt ingen Fódselsdag den Dag. Vi holdt den ikke forend om Torsdagen, saa var det jo Mortens Aften. Vi plejede jo altid van at holde den Mortens Aften. Saa fik vi Andesteg og Chokolade oven paa, og saa var det forbi. Der var ingen her hos os, vi var her ene tre hele Aftenen. Jeg fik 2 Kroner af min Bedstefader i Fódselsdagsgave, det plejede jeg jo van at faa, hver Gang det var min Fódselsdag. Inden jeg blev konfirmeret fik jeg kun 1 Krone, men nu siden jeg blev konfirmeret fik jeg altid 2 Kroner. ” Jeg fik et Brev fra min Moder og et Fotografi af min Broder Thorvald. Nu var han jo ogsaa konfirmeret. Og saa fik jeg en Brevmappe af min Bedstemoder, og saa fik jeg jo en Masse Lykónskninger i Dagens Anledning. ”

Nu var min Broder Thorvald ogsaa konfirmeret, saa nu var vi to som var konfirmerede og skulde nu til at próve Verden. Han vilde vist blive inde i Kóbenhavn og arbejde der. Han blev konfirmeret den 9 Oktober 1904 i Frederiksberg Kirke af Provst Glahn. Jeg blev jo konfirmeret den 6 April1902 i Sandby Kirke af Pastor Lindboe. ”

Nu er der ikke mere om Fódselsdagen for Aaret 1904. ”

Vejrforholdene i Aaret 1904. “

Vinteren var det Aar ikke streng. Der var næsten ingen Vinter og næsten heller ingen Sommer. Det var i alt fald en meget kólig Sommer. Der var kun nogle faa Dage, hvor det var rigtig varmt. Ellers var det kun mildt i Vejret Det begyndte at blive saadan mildt i Marts Maaned, og saa blev det saadan ved hele Sommeren. Det var endda end 10-12 Graders Varme i Marts Maaned, saa Folk de fik tidlig tilsaaet og Hósten kom ogsaa tidlig. Det var Snevejr 21 Gange i hele Aaret og Frostvejr 49 Gange i hele Aaret. Snevejr 15 Gange fórste Halvdel af Aaret og Snevejr 6 Gange anden Halvdel af Aaret. Frostvejr 38 Gange fórste Halvdel af Aaret og Frostvejr 11 Gange anden Halvdel af Aaret. Fórste Halvdel af Aaret har det sneet og frosset mest, men det er det jo i Regelen for det meste. Januar og Februar er jo to slemme Vintermaaneder, særlig Februar, den er for det meste slem. Der var en Del Orkaner i fórste Halvdel af Aaret som ódelagde en hel Del. De to sidste Dage af Aaret 1904 var de værste Dage i hele Aaret, nemlig Fredag 30 December og Lórdag 31 December. Det var et forfærdeligt Frostvejr, og saa stormede det saa forfærdeligt, saa skete der det allerværste, der kom Stormflod. Vandet rejste sig. Der var flere Byer som ligger lavt, der stode under Vand, og lange Strækninger Banelinjer stode under Vand. I Kóge og i Præstó var det rent galt Vandet fra Bugterne gik ind over Byen. ” Vi kunde ikke faa toet Vinduerne, hvor meget vi end fyrede i Kakkelovnen. “

Hvad jeg lavede i Værkstedet i Aaret: 1904.”

Jeg har i Aaret 1904 syet 773 Stikninger og 173 Lapper og lavet 206 Traade. ” 157 Par har jeg Halvsollet. 168 Par har jeg bagflækket. 26 Par har jeg slaget Sinker under og slaaet 131 Stód paa Fodtój, syet 25 Stropper fast i Stóv!er; sat 72 Knapper i Sko, syet 20 par Tunger; syet 5 Par Kiler.”

Jeg har syet Sollerne fast paa Fodtój paa 9 Par.” Jeg har syet 3 Stód paa Fodtój. ” –

Jeg har syet nye Rander paa 2 Par Fodtój. “-

Jeg har i Aaret 1904 syet 70 Par nyt Fodtój. Jeg havde syet en Sko en Gang, Bedstefader syede den anden.”

Jeg har ogsaa lavet lidt til min egen Fortjeneste, men det er ikke meget. “Jeg har syet en Lap paa en Stóvle til Peter Nielsens Laurits, det fik jeg 15 Óre for. ” Jeg har syet en Stóvle lidt sammen for en Smedesvend, Johan, det fik jeg 10 óre for. ” Det er alt hvad jeg har lavet til min egen Fortjeneste, det blev saa 25 òre.” – Det er saa alt hvad jeg har lavet i Værkstedet i Aaret 1904. ” ,

Nu havde jeg saa været ved Skomageriet i 2 ½ Aar, men nu kunde jeg ogsaa lave meget, nu havde jeg syet 10½ Par nyt Fodtój i de 2½ Aar. Jeg vil da blive ved med det, indtil jeg faar udlært. Læretiden lód jo paa 4 Aar, men jeg og Bedstefader havde jo ingen saadan Lærekontrakt imellem os. ” – “

Regninger for Aaret  :   1904.”

Mælkeregning. ”   Skoregning.”   Fiskeregning.”

Mælkeregningen.”

 

Maaned.” Kander.” Potter.” Kroner.” Óre.”  

Resultat af Mælkeregningen for Aaret :  1904.”

 

212 Kander 424 Potter  38 Kroner 16 Óre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–      Resultatet af Skoregningen for Aaret:  1904.”

62 Par har jeg brunget ud tjent 3 Kroner 84 Óre.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Februar. 16. Kander.” 32. Potter.” 2. Kroner.” 88. Óre.”
Marts. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
April. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6. Óre.”
Maj. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Juni. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6.  Óre.”
Juli. 20. Kander.” 40. Potter.” 3. Kroner.”  60. Óre.”
August. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.” 6. Óre.”
September. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Oktober. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
November. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.”  6. Óre.”
December. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.”  24.  Óre.”
Ialt: 212: Kander.” 424: Potter.” 38 Kroner.” 16. Óre.”
Skoregningen.”
Maaned.”                Hvor mange Par.”     Kroner.”                Óre.”
Januar 7.      Par.” 0.   Kroner.” 35. Óre.”
Februar 2.     Par.” 0.  Kroner.” 0. Óre.”
Marts 5.   Par.” 0.   Kroner.” 0. Óre.”
April 8.    Par.” 0.   Kroner.” 75. Óre.”
Maj 8.    Par.” 1.   Krone.” 9. Óre.”
Juni 7.   Par.” 0.  Kroner.” 25.  Óre.”
Juli 6.   Par.” 1.   Krone 65. Óre.”
August 1.   Par.” 0.   Kroner.” 0. Óre.”
September 7.  Par.” 0.   Kroner.” 25. Óre.”
Oktober 6.  Par.” 0.  Kroner.” 25. Óre.”
November 4.  Par” 0.  Kroner.” 25. Óre.”
December 1.   Par.” 0.  Kroner 0.  Óre.”
I alt: 62:  Par.” 3. Kroner.” 84. Óre.”

 

April 4 Skaller 12 Abborer 6 Flirer 4 Geder 2 Aal 1 Aale-kvapper 0 Suder 0 Brassner 0 Rinter 1 Lójer 0 Karus
Maj   0.      . 0. 0.   13. 19. 0. 0.” 0. 5. 0.
Juni   3.    38. 4. 2.   1. 0. 0. 0.” 0. 1. 0.
Juli.   2.   22. 1. 1.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0.
August   0.    0. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0.
September   0.   0. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0.

I alt:  9 Skaller. 72 Abborrer. 11 Flirer. 7 Geder. 16 Aal.  20 Aalekvapper. 0 Suder. 0 Brassner. 0 Rinter. 0 Karus. 7 Lójer.

