Livsprotokol for 1906

Hans Peter Jensen den 1 Januar 1906 i Sandby Sogn Tybjerg Herred og i Præstó Amt.”

 Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1906.”

Aaret 1906. ” 19 Aar.”

Den 9de November 1906 fyldte jeg saa mine 19 Aar. Nu begyndte man snart at blive lidt med paa Tiderne, man begyndte at faa lidt Forstand paa Forholdene, hvordan det rigtig hang sammen. Nu var man jo kommen bort fra Drengealderen nu skulde man henregnes til de voksne. Nu kunde man jo gaa paa Session, naar man vilde, men det havde jeg ikke tænkt paa forelobig, da jeg var saa lille. Jeg skulde udvikles noget mere. Den 1 Maj 1906 havde jeg udlært Skomageriet, saa nu var jeg Svend. Nu skulde jeg rigtig til at Arbejde, og nu skulde man til at have lidt Lón for sit Arbejde, men jeg og Bedstefader havde jo ingen rigtig Kontrakt mellem os. Jeg havde jo faaet Lón i Læretiden ogsaa, men ikke saa meget men nu skulde han til at sætte lidt Penge til mig oppe i Ringsted Bank hver Termin. Nu skulde jeg ogsaa til at svare Kommuneskat. Jeg skulde svare 3 Kroner og 20 Óre til Kirkevarme, det var ikke saa lidt til at begynde med, men der var jo ikke andet at góre end betale. Min Fódselsdag var det Aar en Fredag, men den blev jo gerne holdt Mortens Aften, som var lige ved. ” Vejrforholdene var det Aar ligesom de foregaaede Aar. Temmelig god Sommer med en Del Varme, og Vinteren var ikke særlig Streng. Folk var paa Snekastning et Par Overgange. Kanefóre var det ogsaa lidt af.”

 Mælkeregningen for Aaret 1906: 211 Kander  422 Potter  37 Kroner 98 Óre. ”

Skoregningen for Aaret 1906: 2 Kroner 40 Óre i Fortjeneste paa at gaa ud med Skotój ”

Fiskeregningen: 10 Lójer. 21 Aal. 10 Aalekvapper. 62 Abborer. 6 Skaller. 1 Gedde. 1 Rint 1 Flire. 1 Karus. ”

Hvad jeg lavede i Værkstedet i Aaret 1906. ”

Jeg har i Aaret 1906 syet: 677 Stikninger.” 64 Lapper.” Lavet 275 Traade. ” 119½ Par sollet.” 110 Par bagflækket ” 19 Par Sinker. ” 61 Stód. ” 12 Stropper. ” 15 Knappe. ” 26 Par Tunger. ” O Kiler. ” 11 Par syede Soller. ” 3 Syede Stod. ”  2 Par nye Rander. ”

Jeg har i Aaret 1906 syet 36 Par nyt Fodtój paa egen Haand, selv skaaret alt Underlæderet pennet dem op, syet Rand paa, rettet Sollen af, slaget Hælene under og saa alt det andet. ”

1 Par nyt Fodtój har jeg lavet det halve paa, Bedstefader lavet det andet halve. ”

Jeg har ogsaa lavet lidt til min egen Fortjeneste, men det er ikke meget. Bedstefader kunde ikke lide at jeg fuskede. Hele Fortjenesten belób sig til 71 Óre. Det var jo ikke en hel Del.

Det er saa alt hvad jeg har lavet i Værkstedet i Aaret 1906 ”

Den 1 Maj 1906 havde jeg saa staaet 4 Aar i Skomagerlære, saa skulde Læretiden jo være forbi saa nu var man jo Svend. Nu skulde man til at have Lón, men nu skulde man ogsaa kunde lave hvad som helst i Skomageriet. Det kunde jeg ogsaa, nu jeg havde syet meget nyt Fodtój i min Læretid og deriblandt mange fine Sko eller Stóvler.

 