Hans Peter Jensen den l Januar 1904 i Sandby Sogn og i Tybjerg Herred Præstó Amt”

I Aaret 1904 fórte jeg Dagbog for hver Dag der gik, og var der saa noget særlig ved en Dag, saa kaldte jeg det en Begivenhed. Nu vil jeg skrive de vigtigste af dem ind her i Protokollen.”

Fredag den 1 Januar 1904 var det altsaa Nytaarsdag, den fórste Dag i Aaret 1904, og det Aar var et Skudaar med 366 Dage. Februar Maaned havde 29 Dage. Vejret var den Dag meget godt, kun det var noget koldt. Det var Frostvejr og saa laa der lidt Sne paa Vejene, men det var ikke meget. Om Eftermiddagen var vi i Glumsó alle tre, henne hos Moster Kristine. Vi kórte derhen, da vi havde spist til Middag, og kom hjem til ordentlig Sengetid.  – Lórdag 2 Januar var det altsaa anden Nytaarsdag. Vi arbejdede hele Formiddagen, men til Middag holdt vi Fyraften. Vejret var den Dag godt men koldt haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg til Bal i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsforeningen der holdt det, og der kunde ikke komme andre med end dem, der var i Foreningen. Jeg kom hjem Klokken halv fem om Morgenen. Billetten kostede 75 Óre. Jeg brugte 1 Krone og 18 Óre til Ballet. – Sóndag 3 Januar var det altsaa tredje Nytaarsdag. Det var jo en Sóndag i Aar, saa det var jo hellig Dag. Jeg sov til Middag den Dag. Jeg havde jo været til Bal om Natten. Vejret var den Dag koldt og haardt Frostvejr. Vi var her ene den Dag. Bedstefader var ude med Regninger. – Tirsdag 5 Januar var det altsaa Hellig= Tre=Kongersaften, men den bliver jo ikke saadan helligholdt, men det er en gammel Skik, at Folk skal have Klipfisk den Aften, det har mine Bedsteforældre brugt altid, og det fik vi ogsaa den Aften. – Fredag 8 Januar var det en lille Smule Snevejr og lidt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole igen efter endt Juleferie. Vi bestilte som sædvanlig. – Mandag 11 Januar var det Tóvejr. Det var Snevejr hele Formiddagen, men det tóede igen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. – Tirsdag 12 Januar var det et vemmeligt sjasket Fóre og Regnevejr. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle tre og spise Andesteg. Det var den Dag 12 Aar siden de havde Bryllup, Frederik og Anna, og nu holdt de saadan en lille Fest i Dagens Anledning. – Fredag 15 Januar var det Tóvejr hele Dagen og lidt Regnevejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. – Mandag 18 Januar var det Snevejr hele Dagen og haardt Frostvejr og glat paa Vejene var det. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. – Fredag 22 Januar var det et storartet Vejr, men Frostvejr. Folk kórte i Kaner her forbi. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. – Sóndag 24 Januar var det Tóvejr hele Dagen og helt mildt i Vejret. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Vetterslev Forsamlingshus. Jeg var kun nede og se paa det, jeg var ikke inde og danse. Indgangen kostede 25 Óre. Jeg brugte 47 Óre dernede. Det begyndte Klokken seks/ jeg kom hjem Klokken to om Natten.” Mandag 25 Januar var det Tóvejr igen og mildt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. Jeg var ene hjemme om Aftenen.” Tirsdag 26 Januar var det et dejligt Vejr. Lidt Frostvejr, saa der var rent paa Vejene og mildt Vejr. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Forstander Jensen, Hindholm Hójskole, talte om det paabegyndte Foredrag om Abraham Lincoln, en Mand som havde svunget sig op fra Studedriver til Amerikas Præsident ” Fredag 29 Januar var det et vemme!igt Vejr. Raakoldt og taaget og Tóvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig.

” Mandag 1 Februar var det altsaa den fórste Dag i Februar Maaned. Det var forfærdeligt koldt den Dag og Frostvejr. Vi var ude til Frederiks om Formiddagen og være med at slagte en Gris til dem selv. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Tirsdag 2 Februar var det saa Kyndelmissedag. Det var haardt Frostvejr den Dag. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og spise Pólse. ” Mandag 8 Februar var det vemme!igt koldt Frostvejr og Blæst. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Fredag 12 Februar var det godt Vejr, men haardt Frostvejr og Blæst. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Vi bestilte som sædvanlig. ” Sóndag 14 Februar var det saa Faste!avnssóndag. Det var godt Vejr den Dag. Helt mildt omtrent. Her var ingen her henne andre end Frederiks, og vi fik os et Slag Kort. Jeg vandt 31 Óre. ” Mandag 15 Februar var det saa Fastelavnsmandag. Det var godt Vejr den Dag, helt mildt Jeg var ude til Niels Petersen i Vrangstrup med Skotój og saa blev jeg derude hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus. Jeg var inde og danse. Det var Præmiemaskerade. Jeg kom hjem Klokken halv fire om Natten. “Fredag 19 Februar var det meget koldt og haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole hos Lærer Nielsen for sidste Gang i denne Vinter. Vi havde nu været i Aftenskole hos ham 25 Aftener. Jeg havde været der hver eneste Aften. Vi havde et helt Gilde den Aften. Vi var inde i Stuen hos ham og fik baade Chokolade og Kaffe, og vi havde det gemytlig den Aften, da det var sidste Gang i denne Vinter. ” Tirsdag 23 Februar var det meget koldt og haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg og Bedstemoder til Missionsmóde i Sandby Missionshus, hvor Pastor Nyborg, Kóbenhavn, talte og Missionær Knudsen, Eskildstrup. Vi kom ikke hjem forend Klokken ti om Aftenen. ” Torsdag 25 Februar var det baade Snevejr og Frostvejr. Om Aftenen havde vi Pólsegi!de. Vi havde slagtet Grisen. Der var ingen andre end Frederiks her. “Fredag 26 Februar var det Snevejr hele Dagen, saa der var kommen et helt Lag Sne, og Frostvejr var det ogsaa. Om Formiddagen var jeg i Ringsted med noget der skulde sendes ind til mine Forældre i Kóbenhavn. Vi havde jo slagtet den anden Gris vi havde, og nu skulde de ogsaa have lidt af den at smage.

” Tirsdag 1 Marts var det a!tsaa den fórste Dag i Marts Maaned Det var meget koldt den Dag. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Jensen, Hindholm, fortsatte og sluttede sine Foredrag om Abraham Lincoln, der begyndte sit liv som Studedriver, men naaede at blive Amerikas Præsident. ” Sóndag 6 Marts var det en forfærdelig Kulde og haardt Frostvejr. Om Eftermiddagen var vi i Næsby henne hos Bedstefaders Sóster Ellen i Næsby til Visit. Vi kom ikke hjem fórend Klokken halv to om Natten.” Mandag 21 Marts var det et nydeligt Vejr helt Foraarvejr. Det havde det været nu i mange Dage, helt varmt. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus,. hvor Pastor N. Dahl, Hóve talte et udmærket Foredrag om en Rejse til Skotland,. som han selv foretog for at studere dets Frimenighedskirkeforhold der i det Land. Pastor N. Dahl var selv Frimenighedspræst. ” Fredag 25 Marts var det min Bedstefaders Fódselsdag. Da fyldte han 60 Aar. Her var ingen Stads her den Dag, men her skulde være om Sóndagen, saa skulde der en hel Del med. Jeg gav ham ikke noget i Aar. Grunder paa at jeg havde ikke ret mange Penge. ” Sóndag 27 Marts var det et storartet godt Vejr, og det var det nu hver Dag. Folk havde allerede begyndt at tage i Marken. Den Dag holdt vi min Bedstefaders Fódselsdag og her var saa alle Frederiks og Blikkenslagerens og Peter Vilhelms i Gaardene. Alle de var her. Vi fik Steg og Chokolade, og saa fik vi os et Slag magert Firkort. Jeg vandt 4 Óre. Vi spillede saa til godt Sengetid, saa holdt vi op og hver gik til sit, og saa var den Dag forsvunden. ” Torsdag 31 Marts var det a!tsaa Skærtorsdag og den sidste Dag i Marts Maaned, og det var et storartet godt Vejr den Dag helt mildt. Om Eftermiddagen var vi henne hos Bodil i Vraa, Bedstefaders Sóster, og kom hjem igen Klokken 12 om Natten.

” Fredag 1 April var det altsaa Langfredag og den fórste Dag i April Maaned, og det var ogsaa godt Vejr den Dag, helt mildt. Om Formiddagen var jeg i Sandby Kirke og om Eftermiddagen var jeg ene hjemme, de gamle var ude til Karl Jensens i Ómarken. ” Sóndag 3 April vaar det altsaa Paaskedag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede hele Dagen omtrent og blæste en Del ogsaa. Vi havde mange fremmede den Dag. Blikkenslagerens var her og alle Frederiks og Bodils fra Næsby og Kristoffers og Smedens fra Næsby og Kristoffers havde to af Sidses B6rn med herhen, Karoline og Karl og Hejner var med saa vi var et stort Selskab den Dag. De kórte saa hjem igen Klokken halv tolv om Natten. Karoline og Karl de blev herhenne hos os et Par Dage i Besóg. De kom her jo ikke saa tit. ” Mandag 4 April var det a!tsaa anden Paaskedag. Det var godt Vejr den Dag, helt mildt Om Formiddagen var Bedstefader og Karoline i Kirke til Middag. Om Eftermiddagen var vi ude til Frederiks alle sammen, det var Vilhelms Fódselsdag, han fyldte 8 Aar den Dag. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid.” Tirsdag 5 April var det altsaa tredje Paaskedag, men den var jo ikke hellig. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede hele Dagen omtrent. Den Dag gik jeg og Karoline og Karl til Glumsó, hen hos min Moster Kristine i Besóg, men vi var helt gennemblódte, da vi kom hjem om Aftenen. Vi maatte have Tójet til Tórre. Jeg kunde godt lide Karoline, det var en kón Pige, hun kunde ogsaa godt lide mig. ” Onsdag 6 April var det 2 Aar siden, jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke. Den Dag rejste Karoline og Karl hjem til Sósum igen. De rejste herfra Klokken halv ti om Formiddagen og kunde saa være hjemme i Sósum Klokken halv fire om Eftermiddagen. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Meget værre end i de andre Dage. Det stavregnede hele Dagen, og saa blæste det saa voldsomt, helt Orkan. Det var omtrent ligesom i Julen 1902 1ste Juledag, men der skete da heldigvis ikke saa mange Ulykker som den Gang. Bedstefader kórte dem til Stationen. ”Sóndag 10 April var jeg i Kirke om Formiddagen. Der var Konfirmation den Dag. Der var kun seks Konfirmander. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede og blæste hele Dagen. Saadan et kedeligt Vejr havde det været i lange Tider med Regn og Blæst. ” Sóndag 17 April var det et nydeligt Vejr. Det var saa varmt. Om Lórdagen fór Sóndagen var det en 17 Graders Varme. Om Sóndagen var det en 10 Graders Varme og om Lórdag Nat lynede og tordnede det stærkt her i Nærheden og var et strengt Vejr, hvor det var op over. Jeg var henne at mede den Dag for fórste Gang i Aaret 1904 og fangede et helt Maaltid Fisk til os. Om Mandagen af Abborrrer og Skaller og Flirer. Jeg var ene hjemme om Eftermiddagen de gamle var gaaet bort. ” Mandag 18 April var det ogsaa et dejligt Vejr med Varme til en 12-13 Grader. Jeg huggede Brænde det meste af Dagen. Om Eftermiddagen gik jeg til Ringsted, op og kóbe mig en ny lang Fiskerstang til at fiske Gedder med, og da jeg saa kom hjem var vi ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Jens der fyldte Aar, han fyldte 10 Aar. Vi gik snart igen. ” Torsdag 21 April var det et storartet godt Vejr, saa varmt og dejligt og det havde det været nu lige siden Lórdag 16 April, saa Folk begyndte nu at arbejde i Marken. Nogle havde tilsaaet Jeg havde hugget Brænde i en 4 til 5 Dage, men nu var jeg snart færdig. Den Nat havde jeg mit Aaletój ude for fórste Gang i Aaret 1904. Jeg fangede 1 Aal paa 1 3/4 pund, saa det var jo en god Begyndelse. ” Sóndag 24 April fangede jeg 1 Aal 1 Gedde og 3 Abborrer. Gedden vejede 1½ pund og Aalen 1 pund Det var et nydeligt Vejr den Dag. ” Mandag 25 April fangede jeg 2 Gedder paa mit Medetaj i Middagsstunden. Det var meget koldt den Dag. ” Fredag 29 April var det saa store Bededag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det regnede det meste af Dagen. Der var ingen henne hos os den Dag, og vi var heller ingen Steder henne. Jeg fangede 1 Gedde paa 4 ½ pund den Dag. Den stórste Gedde jeg nogensinde har fanget, saa det var jo en god Fangst.