Begivenhederne for Aaret 1906. “

Mandag 1 Januar 1906 var det altsaa Nytaarsdag, den fórste Dag i Aaret 1906. Nu begynder vi jo paa et nyt Aar. Det var godt Vejr, men forfærdelig haardt Frostvejr, men stille og Solklart. Der laa et lille Lag Sne paa Jorden. Det var næsten ikke til at faa tóet Vinduerne inde i Stuen. Der var en tre Tommer tyk Is paa Aaen, saa den kunde bære nu. Jeg og min Broder Thorvald, han var her jo, han havde ligget her om Natten, han kom om Sóndagen. Vi var paa Isen det meste af Dagen. Bedstefader og Bedstemoder var i Glumsó, henne hos Moster Kristine. De tog med Post Peter Nielsen derhen, og tog ogsaa med ham hjem, saa de var hjemme i rette Tid. Da vi saa havde faaet nogen Kaffe, jeg og Thorvald, saa gik Thorvald hjem til Aversie igen. Nu havde han ikke fri længere. Jeg og Smedens Kristian fulgte ham paa Vej et godt Stykke derudad. Det var dejligt Vejr at gaa i. Da jeg kom hjem gik jeg i Seng, og saa var Nytaarsdag forbi for mig for denne Gang. Nu skulde man se hvad dette Aar vilde bringe, Sorg eller Glæde, Sygdom eller Dód. Jeg og Thorvald var ene hjemme det meste af Dagen om Eftermiddagen. Vi fik en lille Sjavs, jeg og Thorvald og Smedens Kristian og Tómrer Valdemar. Jeg vandt 31 Óre og Thorvald vandt 6 Óre. ” Tirsdag 2 Januar var det altsaa anden Nytaarsdag. Den anden Dag i det nye Aar, men den var jo ikke hellig. Vi arbejdede i Værkstedet det meste af Dagen. Det var haardt Frostvejr den Dag og bidende Kulde. Det blæste en Del, det var ikke til at faa tóet Vinduerne. Om Aftenen var jeg til Bal i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsbal. Det var Foredragsforeningen der holdt det, og den var jeg jo Medlem af. Jeg fik et nyt Medlemskort med det samme nu, for Aaret 1906. Jeg gav en Krone og 50 Óre for Kortet og for Indgangen. Jeg kom hjem Klokken fire om Natten, og saa var det Foredragsbal forbi, og anden Nytaarsdag var ogsaa forbi for denne Gang. Jeg havde moret mig meget godt ” Onsdag 3 Januar var det saa tredje Nytaarsdag, men den var jo ikke hellig. Vi arbejdede hele Dagen. Nu var Hójtiden forbi for denne Gang, nu skulde man til at arbejde igen. Det var ikke rigtig saa haardt Frostvejr den Dag, men alligevel koldt.” Fredag 5 Januar var det saa den femte Dag i det nye Aar. Det var Tóvejr den Dag. Det regnede det meste af Dagen. Om Aftenen var det Helligtrekongersaften, den var jo ikke hellig, andet hvad Folk selv lavede den. Vi fik Klipfisk til Nadver, det plejede vi altid at faa. ” Lórdag 6 Januar var det saa Helligtrekongersdag. Den var jo ikke hellig, andet end hvad Folk selv lavede den. Vi holdt hellig Dag til Middag, saa ryddede jeg op i Værkstedet, og saa var det hellig Dag. Det var et vemmeligt usundt Vejr den Dag, taaget og regnede gjorde det ogsaa. Nu var saa hele Hójtiden sluttet for denne Gang. ” Sóndag 7 Januar var det Regnevejr det meste af Dagen, men ellers helt mildt. Bedstefader og Bedstemoder var i Næsby om Eftermiddagen henne hos Kristoffers. Om Aftenen var jeg ovre til Smedens og spille Kort. Vi fik baade Kaffe og Æbler og Sigarer. Kristian havde bedt mig derover, han kom saa tit over til os og spillede Kort, saa syntes han, jeg skulde derover en Gang. Jeg kom hjem Klokken halv elleve.” Mandag 8 Januar var det et dejligt Vejr, helt mildt og stille. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for femtende Gang. Vi bestilte som sædvanlig. Det var jo fórste Gang efter Juleferien og fórste Gang i det nye Aar. ” Torsdag 11 Januar var det godt Vejr, men meget beskidt paa Vejene. Henad Aftenen var jeg i Hómb hos Johan Hansen med Skotój, og da jeg kom hjem var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Fróken L. Olsen fra Slagelse talte om Bórneopdrag. Jeg kom hjem til Sengetid. Bedstefader var ude med Regninger.” Fredag 12 Januar var det Regnevejr det meste af Dagen og var et vemmeligt Vejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 16tende Gang. ” Sóndag 14 Januar var det godt Vejr, men meget beskidt paa Vejene. Kristine fra Glumsó var herhenne. Jens og Vilhelm og Niels Jaksen Jakobsen fra Ómarken kom ogsaa herned. Han skulde betale en Regning. Vi spillede saa Kort om Aftenen til Sengetid. ” Mandag 15 Januar var det godt Vejr, men snavset paa Vejene. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 17ende Gang. Vi bestilte som sædvanligt.” Fredag 19 Januar var det et vemmeligt Vejr. Det stormede og regnede og sneede og skabede sig, som det var tosset. Det var en farlig Storm. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 18ende Gang. Vi bestilte som sædvanligt. Sóndag 21 Januar var det et dejligt Vejr men haardt Frostvejr. Jeg var i Hómb med Skotój om Formiddagen til Johan Hansen og Peder Hansen. Jeg tjente 85 Óre paa de to Steder. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme. De gamle var i Vrangstrup, men de kom tidlig hjem. ” Mandag 22 Januar var det et dejligt Vejr, men haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 19tende Gang, som sædvanligt. ” Fredag 26 Januar var det Tóvejr igen. Nu var der ellers kommen et helt Lag Sne. Det sneede hele Torsdagen og róg og fóg og frós, men nu maatte det væk igen, baade Sne og Is. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 20ende Gang. ” Lórdag 27 Januar var det Tóvejr og rædsomt beskidt paa Vejene. Bedstefader og Bedstemoder var i Ringsted den Dag. Bedstemoder var oppe og skulde have nogle nye forlorne Nedentænder, nu havde hun ikke andet end bar forlorne Tænder i Munden. Hendes egne var ude alle sammen, men nu skulde hun ogsaa kunde tykke. De kom hjem henad Eftermiddagen. Om Aftenen var Bedstefader i Klub. De var hos Lars Larsen. ” Mandag 29 Januar var det Regnevejr hele Dagen og var et vemmeligt Vejr. Om Aftenen var jeg i AftenskoleSandby Skole for 21ende Gang. Jeg var ellers ene hjemme, de gamle var ude hos Karl Jensens i Ómarken. Den Dag dóde Kong Kristian den Niende af Danmark. Han dóde Klokken halv fire om Eftermiddagen, ramt af et Hjerteslag. Han havde ellers ikke været syg. Nu skulde hans Són Frederik paa Tronen som Danmarks Konge. ” Tirsdag 30 Januar blev Kronprins Frederik saa udraabt til Danmarks Konge, det skete Klokken tolv Middag, inde paa Amalienborg. Saa nu hed vor Konge Frederik den 8de og Dronning Louise. Kronprins Kristian og Kronprinsesse Aleksandrine. Der var stor Sorg i Danmark, nu havde vi mistet vor gamle Konge, han var jo saa afholdt af alle, baade store og smaa. Nu skulde de til at ringe med Kirkeklokkerne hver Dag. ” Onsdag 31 Januar var det altsaa den sidste Dag i Januar Maaned. Den Dag begyndte Klokkeringningen over Kongen. De skulde ringe med Kirkeklokker hele Landet over hver Dag, to Gange om Dagen fra 10 til 12 om Formiddagen. Fra 4 til 6 om Eftermiddagen. Det skulde de blive ved med indtil han blev bisat i Roskilde Domkirke. Der skulde hans Lig staa ved Siden af Dronning Louise.