“Sóndag 1 Maj var det altsaa den fórste Dag i Maj Maaned. Det var et storartet godt Vejr hele Dagen. Jeg var borte med Skotój den Dag og tjente 30 Óre. Nu havde jeg altsaa staaet 2 Aar i Skomagerlære, og jeg skulde da staa 2 Aar til, inden jeg fik udlært. ” Tirsdag 3 Maj var det et vemmeligt Vejr. Det regnede hele Dagen omtrent. Den Dag var Bedstefaders Sóstersón Karl fra Vraa herhenne og tog Afsked med os. Han skulde jo til Amerika over hos hans to Mostre Karen og Marie. Han skulde rejse derover Mandag 9 Maj med den engelske Linie. ” Lórdag 7 Maj var det et nydeligt Vejr med Varme. Om Formiddagen var jeg og Bedstefader i Ringsted oppe og kóbe mig en ny Sykel. Vi kóbte den paa Alfafabrikken i Nórregade hos Svendsen, en Broder til Sagforer Svendsen Ringsted. Vi gav 150 Kroner for den, men saa var det ogsaa en Frihjuler, det vil sige, at naar man kórer ned af en Bakke, saa kan man sidde stille med Benene og bremse tilligemed. Det var en flot Sykel og god og stærk, men jeg kunde ikke endnu kóre paa den. Det skulde jeg fórst til at lære paa den, men Smedens Kristian hjalp mig med det. Vi kórte saa i hele Middagsstunden, og jeg fik saa omtrent lært at styre den, men saa fik jeg ikke kórt mere den Dag, for om Aftenen havde jeg travlt med at lægge Aaletój ud. ” Sóndag 8 Maj var det ogsaa godt Vejr hele Dagen, men det blæste en Del, saa det var ikke saa godt for mig, som skulde lære at kóre paa Sykel. Om Formiddagen var jeg i Hómb med Skotój hos Johan Hansens og tjente 35 Óre. Men da jeg saa kom hjem saa kilede jeg og Smedens paa Syklen igen. Kristian hjalp og jeg fik saa omtrent lært det at kóre ene. Jeg kunde kóre ene et langt Stykke Vej nu, men jeg kunde ikke komme op. Jeg kunde godt komme af Syklen. Jeg var syklende i Skoven tilligemed de andre Drenge, men jeg væltede 3 Gange den Dag, lige paa Hovedet i Vejgróften, men jeg kunde snart lære det nu. ”Torsdag 12 Maj var det altsaa Kristi Himmelfartsdag. Det var et storartet godt Vejr den Dag, saa varmt og helt stille omtrent. Den Nat fangede jeg 3 Aalekvapper. Jeg fik ikke kort noget paa Syklen den Dag om Formiddagen. Om Eftermiddagen kórte jeg paa Syklen lige til Aften. Nu kunde jeg kóre paa Sykle næsten lige saa godt, som de andre Drenge nu. Jeg kunde ene hoppe op og komme af. Jeg var syk!ende en Tur til Sandby Skov tilligemed de andre Drenge, og om Aftenen var jeg og de andre Drenge langt ude paa den anden Side af Ringsted, omtrent ude ved Benlóse. Vi syklede til Ringsted paa 20 Minutter, men jeg var ogsaa træt, da vi kom hjem. Jeg havde nok kórt en 3 Mil den Dag naar det blev lagt sammen alt sammen, saa nu var jeg dygtig til at sykle. ” Sóndag 15 Maj var det godt Vejr, men det var saadan et farligt Blæsevejr, at det ikke var til at sykle imod Vinden. Den Dag kórte jeg hele Dagen paa min Sykel. Om Natten fangede jeg 1 Aal og 1 Kvappe. Vi var syklende i Skoven den dag, ellers var jeg ingen Steder henne andet end jeg kórte herhjemme omkring.” Lórdag 21 Maj var det et herligt Vejr, saa varmt og dejligt. Den Nat fangede jeg 1 Aal og 1 Kvappe. Det fangede jeg næsten hver Nat. Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted oppe paa Sykelfabrikken Alfa, oppe og faa lavet lidt paa min Sykel. Det var en Mütring der var rendt af, og saa skulde der sættes eller laves lidt paa Baghjulet, og saa kóbte jeg mig en Stilbeskytter, saa nu var den i orden igen, og da jeg kom hjem, ryddede jeg op i Værkstedet og lavede fint nu til Pinsehójtiden den forestod. ” Sóndag 22 Maj var det altsaa Pinsedag. Det var et herligt Vejr den Dag. Varmt og dejligt men det blæste en Del om Formiddagen. Da jeg kom op, syklede jeg til Glumsó, hen hos min Moster Kristine, hen og bede dem hen og spise til Middag. Vi skulde have Oksesteg og Ródgród. Om Eftermiddagen syklede jeg lidt omkring herhjemme. Jeg var i Sandby Skov 3 Gange. Sidste Gang var det ogsaa om Natten. Jeg kom ikke hjem fórend Klokken 12 om Natten. Frederiks var ogsaa herhenne den Dag. Det var min Moders Fódselsdag den Dag. ” Mandag 23 Maj var det altsaa anden Pinsedag. Det var godt Vejr den Dag, det blæste en Del. Om Eftermiddagen var det saa koldt, at vi maatte lægge i Kakkelovnen ellers kunde vi ikke nære os for Kulde. Da Klokken var halv ti om Morgenen kórte jeg og Smedens Kristian og Post Peter Nielsens Kristian paa Sykle til Parnas ved Soró. Vi kórte ad Tyvelse Næsby Soró Landevej derhen. Vi var i Parnas da Klokken var halv elleve, og saa spiste vi hvor Mad, som vi havde med, og da vi saa havde spiste den, saa kórte vi til Soró en omgang. Vi kórte hele Byen rundt og besaa den. Saa kóbte vi noget Hvedebród og saa kórte vi ud til Parnas igen og spiste Hvedebródet, og saa os lidt om derude. Da Klokken var tre saa kórte vi hjem igen. Vi kórte saa ad Alsted og gennem Vrangstrup hjem. Vi var saa hjemme Klokken halv seks, men da jeg saa kom hjem, havde jeg glemt min Taske, som jeg havde med til at have min Mad i. Jeg havde glemt den ude i Alsted Skov. Der holdt vi et lille hvil, og saa havde jeg smidt Tasken og glemt at tage den paa igen. Jeg opdagede det ikke, fórend jeg kom hjem. Jeg syklede saa til Alsted Skov igen og mente jeg kunde finde den, men den var væk. Jeg maatte saa kóre hjem med uforrettet Sag. Det havde været Vilhelms Syk!etaske, men nu var den væk og jeg faar den vel heller aldrig at se mere. Da jeg saa naaede hjem igen var Klokken syv. Jeg blev saa skældt godt ud oven i Kóbet. Jeg havde kórt en 8 Mil den Dag paa Sykle, det var den længste Sykeltur, jeg endnu har haft, men nu havde vi da ogsaa været ude og se os omkring. Jeg brugte 66 Óre paa den Tur. ” Sóndag 29 Maj var det et storartet dejligt Vejr, saa mildt og varmt. Jeg var i Vandet den Dag for fórste Gang i Aaret 1904, og Vandet var dejligt varmt. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme. De gamle var i Glumsó. Jeg kórte paa Syklen herhjemme omkring.

” Sóndag 5 Juni var det altsaa Grundlovsdag. Det var et yndigt Vejr den Dag, saa mildt og varmt.” Jeg var ogsaa i Vandet den Dag. Jeg var i vandet hver Dag nu. Om Formiddagen var jeg i Ringsted og om Eftermiddagen havde jeg fremmede. Min gode gamle Ven, Hans Peter Knudsens Peter, som nu tjente i Ring nede pa den anden Side af Næstved. Han var herhenne i Besóg. Han syklede hjem igen om Aftenen. Saa fulgte jeg og Smedens Kristian ham til Herlufmagle Kro, saa kórte vi hjem igen.” Sóndag 19 Juni var det et vemme!igt Vejr med Regn, og saa var det saa koldt. Om Formiddagen var jeg ude at mede. Jeg fangede 1 Aal og 16 Abborrer. Om Eftermiddagen var jeg til Fest i Sandbygaards Skov. Det var Forsvarsbródrefest Jeg kom ikke hjem fórend Klokken tre om Natten, og jeg havde moret mig godt. Om Eftermiddagen kom der en 35 Motorcykler og en Automobil  her forbi. De havde Væddelób. ” Torsdag 23 Juni var det altsaa St Hans Aften. Det var meget koldt den Dag, næsten ikke til at nære sig . Om Aftenen var vi ude til Frederiks og drikke Chokolade. Det var Larses Fódselsdag. Han fyldte 3 Aar. Da jeg saa kom hjem blussede vi Tjórner af. ” Sóndag 26 Juni var det meget koldt og Bygevejr. Om Formiddagen var jeg ude at mede og fangede et Maaltid Fisk, og om Eftermiddagen var jeg til Fest i Vetterslev i Gaardmand Jens Peter Kristensens Vænge, nej Hans Olsens Vænge var det. Jeg morede mig storartet godt. Det var Sygekassefest Der var 300 Mennesker med. Jeg kom ikke hjem fórend Klokken 3 om Natten.

” Mandag 4 Juli var det et vemmeligt Vejr. Regnevejr og galt. Om Eftermiddagen var Bedstefader i Ringsted oppe og hente mine to Sóskende Karla og Anna. De skulde herud og være her i Sommerferien. Thorvald kunde ikke komme, han skulde passe sin Plads. Den Dag kom der Telegrammer om, at der var sunken en Dansk Amerikadamper, Norge hed den, midt ude i Atlanterhavet ved at have stódt paa en Klippe. Der var en 700 til 800 Mennesker om Bord, og der var kun 100 og blev reddede paa Skibet. Blandt Passagerene var der en fra Vetterslev, Johan Kristoffersens Son Jens Peter Kristoffersen, men han blev ikke reddet, han druknede. ” Onsdag 6 Juli var det et storartet godt Vejr, saa varmt og dejligt Tórrevejr. Om Aftenen var jeg og Smedens Kristian i Ringsted oppe og handle lidt for os selv. ” Sóndag 17 Juli var det et storartet godt Vejr, dog ikke saa varmt som i de andre Dage. Den Dag var jeg og Lars Henriksens Karl Albert i Ring – 2 Mil paa den anden Side af Næstved. Vi var nede og besóge Hans Peter Knudsens Peter. Vi kórte hjemmefra Klokken halv ni, og vi var saa i Ring Klokken godt halv tolv. Vi havde været end 3 Timer om at kóre derned, og der var en 4 Mil dertil. Vi kom hjem Klokken 10 om Aftenen, og vi havde moret os godt paa den Tur. Vi havde været i vandet, i Saltvand nede ved Ring By. ” Sóndag 24 Juli var det et storartet godt Vejr, saa varmt og dejligt. Den Dag var jeg og Post Peter Nielsens Kristian i Soró til Landbrugsudstilling, og morede os godt. Der var noget af alle Slags Maskiner. Tærskeværk var der ogsaa et af, og det gik hele Tiden. Der var saa meget af alle Slags Vogne Sykler Kakkelovne og meget andet. Det var godt alt sammen. Vi kórte derned til Middag, vi kom hjem Klokken ti om Aftenen. ” Mandag 25 Juli var det ogsaa et storartet godt Vejr, varmt og dejligt. Den Dag kom min Broder Thorvald fra Kóbenhavn herud og skulde være her en otte Dages Tid i Ferien. Mandag 1 August var Vejret godt, en lille smule Regnevejr. Den Dag kalkede vi i Værkstedet og om Aftenen fulgte jeg min Broder Thorvald til Ringsted Station. Nu skulde han rejse hjem igen til Kóbenhavn, nu havde han overstaaet sin Sommerferie. Han rejste med 9 Toget fra Ringsted.

” Onsdag 3 August var det et storartet godt Vejr. Nu havde Folk ogsaa begyndt paa Rugen. Den Dag kom jeg over hos Johan Hansen i Hómb og skulde  være derovre i hele Hósten lige til vi var helt færdige med at hóste. Det vil sige hver Lórdag Aften saa kórte jeg hjem. Vi hóstede ikke om Sóndagen. Jeg skulde have 1 Krone om Dagen og Kost og Logi. Vi begyndte saa paa Rugen, da jeg kom derover. Der var 10 Tdr. Land Rug, men vi blev færdig med at meje og stille den op til om Fredag Aften. Vi begyndte saa at kóre ind Lórdag Eftermiddag. ”Mandag 8 August rejste mine to Sóstre Karla og Anna hjem til Kóbenhavn igen. Nu havde de overstaaet Ferien. De rejste tidlig om Morgenen med 8 Toget. Den Morgen kórte jeg saa over hos Johan Hansen igen, over at være med at hóste. Vi skulde nu til at kóre Rug ind. Det var godt Vejr den Dag, men noget graat i Vejret, men vi kunde da hóste hele Dagen.” Sóndag 14 August var det et storartet godt Vejr. Den Dag hóstede vi om Formiddagen. Vi bandt Havre, men til Middag holdt vi Fyraften, saa kórte jeg hjem, men om Mandagen skulde jeg jo derover igen. Jeg skulde jo være der i hele Hósten og være med, og saa tjener man sig da nogle Penge.” Lórdag 27 August var det et daarligt Hóstvejr. Det tórrede lidt en Gang imellem, og saa naar det fik tórret lidt, saa regnede det igen, saa vi kunde ikke hóste den Dag, men nu havde vi heller ikke mere at hóste, end vi kunde overkomme det paa 2 Dage, men nu skulde jeg ikke derover mere i denne Sommer. Jeg fik min Hóstlón. Jeg havde saa været der i 20½ Dag og været med at hóste og skulde jo have 1 Krone om Dagen. Jeg fik saa 20 Kroner, 2 Tikroner, af Johan Hansen og saa var jeg færdig for denne Gang. Næste Sommer kom jeg igen, hvis jeg var levende til den Tid.” De 20 Kroner som jeg fik, de skulde nu sættes op i Ringsted Sparekasse og staa der. Jeg havde jo nogle Penge og stod der, dem kunde man saa tage, naar man en Gang kom til at savne dem. Jeg havde haft det storartet godt derovre hele Tiden, vi levede saa godt. Vi fik saadan nogen god Mad, saa jeg var godt tilfreds med den Hósttur. Det var fórste Gang i mit Liv, at jeg havde været ude og tjene. Jeg tog saa hjem Lórdag Aften, og saa begyndte jeg saa paa at skomagerere igen til vi naaede næste Sommer. Jeg laa derovre om Natten ogsaa. Det kunde ikke blive til noget at kóre hjem og derover hver Aften og Morgen, men jeg kórte for det meste hjem hver Lórdag Aften og var hjemme om Sóndagen, saa kórte jeg derover igen Mandag Morgen.

“Mandag 5 September var det et storartet godt Vejr. Det var det hver Dag nu, saa Folk kunde faa hóstet deres Sæd godt. De var færdige alle vegne omkring nu, ogsaa paa de store Herregaarde, var de færdige. Den Dag var Bedstefader i Ringsted oppe og skulde havde sig nogle nye Tænder, og saa var han henne i Banken med det samme og satte 20 Kroner for mig, saa nu havde jeg 81 Kroner 23 Óre, og stod der i Banken, som var mine egne Penge. Om Aftenen var jeg ude til Niels Johansen i Ómarken med et Par nye Stóvler til Kristian. ” Mandag 12 September var det et storartet godt Vejr, men det havde frosset en Del om Natten. Den Dag fangede jeg en Gedde paa 3 Pund nede i Brohul. Den var !óben helt over ved Jens Nielsens Side med Medetójet, og vi havde en farlig Komedie med det, inden vi fik fat i det og fik trukket det op. Det skete om Formiddagen lige efter Frokost. “- Torsdag 15 September var det min Bedstemoders Fódselsdag, da fyldte hun 62 Aar, men vi holdt ingen Fódselsdag den Dag. Den skulde ikke holdes fórend om Sóndagen. Det var godt Vejr den Dag. Om Aftenen var jeg oppe paa Móllerens Ager, der var stillet en Karrussel op og et Skydetelt, og der var saa mange Mennesker der og kórte på Karrussel og skód og holdt Fest saa det var grusomt. De skulde være her i to Aftener, der var noget Skærslibertój. ” Mandag 19 September var det et storartet godt Vejr. Den Dag var jeg og Peter Nielsens Kristian ude fra Skovmarken ude og sykle om Eftermiddagen. Vi syklede hjemme fra til Middag, og vi havde bestemmet at vi skulde til Næsbyholms Fiskerhus, men vi naaede ikke derhen, vi vente om igen da vi naaede Næsby, og saa kórte vi til Næstved. Vi kórte saa gennem Atterup og Regerup og Skelby og kom forbi Hollóse Kro og Mólle, og naaede langt om længe Næstved, Der var vi ikke uden en halv Times Tid, fórend vi kórte hjem igen. Vi var saa hjemme Klokken halv syv og vi havde været mange Steder baade i Næstved Glumsó Hollóse Næsby Herlufmagle og gennem Geldsted. Vi havde kort en 7½ Mil den Eftermiddag paa Syklen, og vi havde moret os godt. ”Tirsdag 20 September var det ogsaa godt Vejr ligesom i de andre Dage. Den Dag kom hele Syklistkompagniet af Hæren her forbi og skulde til Skelby og holde Óvelse med fjerde Dragonregiment.  ” Torsdag 22 September var det lige ved at være lidt Regnevejr, hvad Folk os gerne vilde have, da der var Vandmangel mange Steder. Den Dag var vi til Bassel ude hos Frederiks hele Eftermiddagen. De havde en lille Dreng og skulde i Kirke og blive dóbt, og han kom til at hedde Frederik Jensen. Nu havde de fem Drenge, den ene var jo dóet, fire levende. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid.