” Torsdag 1 Februar var det altsaa den fórste Dag i Februar Maaned. Vejret var godt. Den Dag blev Kongens Kiste loddet til, han blev ikke balsameret. Saa nu fik de ham aldrig at se mere, men han skulde jo staa paa Slottet en lang Tid nu, til han skulde bisættes, saa skulde han jo til Roskilde. Alt Spil i Kirkerne blev forbudt i 8 Dage. Landesorgen skulde kun vare Ugen ud, men i den Uge skulde der være Sorg og alt skulde være stille hele Landet over. Der maatte ingen Baller holdes fórend den Uge var omme. ” Fredag 2 Januar var det saa Kyndelmissedag. Det var lidt ustadigt Vejr den Dag, med Storm og Regn og Sne og Frost. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 22ende Gang. Vi fik Ferie i 8 Dage for der skulde være Missionsuge i Sandby, saa opsatte vi det i 8 Dage. ” Lórdag 3 Februar var Landesorgen saa sluttet, saa kunde de holde Baller om Sóndagen, hvis de vilde. Landesorgen plejede ellers van at vare 6 Uger, men det vilde Frederik den 8ende ikke have, der var jo stor Sorg ved Hoffet. Den Dag kom Dronningen fra England hertil. ”Mandag 5 Februar hævede saa Forbudet mod Spil i Kirkerne, saa nu kunde de spille igen, ligesaa meget de vilde. Der var et farligt Ringeri her hver Dag. ” Lórdag 10 Februar var det godt Vejr om Dagen, men om Aftenen blev det et forfærdeligt Rógvejr og Fógvejr og Frost. Der laa store Snedriver paa Vejene. Der var ellers godt at kóre ned af Banken. Der var saa glat, men nu blev den spoleret Om Aftenen var jeg og Bedstemoder til Missionsmode i Sandby Missionshus, hvor Missionærene N. Andersen Holbæk, og Kineb, Ringsted talte. Vi kom hjem til Sengetid. Det var et vemmeligt Vejr, da vi gik hjem.  ” Sóndag 11 Februar var der kommen en forfærdelig Hob Sne, der laa store Snedriver paa Steder. Folk de maatte ud at kaste Sne, det sneede lidt den Dag ogsaa. Vi kórte i Slæde ned af Banken den Dag. Der var ingen her, Bedstefader var ude med Regninger. ” Mandag 12 Februar var Vejret godt, men der laa jo en Del Sne nu. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 23ende Gang. Vi bestilte som sædvanlig. ” Torsdag 15 Februar var det Snevejr om Formiddagen, men ellers godt Vejr, helt mildt Den Dag kom der en Del Dragoner her forbi. De skulde til Roskilde, ind og staar opstillet paa Torvet naar Kongens Lig kom og skulde fóres ind i Domkirken om Fredagen den 16 ds. Det var 4. Dragonregiment fra Næstved. Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Februar stod Kongens Kiste til Parade i Kristiansborgs Slotskirke. Folk kunde komme ind, men de kunde jo kun se Kisten han laa i. Om Fredagen skulde han saa kóres til Roskilde paa et Jernbanetog. Jeg var ene hjemme om Aftenen. De gamle var ovre til Peter Vilhelms. ” Fredag 16 Februar var det godt Vejr, men koldt. Der var enkelte og kórte i Kaner her forbi, men det var ikke rigtig godt endnu. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 24ende Gang. Nu lakkede det snart ad Slutningen. Den Dag blev Kongens Lig saa fórt til Roskilde paa et Jernbanetog og blev saa hensat i Domkirken, hvor han saa skulde bisættes om Sóndagen. Der var stor Stads i Kóbenhavn og Roskilde den Dag. ” Sóndag 18 Februar var det godt Vejr, men et vemmeligt tungt Fóre. Der var ogsaa nogle og kórte i Kaner den Dag. Kristine fra Glumsó var herhenne den Dag, andre var her ikke. ” Den Dag blev Kong Kristian den Niende af Danmark saa bisat i Roskilde Domkirke. Han blev saa sat ind i Kapellet ved hans Kones Side, Dronning Louise, og de skulde saa staa der i al Evighed. Der var stor Stads i Roskilde og i Kóbenhavn den Dag. Der var baade Kejsere og Konger og Grever, Prinser og mange mange andre hóje Herrer. Der var Repræsentanter fra alle Magterne i Europa og fra Japans Kejser ogsaa. Nu var altsaa Kongen bisat og nu ophórte al Ringning med Kirkeklokkerne og al Landesorgen var forbi. Alt var ved det gamle nu, kun nu stod vi under en ny Konge, nemlig Frederik den Ottende. Det var saa det andet Kongepar jeg levede under. Han var 88 Aar Gammel Kristian den Niende, og havde regeret i 43 Aar, en lang Regeringstid. Hans Dronning Louise dóde 7 September 1898 og blev altsaa 81 Aar gammel ogsaa en hój Alder, hun er fódt 7 September 1817. Kong Kristian var fódt 8 April 1818, saa de havde jo udtjent deres Levetid. ” Mandag 19 Februar var det godt Vejr, men et vemmeligt Fóre, næsten ikke til at komme frem, naar man gik. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 25ende Gang. ” Fredag 23 Februar var det Bygevejr, men ellers godt Vejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 26ende Gang. Vi fik Fastelavnsferie den Aften til næste Fredag. ” Sóndag 25 Februar var det altsaa Fastelavnssóndag. Det var godt Vejr om Dagen og om Aftenen blev det Róg og Fógvejr. Fastelavnen kom sent i Aar. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var herhenne den Dag, andre var her ikke. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsforeningen, der holdt den, og den var jeg jo Medlem af. Jeg kom hjem Klokken fire om Natten. Jeg brugte 1 Krone og 10 Óre til det Bal. Det var Præmiemaskerade. 4 Præmier, to til Herrer og to til Damer. ” Mandag 26 Februar var det altsaa Fastelavnsmandag. Det var temmelig godt Vejr, men et farligt sóle paa Vejene. ”Jeg sov hele Formiddagen, det var jo hellig Dag. Om Eftermiddagen var jeg inde i Stuen og skrev. Her var ingen her den Dag, og vi var heller ingen Steder. Den Dag rejste Dronning Aleksandra af England og Enkekejserinde Dagmar af Rusland hjem igen. Nu var al Stadsen forbi med deres Faders Begravelse. Nu var alt ved det gamle igen, kun at nu havde vi en ny Konge, nemlig Frederik den Ottende. ” Onsdag 28 Februar var det altsaa den sidste Dag i Februar Maaned. Februar Maaned havde jo kun 28 Dage, det var jo den korteste Maaned vi havde. Det var godt Vejr den Dag, helt mildt. Peter Nielsens Kristian var hernede om Aftenen vi fik os et Slag Kort.