” Lórdag 8 Oktober var det et storartet godt Vejr. Helt mildt og dejligt. Den Dag rejste jeg til Kóbenhavn ind til Thorvalds Konfirmation om Sóndagen. Bedstefader og Bedstemoder skulde ogsaa derind, men de kom ikke fórend om Sóndagen, men jeg fik Lov til at rejse om Lórdagen. Jeg rejste om Formiddagen. Jeg gik til Ringsted og tog med det Tog som gaar fra Ringsted Klokken halv elleve. Jeg lóste Billet til Frederiksberg. Jeg var saa derinde Klokken halv to om eftermiddagen, og jeg kom saa hjem til mine Forældre og der blev jeg saa hele den Dag. Jeg var ikke i Byen den Dag. Jeg sad hjemme og snakkede med Moder og Thorvald. ”’ Sóndag 9 Oktober kom saa den saa længe ventede Dag, og det var og blev et storartet godt Vejr den Dag, helt Sommervejr. Det var helt varmt. Da vi havde spist Mad og drukket Kaffe om Morgenen, saa gik vi til Kirke, jeg og Fader og Thorvald. Nu skulde han jo konfirmeres. Det var i Frederiksberg Kirke at vi var i, og han blev konfirmeret af Provst Glahn. Vi kom saa hjem fra Kirke til Middag. Klokken halv et var Bedstefader og Bedstemoder kommen. Vi fik os saa nogen Mad og Kaffe, og saa gik jeg og Thorvald og en Dreng  til, som var der til Konfirmation, i Byen. Vi var saa helt ude ved Raadhuset, og vi var saa oppe paa Raadhuset ogsaa. Vi gav hver 10 Óre, og saa kom vi lige saa hójt op i Raadhuset, vi kunde komme, og der kunde vi saa se ud over hele Kóbenhavns By og helt over til Sverrig, og saa saa vi ogsaa de store Sale. Da vi havde set Taarnet, saa gik vi hjem igen, og saa spiste vi Steg og Lavkage i Anledning af Konfirmationen, og da vi havde spist og drukket, saa tog vi os et Slag Kort til Klokken var tolv om Natten. Saa gik vi i Seng alle sammen, og saa var den Dag duttet hen. Nu var min Broder Thorvald altsaa konfirmeret ogsaa, saa nu var vi to konfirmerede Sónner, nu var der tre tilbage og skulde konfirmeres, hvis nu ikke der kommer flere smaa til Huse. Nu skulde vi jo próve Verden, og se hvad vi kunne blive til. Mandag 10 Oktober var Vejret ikke rigtig saa godt som i de andre Dage. Lórdag og Sóndag var det meret graat i Vejret og mere koldt om Morgenen. Da vi havde spist Frokost og drukket Kaffe, saa gik jeg og Bedstefader og Bedstemoder i Byen lidt Ud og se os omkring. Vi gik igennem Stróget og kom helt ud til Frihavnen. Vi gik saa noget derude og saa paa Skibene. Der var jo nok at se paa. Da vi saa blev kede af at gaa derude, saa tog vi med den elektroniske Sporvogn hjem, og saa fik vi os nogen Mad og Kaffe, og saa sad vi hjemme hos Moder og snakkede med hende til Klokken den var seks. Saa gik vi til Banen til Frederiksberg Station. Nu skulde vi jo med Toget hjem til Ringsted igen. Toget gik fra Frederiksberg Klokken godt halv svy, og vi var saa i Ringsted Klokken halv ni. Min Sóster Karla fulgte os paa Banen. Oppe i Ringsted der holdt saa Frederik med Kóretójet og skulde kóre for os hjem. Vi var saa hjemme i Sandby igen da Klokken var halv ti om Aftenen, lige til ordentlig sengetid. Moster Kristine fra Glumsó var ellers herhenne og holde Hus, imedens at vi var borte, men hun var taget hjem igen, da vi kom hjem. Nu havde vi a!tsaa overstaaet den gode Kóbenhavnstur, og nu var min Broder Thorvald konfirmeret, og nu skulde han fórst próve Verden. Om Tirsdagen saa begyndte vi paa vor gamle Vis igen. Nu skulde vi til at arbejde igen. Vi havde saa meget at bestille nu, saa vi maatte arbejde ved Lys om Aftenen, men ikke længere end til Klokken syv, saa var det Fyraften for den Dag. “Sóndag 16 Oktober var det et storartet godt Vejr, helt mildt, men det havde frosset temmelig haardt om Natten. Om Eftermiddagen var jeg lidt ude og sykle. Jeg var i Glumsó, henne hos min Moster Kristine, henne og se til dem blot en lille Tur for Tidsfordriv. Det var saadan et dejligt Vejr. Nu skulde jeg have hængt min Sykel paa Loftet, nu vilde jeg ikke syk!e mere fórend Foraaret 1905, nu skulde jeg have pudset den rigtig af, og saa skulde den smórres ind i Vasselin, saa rustnede den ikke, saa den beholdt sin Glands.” Tirsdag 18 Oktober var det godt Vejr, helt mildt. Den Dag var jeg ovre hos Peter Wilhelm i Gaardene. Jeg var ovre og skulde være med at tage Roer op af Jorden. Vi blev omtrent færdig den Dag, men vi var ogsaa ni voksne om det. Jeg fik 1 Krone for den Dag, det var jo godt betalt.” Onsdag 19 Oktober var det godt Vejr, men lidt koldere end i de andre Dage. Om Aftenen var vi til Fódselsdag ude hos Frederiks. Det var Anna der fyldte Aar. Vi fik nogen Chokolade og saa var det forbi. “Sóndag 23 Oktober var det noget koldt og lige ved at være Regnevejr. Kristine og Nielsen var her henne den Dag. Vi blev raabt op om Natten, at Mariehój brændte. Klokken var fire. Vi skulde til Ildebrand. Vi sov saa til Klokken fem, saa stod Bedstefader op. Han var jo Straalemester, saa han skulde jo være der ved Sprójten. Han gik saa derud, men det var nedbrændt alt sammen, det havde begyndt Klokken to om Natten, og Ilden var paasat. Bedstefader kom saa hjem da Klokken var halv ti om Formiddagen, men han skulde derud igen om Eftermiddagen. Men han sendte mig derud i stedet for sig selv, saa skulde jeg være Straalemester. Vi slap saa Klokken fire om Eftermidddagen, saa fik vi Lov at gaa hjem. Der skulde saa staa Vagt om Natten, men der blev lejet nogle Mænd til det. Om Aftenen blev vi sagt til at skulde móde derude igen Mandag Morgen Klokken syv og være med at slukke. ”Mandag 24 Oktober var det lidt mere mildt i Vejret, men det var Regnevejr om Morgenen. Da jeg kom op, saa blev jeg sendt ud til Mariehój og være Straalemester i Stedet for Bedstefader. Vi skulde ud og have slukket Ilden nu, og vi fik ogsaa omtrent slukket den, men nu skulde der et andet Hold til at slukke videre. Det var Vrangstrupperne. Vi kom saa hjem igen da Klokken var halv ti om Formiddagen, saa nu var den Ildebrandskomedie overstaaet ” for denne Gang, men vi havde ogsaa været derude tre Gange. Alt Kreaturer brændte, baade Heste og Kvæg. Der var kun fem Heste og en Ko der slap ud. Det andet brændte, og Seerups Tærskeværk indebrændte. Det stod derude. Han tærskede der i de Dage. Det var en meget stor Ildebrand. Der var en tre Sprójter derude, men der var ikke noget at góre, det var nedbrændt lige til Grunden. Det vil sige Hovedbygningen var ikke brændt, den var jo teglhængt og var af bar Sten, men de andre tre Længer var nedbrændte. ” Om Aftenen var jeg ene hjemme, de gamle var oppe til Peter Nielsens. ” Tirsdag 25 Oktober var det et forfærdeligt Stormvejr, og koldt i hój Grad. Om Morgenen var jeg og Bedstefader ude til Frederiks og være med at slagte to Grise, som skulde sendes til Kóbenhavn. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Pastor Lundsgaard fra Haraldsted talte om en Jóde fra Rusland, Josef Rabinisjof, som blev en meget berómt Mand. ” Onsdag 26 Oktober var det lidt mildere i Vejret igen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og spise Pólse, og saa fik vi en kop Kaffe oven paa, og saa gik vi hjem. ”’ Sóndag 30 Oktober var det Graavejr og koldt men nu kunde vi jo ikke vente andet end den Slags Vejr. Den Dag om Eftermiddagen var vi i Næsby=Vraa henne hos Bedstefaders Sóster Bodil. Hun havde Sólvbryllup, hun og hendes Mand Jens Peter Jórgensen, og der var mange Mennesker derhenne den Dag. Vi sad og spiste Mad ude i Loen, nu havde de jo været gift i 25 Aar, saa nu vilde de holde et ordentligt Gilde, og vi morede os ogsaa godt derhenne. Vi kom ikke hjem fórend Klokken halv to om Natten. Vi gav dem en Flaske Rom og et Pund Chokolade. De fik saa mange gaver, saa det var en Gru. De fik ogsaa en Chaicelonge, som nogle deromkring havde givet dem.