” Torsdag 1 Marts var det altsaa den fórste Dag i Marts Maaned. Nu var Vintermaanederne forbi, nu begyndte vi paa Foraarsmaanederne, Marts April og Maj. Det var lidt Snevejr den Dag. Fredag 2 Marts var Vejret temmelig godt, det var noget koldt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 27de Gang, alt som sædvanlig.” Sóndag 4 Marts var Vejret temmelig godt, men et forfærdeligt Fóre paa Vejene. Saa beskidt og galt. Om Formiddagen var jeg i Hómb hos Johan Hansen med Skotój og tjente 50 Óre. Om Eftermiddagen var jeg ude og spille Kort. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Vetterslev Forsamlingshus og kom ikke hjem forend Klokken tre om Natten. Jeg var kun nede og se paa, det morede mig godt. Jeg brugte 77 Óre den Aften. ” Mandag 5 Marts var det et yndigt Vejr, helt sommer. Det var saa mildt og dejligt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 28de Gang. ” Torsdag 8 Marts var det et vemmeligt Regnevejr og Blæst hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus, hvor Fróken Elline Begtrup holdt et godt Foredrag.” Fredag 9 Marts var det de 40 Ridderes Dag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag, Bygevejr. Det róg og fóg en gang imellem og var godt Vejr en Gang imellem. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 29de Gang. Det var sidste Aften. Vi bestilte ikke noget den Aften. Vi var inde i Stuen og havde det helt festligt. Vi fik baade Chokolade og Kaffe, men vi gav ham ogsaa en Gave for hans Opmærksomhed. Vi gav ham et stort Tæppe til 9 Kr 75 Óre. Vi var da alle sammen om det. Jeg betalte Nielsen den Aften 2 Kroner. Aftenskolen i denne Vinter havde kostet mig 3 Kroner og 55 Óre, for vi havde jo faaet noget nyt i denne Vinter, nemlig Bogfóring særlig for Haandværkere, og det var i det hele taget nyttigt at gaa i Aftenskole, lære at skrive regne og meget mere. Vi havde været der 29 Gange i denne Vinter. De fleste Gange vi endnu har været. Jeg kom ikke hjem fórend Klokken halv tolv om Natten. Nu var saa Aftenskolen sluttet for denne Vinter. Nu havde jeg gaaet i Aftenskole hos Lærer Nielsen i tre Vintre, og jeg synes, det var nyttigt. Vi var 13 og gik i denne Vinter.” Sóndag 11 Marts var det godt Vejr om Formiddagen, og om Eftermiddagen blev det et forrygende Snevejr og Storm. Et farligt Stormvejr. Her var ingen her den Dag andre end Frederiks Drenge. ” Onsdag 14 Marts var det ogsaa et farligt Stormvejr og meget koldt. Der var kommen en Del Sne om Natten. Den Dag var Bedstefader i Næstved og kóbe Læder. Han tog med Dagvognen.” Fredag 16 Marts var det temmelig godt Vejr, men det stormede en Del. Den Dag fik vi hvort Favnbrænde hjem fra Sandby Skov. Godsejeren kórte det ned til os. Vi fik to Favne. Der kom saa 4 Vogne fra Gaarden med hver et Læs Brænde. De kórte saa ned til Seerop i Vetterslev med det og fik savet det og fik det saa med hjem igen, og saa var det færdig til at kunne flækkes, naar en Gang vi fik Tid til det. Jeg og Bedstefader stavlede det saa lidt sammen, og saa kunde det staa. Det var nemt at faa alt Favnbrændet ordnet. ” Lórdag 17 Marts var det et vemmeligt Vejr. Det regnede det meste af Dagen. Om  Aftenen havde vi Klubaften for sidste Gang denne Overgang. Bedstefader var jo med i en Klub i Vinter, hvor han og Mólleren og Peter Nielsen og Lars Larsen og Frederik Krestensen, de fem, de spillede sammen hver Lórdag Aften. Peter Nielsen og Frederik Krestensen var her ikke, saa de spillede ene tre den Aften. Sjavensel var deres Spil. De spillede til Klokken ti om Aftenen og saa fik de Kaffe med Bród til, og naar de sad og spillede fik de hver to Knægte Romknægte. Det var alt, hvad de fik saadan en Aften. Men nu var det jo forbi for denne Overgang, men saa kunde de jo fortsætte næste Vinter. ” Tirsdag 20 Marts var det godt Vejr, men meget koldt Haardt Frostvejr. Den Dag slagtede vi hvor den lille Gris, som vi skulde bruge til Bedstefaders Fódselsdag. Frederik var henne og hjælpe os, og saa Moster Kristine fra Glumsó var henne og hjælpe Bedstemoder. Hun kom herhen Mandag Aften med Post Peter Nielsen, og laa her saa om Natten. Han vejede 154 Pund Grisen. Vi beholdt jo kun den ene Side selv, den anden Side fik Kristine med hjem. Hun gav 23 Kroner for den Side.” Onsdag 21 Marts var det godt Vejr om Formiddagen. Om Eftermiddagen var det Snevejr. Det havde frosset haardt om Natten. Vinduerne var helt opfrosne. Jeg og Frederik skovede brænde hjem om Formiddagen. Vi kórte Risbrænde hjem. Vi skulde ikke have uden een Bunke i Aar. Vi hentede det i Sandbygaards Skov. Bedstefader og Godsejeren de handlede jo sammen, Brænde og Fodtój. Nu havde vi saa faaet alt det Brænde hjem, vi skulde have i Aar. Vi kórte Bunken hjem af tre Læs. Om Aftenen havde vi saa Pólsegilde. Her var ingen andre end Frederiks og saa Kristine. Hende kórte Frederik til Glumsó om Aftenen. Nu havde vi jo overstaaet Slagteriet ” Lórdag 24 Marts var det det værste Vejr, vi har haft hele Vinteren. Det var et grusomt Róg og Fógvejr, og et drabeligt haardt Frostvejr og Storm. Der laa store Snedriver paa Vejene. Det var et forfærdeligt Rógvejr. Nu kom fórst Vinteren, nu skulde Folk jo ellers i Marken og berede Jorden. ” Sóndag 25 Marts var det min Bedstefaders Fódselsdag, da fyldte han 62 Aar, nu var han snart gammel, men han var jo rask endnu. Vi skulde have mange fremmede den Dag. Han holdt stor Fódselsdag. Kristine og Nielsen de kom til Middag med Posten og henad Eftermiddagen kom alle Frederiks og Peter Vilhelms i Gaardene og Karl Jensen i Ómarken og Niels Petersens i Vrangstrup, saa vi var mange til Bords. Da vi fik Medaften, fik vi Steg. Om Aftenen spillede vi Kort, jeg vandt 61 Óre. Vi var fire og spillede seksogtreds. Klokken var henad et om Natten, da alle var kommen hver til sit. Det var Snevejr om Eftermiddagen. Om Formiddagen maatte Folk ud at kaste Sne. Paa Steder laa der store Snedriver, saa Folk kunde ikke komme frem. Det var ellers flot at Folk skulde kaste Sne sidst i Marts Maaned. Det var saa koldt hver Dag, saa man skulde tro det var i Januar Maaned. ” Torsdag 29 Marts var det temmelig godt Vejr, men koldt. Det blev ved med at være koldt, det vilde ikke til at blive Sommer. Den Dag tog jeg min Sykel ned fra Loftet, og var ude og sykle for fórste Gang i Aaret 1906. Jeg var i Ringsted med Skotój til to Piger som tjente i Ringsted, et Par nye Laksko, Balsko og et Par gamle som var forsaalet.

” Onsdag 4 April var det godt Vejr, helt mildt, men det blæste en Del. Jeg huggede brænde hele Dagen. Om Aftenen var jeg og Bedstefader ude til Frederiks og drikke Chokolade. Det var Vilhelms Fódselsdag. Han var 10 Aar. ” Torsdag 5 April var det godt Vejr, men det var haardt Frostvejr om Natten. Jeg huggede Brænde hele Dagen. Om Aftenen var jeg syklede i Glumsó hos Moster Kristine. Jeg var henne med et Par nye Sko til hende, som jeg selv havde syet. Jeg kom hjem til Sengetid. ” Fredag 6 April var det storartet godt Vejr helt Sommer, saa varmt og dejligt. Den Dag var det 4 Aar siden jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke af Pastor Undboe. Jeg havde nu snart været i Skomagerlære i 4 Aar, naar vi naaede 1 Maj. ” Sóndag 8 April var det Palmesóndag, det var et helt yndigt Vejr den Dag, saa varmt og dejligt. Nu var det Sommer. Det havde været saadan et Vejr i flere Dage, men det er nok snart forbi, men det frós haardt om Natten. Om Eftermiddagen kórte vi til Konfirmation i Ulstrup hos Kristian Petersens, som var gift med Bedstefaders Sósterdatter Sofie. Da vi naaede Glumsó kom Blikkenslagerens ogsaa paa Vognen, de skulde ogsaa derhen. Det var meget stor Konfirmation, der var saa mange Mennesker med, og om Aftenen var der Dans. Vi kom ikke hjem forend Klokken tre om Natten, og vi havde moret os godt. Det var Hejnu, deres ældste Són, der blev konfirmeret. ” Onsdag 11 April var det ogsaa dejligt Vejr, saa varmt og dejligt. Om Aftenen var jeg og Smedens Kristian i Ringsted, oppe og handle lidt for os selv. Vi kom hjem til godt Sengetid. ” Torsdag 12 April var det saa Skærtorsdag. Det var godt Vejr den Dag, Sommervejr varmt og dejligt Jeg gjorde min Sykel ren om Formiddagen og lavede Medetajer og Aaletójer. Om Eftermiddagen fiskede jeg. Kristine fra Glumsó var her henne, og Anna og Drengene. Frederik og Nielsen var her ikke. De tog hjem til Aften. Jeg var ingen Steder om Aftenen.” Fredag 13 April var det saa Langfredag, det var ogsaa godt Vejr den Dag. Sommervejr. Vi var her ene tre den Dag, der var ingen her. Jeg fiskede det meste af Dagen. Om Aftenen var jeg ude og sykle, men kom hjem til Sengetid. ” Lórdag 14 April var det Graavejr og lidt Regnevejr og koldt. Den Dag kom Bedstefaders Sostersón herhen. Vilhelm fra Sósum, Sidses Són, han rejste heromkring i Besóg hos Familien. Han var jo kun 12 Aar gammel. Han fiskede saa hele Dagen. Han fangede et Maaltid Fisk. Han kom om Formiddagen, kórende med Kristian Petersen fra Ulstrup. Han blev her en 3-4 Dage. ” Sóndag 15 April var det saa Paaskedag. Det var et dejligt Vejr den Dag. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var herhenne den Dag, og saa Vilhelm fra Sósum var her jo, saa vi var mange den Dag. Jeg fiskede noget af Dagen. Om Aftenen var jeg lidt borte.” Mandag 16 April var det saa anden Paaskedag. Det var ogsaa godt Vejr den Dag, varmt og dejligt. Den Dag kom min Broder Thorvald, som tjente i Aversie, herhen i Besóg. Han kom henad Middag, der var ingen andre her den Dag end han, og saa Vilhelm. Nu skulde Thorvald snart rejse derfra og hjem til Kóbenhavn igen. 1 Maj skulde han rejse, saa fik han 65 Kroner for Vinteren, saa han havde kun en fjorten Dage at være der i. Henad Aften var vi ude til Frederiks, jeg og Thorvald, Bedstefader og Vilhelm ude og drikke en Kop chokolade. Jens han holdt Fódselsdag den Dag. Han var jo ellers ikke fódt fórend den 18tende. Da vi kom hjem lagde jeg Aaletójer