” Tirsdag 1 November var det altsaa den fórste Dag i November Maaneci som var den elvte i Rækken. Det var jo Skiftedag og Lónningsdag. Folk skulde op med den store Lón, og Karle og Piger skulde skifte Plads. Nu havde jeg været 2½ Aar i Skomager/ære, nu havde jeg kun 1½ Aar tilbage, saa havde jeg udlært. Saa skulde jeg til at have lidt Lón, og saa var jeg Svend. Det var et storartet godt Vejr den Dag, lidt mildt og stille. Om Formiddagen var jeg paa Sórup med Regninger til Pigerne. Jeg fik mange Penge af dem. Den Dag fik vi Brev og et Portræt af Bedstefaders Sóstersón Bodils Karl fra Næsby. Han var jo ovre i Amerika hos hans Moster Karen. ” Mandag 7 November var det godt Vejr, helt mildt men det havde frosset lidt om Natten. Den Dag blev jeg færdig med at grave Haven og Rundingen. Nu var jeg færdig med at ordne udvendig. Jeg havde ogsaa været ude en 4-5 Dage. Om Aftenen var jeg og Bedstemoder til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus Bethania. Indremissionær P.Larsen, Abildóre, talte. Han var en gammel Mand at hore paa, han havde langt Haar. Han var af den slags Mennesker, der sagde sin Mening enten den saa var rigtig eller gal. ” Torsdag 10 November var det vemmeligt Vejr. Det baade sneede og haglede og regnede og stormede, og var saa koldt som bare Pokker. Vinteren var vist nær ved nu. Om Aftenen var det jo Mortens Aften. Den var jo lidt halvhellig. Vi holdt min Fódselsdag den Aften, det plejede vi van. Vi fik Andesteg til Nadver. Vi var her ene tre, der var ingen hos os. Jeg skrev Brev hjem til mine Forældre den Aften.” Lórdag 12 November var det et farlig Regnevejr. Det regnede hele Dagen, saa det var næsten ikke til at komme udenfor. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole. Nu begyndte Aftenskolen igen. Det var anden Vinter nu, at Lærer Nielsen holdt Aftenskole. Vi skulde to Gange om Ugen, Mandag og Lórdag fra syv til halv ti og saa blev vi undervist i Regning Skrivning Læsning og Sang og Historie, og saa gav vi 2 Kroner for hele Vinteren, saa det var billig Undervisning. ” Mandag 14 November var det storartet godt Vejr, helt mildt og stille. Jeg var ene paa Værkstedet den Dag, Bedstefader var til Begravelse i Gyrstinge med Rasmus Larsen i Vetterslev. Han blev begravet der. Moster Kristine fra Glumsó var herhenne hos os den Dag. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for anden Gang. Vi var ikke uden elleve, men der kom vel nok flere.” Torsdag 17 November var det godt Vejr, helt mildt og lidt Regnevejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tredje Gang, og nu var vi bleven tolv. ” Mandag 21 November var det meget koldt og lidt Frostvejr og omtrent stille. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for fjerde Gang, og nu var vi bleven tretten, saa nu var vi snart mange.” Torsdag 24 November var det temmelig godt Vejr, eftersom det var de andre Dage. Det havde ellers stormet og regnet og været et vemmeligt Vejr, men nu var det helt mildt og stille. Om Formiddagen var jeg i Ringsted. Jeg var oppe og kóbe noget til et Par laadne Stóvler og lidt andre Smaapillerier. Jeg var hjemme igen en Time inden Middag. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Kandidat Madsen, Kærehave Landhusholdningsskole talte om Holland, hvorledes det var opstaaet og meget andet. ” Lórdag 26 November var det et farligt Vejr. Det stormede og sneede og róg og fóg, det var et grusomt Vejr. Der laa et tykt Lag Sne paa Vejene. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for femte Gang. Jeg betalte den Aften. Han fik sine to Kroner. Om Fredag Aften tjente jeg ogsaa 85 Óre i Drikkepenge. Vi havde nemlig fremmede, nogle fra Hjælmsølille var her. Den Aften begyndte det at sne rigtig for Alvor. ” Mandag 28 November var det temmelig godt Vejr. Det var baade Frostvejr og Regnevejr den Dag. Om Aftenen var jeg i Aftenskole for sjette Gang i Sandby Skole. Vi var ikke uden tretten endnu.” Torsdag 1 December var det altsaa den fórste Dag i den sidste Maaned i December. Det var godt Vejr den Dag, helt mildt og stille. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for syvende Gang. Vi var ved det samme. Vi havde saa meget at bestille i Værkstedet, saa vi maatte arbejde ved Lys baade om Morgenen og Aftenen. Vi havde saa mange nye Stóvler, og saa meget gammelt at skulde lave, saa vi kunde godt have i Nóde at holde en Svend.