ud, og saa gik Thorvald hjem. Jeg fulgte ham et godt Stykke derudad, han havde jo langt hjem. ” Tirsdag 17 April var det saa tredje Paaskedag, men den var jo ikke hellig. Vi arbejdede hele Dagen. Den Dag rejste Vilhelm fra Sósum hjem igen. Han rejste tidlig om Morgenen, han havde jo langt hjem. Det var godt Vejr den Dag. Jeg grav Have om Eftermiddagen. Jeg fangede en Aal den Dag.” Fredag 20 April var det lidt Regnevejr og raakoldt Jeg huggede Brænde den Dag, men det varede ikke længere end til Frokost, saa var jeg saa uheldig at hugge mig saa vemmeligt i det venstre Knæ. Der blev et stort Hul i Knæet, saa man kunde skimte Knæskallen, men jeg havde da ikke ramt den med óksen. Jeg maatte saa ind og have bebundet Knæet og saa blev der telefoneret efter Dokter Kristoffersen den uge. Han kom saa herud om Eftermiddagen og rensede Saaret godt, og fortalte os hvordan vi skulde forholde os med det. Han sendte saa Medicin herud om Aftenen. Jeg fik noget rent Karbolvand og noget Sygevat og et Stykke Gutterperkpapir og noget Jordoform Salve, som var paa en stor Klud eller stykke Linned. Det skulde bruges til Benet. Alt det, det blev saa ordnet om Aftenen, inden jeg gik i Seng. Jeg maatte saa ligge ganske stille med Benet hele Tiden. Jeg havde en Del Uro i det den Dag. Det kunde ikke gaa an at sy Saaret sammen, sagde Dokteren, det skulde gro sammen af sig selv.” Lórdag 21 April laa jeg i Sengen hele Dagen, for at Benet kunde faa Fred og Ro at gro sammen. Jeg havde ellers ingen Uro i det nu, men Dokteren sagde jeg skulde ligge i Sengen end to til tre Dage. Jeg fik nyt Bind paa Knæet to Gange om Dagen, Morgen og Aften.” Sóndag 22 April laa jeg ogsaa i Sengen hele Dagen for at Benet kunde faa Fred og Ro. Jeg havde ingen Uro i det. Jeg fik nyt Bind paa Morgen og Aften.” Mandag 23 April var jeg oppe det meste af Dagen, men jeg maatte holde mig inde i Stuen. Jeg kunde ikke komme ud, saa kunde der gaa Kuld i det. Jeg kunde jo heller ikke bestille noget. Jeg sad inde i Stuen hele Tiden, nu havde Benet ogsaa begyndt at læges lidt, og jeg havde ingen Uro i det, men jeg kunde jo ikke bevæge eller bóje Benet rigtig endnu. Det var jo stramt endnu. ” Tirsdag 24 April var jeg oppe hele Dagen, men jeg kom ikke udenfor endnu, men jeg kunde da træde paa Benet. Jeg kunde ikke bestille noget endnu. Den Dag var Frederik herhenne hele Dagen. Han grav Have og huggede Brænde. Bedstefader var ogsaa med, saa de fik ordnet en hel Del udvendig den Dag, næsten hugget alt Brændet. Onsdag 25 April var jeg ogsaa oppe hele Dagen, men kom ikke ud at bestille noget. Om Eftermiddagen var Bedstefader til Begravelse i Sandby. Sóren Mortensens Anna blev begravet, og Moster Kristine fra Glumsó var ogsaa til Begravelse. Hun kom herned da Begravelsen var forbi og var her til Aften. ” Torsdag 26 April var jeg ogsaa oppe hele Dagen. Kom ikke ud at bestille noget. Benet temmelig godt, ingen Uro i Saaret. ” Fredag 27 April var jeg ude i Værkstedet og arbejdede det meste af Dagen. Jeg kunde jo nok sidde og sy. Jeg kunde jo ikke banke paa Knæet endnu, det lægdes ellers godt nu, men jeg kom ikke meget ud endnu. Jeg havde ellers ingen Uro i det. ” Mandag 30 April var det altsaa den sidste Dag i April Maaned, det var et vemmeligt Vejr den Dag. Det var et farligt Regnevejr og saa koldt. Nu havde jeg begyndt at gaa ud Jeg lagde Aaletójer ud hver Aften nu igen. Nu lægdes Knæet godt, men jeg kunde ikke banke paa det endnu.

” Tirsdag 1 Maj var det et ganske dejligt Vejr, saa varmt og godt. Om Aftenen blev det Regnevejr og der kom nogle faa Tordenskrald. Det var jo Skiftedag den Dag. Nu havde jeg været 4 Aar ved Skomageriet og nu skulde jeg jo efter gammel Regel have udlært nu, men jeg og Bedstefader havde jo ikke nogen saadan Akkord, saa alt bliver ved at gaa ved det gamle. Om Eftermiddagen kom min Broder Thorvald, som tjente i Aversie herhen. Nu rejste han hjem til Kóbenhavn igen. Han vilde ikke være paa Landet mere, nu havde han tjent i Aversie et halvt Aar og faaet 75 Kroner for det. Vi skulde solle hans Stóvler, saa han blev her om Natten. Nu skulde jeg svare 1 Kr 50 Óre hvert halve Aar i Kommuneskat og 20 Óre til Kirkevarme, 2 Kr 20 Óre om Aaret til Kommunen. ” Onsdag 2 Maj var det ogsaa godt Vejr. Jeg fangede 2 Aal den Nat og Thorvald fangede en Aal paa Medetójet om Formiddagen. Vi fik saa Aalsteg til Middag. Om Eftermiddagen rejste Thorvald saa hjem til Kóbenhavn igen. Han gik herfra Klokken tre, nu vilde han se at faa noget Arbejde derinde. Nu lægdes mit Knæ mer og mer for hver Dag der gik. ” Fredag 11 Maj var det store Bededag. Det var godt Vejr den Dag, helt varmt. Jeg fangede 3 Aal den Nat. Moster Kristine var herhenne ellers var her ingen. Jeg fiskede det meste af Dagen. Jeg maatte gaa hjemme og drive omkring, jeg kunde ikke sykle endnu, mit Knæ var ikke helt lægdt endnu. Der var ikke kommen Hud paa hele Saaret. Jeg lagde Karbolklud Morgen og Aften. ” Onsdag 23 Maj var det storartet godt Vejr, varmt og dejligt Om Aftenen var det jo Kristihimmelfartsaften. Jeg var i Sórup Skov den Aften tillige med saa mange andre. Det var jo Skik og Brug at gaa i Skoven den Aften. Jeg kom hjem Klokken et om Natten. Jeg var gaaende derud. Nu kunde jeg ellers godt sykle, mit Ben var saa omtrent kommen sig. Nu havde jeg da taget Bindet af, men nu var det ogsaa en fem Uger siden jeg huggede det ” Torsdag 24 Maj var det saa Kristihimmelfartsdag. Det var godt Vejr den Dag, men det blæste en Del. Der var ingen her hos os. Jeg syklede en Tur i Sórup Skov om Eftermiddagen tilligemed nogle flere, og vi var ogsaa en Tur i Sandby Skov. Jeg gik tidlig i Seng. ” Tirsdag 29 Maj var der Folketingsvalg over hele Landet. Nu skulde der vælges nyt Folketing. Dette Valg var et meget betydningsfuldt Valg, der har aldrig været opstillet saa mange Kandidater, som denne Gang, og heller aldrig afgivet saa mange Stemmer, som denne Gang. Folk var vrede paa Regeringen, og nu vilde de styrte den det, var jo et Venstreministerium vi havde, det vilde Folk have væk. I vor Kreds, Næstvedkredsen dumpede vor gamle Folketingsmand Julius Frandsen. Der blev valgt en Socialist – Redaktór N. Andreasen med 1518 Stemmer. Julius havde 1339 Stemmer, og der var opstillet en Hójremand ogsaa, han havde 323 Stemmer, og der var mange flere gamle Folketingsmand og faldt og kom Socialister i Stedet for. Socialisterne styrede ved dette Valg. De vandt 8 Kredse og tabte en. Bedstefader var i Næstved, der foregik Valghandlingen jo. Han kórte med Frederik derud. Han kom hjem Klokken elleve om Aftenen. Jeg var til Valg i Ringsted. Jeg syklede derop Klokken elleve om Formiddagen. Jeg havde aldrig overværet et Valg, saa fik jeg i Sinde at kóre en Omgang derop. Jeg kom ogsaa derop og hórte Valghandlingen, og saa gik jeg ud omkring og besaa Byen. Jeg var nede og se Vandværket og Have Mólle og meget mere. Jeg kom hjem Klokken otte om Aftenen. Jeg kóbte mig en ny Hat og en ny Hue og ny Pung og meget mere. Det var daarligt Vejr den Dag, det regnede en Gang imellem og var saa koldt. Nu fik jeg da været til Folketingsvalg, det havde jeg ikke været fór.

“Fredag 1 Juni var det altsaa den fórste Dag i Juni Maaned. Det var ósende Regnevejr hele Dagen. Nu begynder jo Sommermaanederne, men det var ikke meget Sommervejr den Dag. Det var saa koldt. ” Sóndag 3 Juni var det saa Pinsedag, en meget hójhellig Dag. Det var temmelig godt Vejr den Dag, men lidt koldt var det. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var herhenne, saa vi var mange til Medaften. Jeg var hjemme hele Dagen. ” Mandag 4 Juni var det saa anden Pinsedag, det var godt Vejr den Dag, men det blæste en Del. Jeg var ude at mede hele Formiddagen og fangede 12 Abborrer. Jeg var hjemme hele Eftermiddagen. Jeg syklede en lille Tur om Aftenen. Der var ingen her hos os den Dag. ” Tirsdag 5 Juni var det saa hellig Dag igen nemlig Grundlovsdag, men den bliver jo kun helligholdt om Eftermiddagen. Om Formiddagen da er det Arbejdsdag. Jeg hyppede Kartofler hele Formiddagen. Om Eftermiddagen pyntede jeg mig og kórte en Tur ned hos Hans Peter Knudsens Peter. Nu boede de jo nede paa Tyvelse Mark. Jeg kom saa hjem til ordentlig Sengetid Klokken ni. ” Sóndag 10 Juni var Vejret godt men det blæste meget. Om Eftermiddagen var jeg til Fest i Hómb i Gaardmand Hans Peter Nielsens Have. Det var Sygekassefest. Jeg kom hjem Klokken tre om Natten. Jeg morede mig godt derovre. Jeg syklede derover. Kristine og Nielsen var herhenne den Dag. ” Mandag 11 Juni var Vejret godt men meget Blæsevejr. Jeg var i Ringsted om Eftermiddagen oppe og forny en Lotteriseddel og nogle andre Ærinder. Jeg var hjemme igen Klokken fire og arbejde til Fyraften. Bedstefader kalkede Huset den Dag. Jeg sov længe den Morgen, jeg havde jo været til Fest om Natten. ” Onsdag 13 Juni var Bestefader i Ringsted oppe og ordne Terminsforretninger. Han satte 50 Kroner til mig den Dag paa min Sparekassebog. Saa nu havde jeg 235 Kroner og 47 Óre i Ringsted Bank. Nu havde jeg snart mange Penge, men jeg fik jo heller ingen Lón herhjemme, Fóden og Klæderne og Lommepenge, mere kunde jeg ikke forlange. Lórdag 23 Juni var det godt Vejr, meget varmt. Om Aftenen var det St Hans Aften. Jeg var ude at hjælpe Frederik at kóre 10 Læs Hó ind den Eftermiddag. Jeg fik 1 Krone for det. Om Aftenen var jeg ude og omkring og saa de blussede. Jeg kom hjem til ordentlig Sengetid. “Sóndag 24 Juni var det saa St Hansdag. Det var ogsaa meget varmt den Dag. Min Broder Thorvald kom herud i Besóg den Dag. Nu var han kommen til Aversie igen, hvor han havde været om Vinteren paa samme Sted. Han var fæstet til 1 November nu og skulde have 100 Kroner for det halve Aar. Han kunde ikke faa nogen Plads i Kóbenhavn saa rejste han herud igen. Om Eftermiddagen var vi ude til Frederiks og spise Medaften. Vi fik Hónsesteg i Anledning af Larses Fódselsdag om Lórdagen den 23de. Vi fik selv Lammesteg til Middag og ny Kartofler. Jeg kórte Thorvald paa Vej om Aftenen, da han tog hjem.” Tirsdag 26 Juni var det godt Vejr, lidt kóligt Luft og megen Vind. Den Dag tog jeg over til Johan Hansen i Hómb. Jeg skulde over og hjælpe dem med Hóet. Det skulde kóres hjem nu. Jeg laa derovre om Natten. Vi kórte Hó hjem om Eftermiddagen, luede Roer om Formiddagen.” Onsdag 27 Juni korte vi Hó ind til Medaften, saa kórte vi Mój ud den anden Kvart ” Fredag 29 Juni luede vi Roer om Formiddagen. Det blev saa Regnevejr, saa kórte jeg