” Mandag 5 December var det temmelig godt Vejr efter Aarstiden. Det var hverken Frost eller Sne, men det blæste jo lidt koldt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for ottende Gang. ” Torsdag 8 December var det temmelig godt Vejr. Lidt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for niende Gang, vi bestilte som sædvanlig.” Sóndag 11 December var det temmelig godt Vejr, det var noget taaget og lidt Regnevejr, men ellers helt mildt. Om Formiddagen var jeg i Vinnerup nede hos Anders Peter Andersen og blive meldt ind i Lægdsrullen Han var nemlig Lægdsmand i dette Sogn. Jeg havde saa min Lægdsrulleattest med, som jeg havde faaet tilsendt fra Pastor Baumann Sognepræsten i det Sogn, hvori jeg er født og døbt. Jeg havde ogsaa faaet min Dóbeattest af ham. Lægdsrulleattesten som jeg havde med ned hos Anders Peter Andersen beholdt han. Den skulde sendes ind til Krigsministeriet. Jeg fik saa et Indtegningsbevis om Optagelse i Lægdsrullen. Det skulde jeg passe omhyggeligt paa, det skulde jeg have med naar en Gang jeg skulde til Session i Næstved. Nu var jeg altsaa meldt ind i Lægdsrullen, saa nu kunde jeg gaa til Session, naar jeg vilde. Om Eftermiddagen var jeg ingen Steder. ” Mandag 12 December var det temmelig godt Vejr. Det var Frostvejr og noget koldt- Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Dalsgaard Soró, talte om: Digteren Henrik Vergeland, og han skulde holde flere Foredrag om ham.” Tirsdag 13 December var det Tóvejr igen og lidt Regnevejr, men ellers helt mildt. Det var storartet Vejr paa den Aarstid. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tiende Gang. Vi havde saa travlt i Værstedet i denne Tid. Vi maatte op Klokken seks om Morgenen, og saa blev vi ved til seks om Aftenen. Vi havde saa mange lange nye Stóvler bestilt, og saa havde vi saa meget gammelt. ” Torsdag 15 December var det godt Vejr helt mildt, men noget taaget. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for elvte Gang. ” Lórdag 17 December var det ogsaa godt Vejr, men en Del taaget. Om Aftenen havde vi Pólsegilde. Vi havde slagtet Grisen. Alle Frederiks var her henne og Jens Nielsen og saa min Moster Kristine fra Glumsó, hun havde været her og hjælpe Bedstemoder med Slagteriet. ” Sóndag 18 December var det et vemmeligt Vejr. Taaget og Regnevejr og Blæst. Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted, oppe og se paa Juleudstilling og kóbe lidt til mig selv. Jeg kobte mig en ny Hue og lidt andre Smaapillerier, som jeg manglede nu til Julen.” Mandag 19 December var det bedre Vejr, lidt Frostvejr, men meget koldt. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Dalsgaard, Soró, holdt sit andet Foredrag om Digteren Henrik Vergeland som stammede fra Norge.” Tirsdag 20 December var det godt Vejr, helt mildt, lidt Frostvejr hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tolvte Gang. Vi var ikke uden syv den Aften. ” Torsdag 22 December var det meget koldt og stormede meget. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for trettende Gang, og for sidste Gang i det gamle Aar. Vi fik nemlig Juleferie den Aften til den 9 Januar 1905. “Lórdag 24 December var det et storartet godt Vejr. Frostvejr og omtrent stille. Der var saa rent paa Vejene. Om Aftenen var det saa Juleaften, en meget Hójtidsaften. Vi fik Ribbensteg til Nadver, og da vi havde spist gik jeg i Kirke i Sandby, og kom saa hjem til Sengetid. Vi var her ene den Aften.” Sóndag 25 December var det altsaa Juledag, en meget stor Hójtidsdag. Det var storartet godt Vejr den Dag. Frostvejr saa der var rent paa Vejene og stille var det. Det var en grón Jul denne her. Vi havde saa mange fremmede den Dag. Alle de fra Næsby var her henne. Kristoffers, Bodils og Smedens og Blikkenslagerens og alle Frederiks og Hans Peter Knudsens Peter var her ogsaa, men han kórte snart igen. De andre kórte ikke fórend Klokken halv tolv om Natten. Jeg tjente 85 Óre den Dag.” Mandag 26 December var det altsaa anden Juledag. Det var ogsaa et storartet godt Vejr den Dag, Frostvejr og rent paa Vejen. Den Dag var vi her ene tre. Jeg kórte paa Issluffe paa Isen hele Dagen. Der var da bleven lidt Is paa Engene, men det var ikke meget. Om Aftenen var jeg til Juletræ i Sandby Missionshus, og Bedstefader og Bedstemoder de gik ud til Frederiks og spise Medaften. Det var Ynglingeforeningen og Pigeforeningen der holdt det Juletræ, og de havde saa bedt mig med, og jeg morede mig ogsaa meget godt. Vi fik Godter og Kaffe og meget andet. Jeg kom hjem Klokken halv elleve om Aftenen. ” Tirsdag 27 December var det saa tredje Juledag. Vejret var den Dag ligesom i de andre Dage. Det var lidt haardere Frostvejr den Dag. Vi arbejdede omtrent hele Dagen. Vi holdt Fyraften Klokken halv fire. Det var jo lidt halvhellig Dag. “Onsdag 28 December var det saa fjerde Juledag. Den Dag var det et helt andet Slags Vejr. Det var Tóvejr og var lige ved at regne. Den Dag arbejdede vi hele Dagen. Om Aftenen var Jens Nielsen herhenne og spise Medaften, og vi fik os saa et Slag Kort til Sengetid. “Lórdag 31 December 1904 var det altsaa den sidste Dag i det gamle Aar. Det var en forfærdelig Kulde den Dag, det var næsten ikke til at være udenfor, det var et forfærdeligt Frostvejr. ” Vi kunde ikke faa tóet Vinduerne, hvor meget vi fyrede i Kakkelovnen. Om Fredag Aften og Nat var det et grusomt Vejr med Storm og Sne og Frost, og Regnevejr var det ogsaa en Gang imellem. Der var flere Byer som næsten Stod under Vand. I Kóge var det rent galt og i Præstó ligesaadan, og lange Strækninger Banelinjer som laa lavt, stod under Vand, og al Færdsel var spæret. Det havde ikke været saadan en Stormflod siden Aaret 1872. Der var sket saa mange Ulykker nu, saa det var rædsomt. I Kóge havde Vandet ódelagt for en 30 til 40000 Kroner og ódelagt for mange flere Penge i Norge, ja her i Danmark ogsaa, var hele Skove blæst om, og Móller og Fabriksskorstene blæste om og mange flere Ulykker skete der. Nu var altsaa Aaret 1904 forbi, og det var forlóben meget godt Jeg havde ikke været syg eller fejlet noget saadant i Aaret 1904, og der var heller ikke sket saadan noget særligt i det Aar. Om Aftenen var jeg ude og skyde det gamle Aar ud, og det nye Aar ind, men jeg maatte have meget Tój paa, ellers kunde jeg ikke nære mig for Kulde. Jeg kom ikke hjem forend Klokken et om Natten.” Nu var altsaa Aaret 1904 forsvunden og kom aldrig mere tilbage. For mig havde det været meget godt. Jeg havde ikke været saadan alvorlig syg. I April Maaned var jeg lidt daarlig, men der var ikke Doktor til mig, saa kan man ikke regne det for Sygdom. Der var jo heller ikke sket noget særlig i Aaret 1904, nu vil jeg her nedenunder skrive alle de vigtigste Begivenheder for Aaret 1904, der er jo ikke saa mange af dem, men nogle er der da.

”Den 11 December 1904 blev jeg meldt ind i Lægdsrullen hos: T. P. Andersen Vinnerup. Jeg fik saa et indtegningsbevis i Stedet for Lægdsrulleattesten. Jeg var jo fódt i 1887 og var nu 17 Aar.”

Den 9 Oktober 1904 blev min Broder Thorvald Kristian Jensen konfirmeret i Frederiksberg Kirke af Provst Glahn, nu var vi to konfirmerede, saa var der tre tilbage. ”

Jeg var kun i to Foreninger endnu nemlig:

Sandby Sogns Sygekasse. ” Og : Sandby Foredragsforening. ”

Fra den 3 August og til den 27 August var jeg ovre hos Gaardmand Johan Hansen, Hómb, og være med og hóste. Jeg skulde have 1 Krone om Dagen. Jeg tjente 20 Kroner. ”

Den 7de Maj 1904 fik jeg mig en ny Cykel. En Frihjuler til 150 Kroner kontant. ”

Den 6te April 1904 var det 2 Aar siden, at jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke. ”

Den 1 Maj 1904 havde jeg været ved Skomageriet i 2 Aar. ”

I Aaret 1904 havde jeg været i Sandby Sogns Sygekasse i 2 1/4 Aar. ”Fog var Formand”

I Aaret 1904 havde jeg været i Sandby Foredragsforening i 2 Aar. ”Fog var Formand ”

Den 9de Oktober 1904 var jeg og Bedstefader og Bedstemoder i Kóbenhavn til Thorvalds Konfirmation. ”

Aaret 1904 endte med Stormflod. De to sidste Dage af Aaret var slemme.”

I Aaret 1904 gik jeg i Aftenskole i Sandby Skole hos Lærer Nielsen fra den 8-19 Februar. 12-22 Dec.

Nu er der ikke mere at beskrive for Aaret 1904. ”

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed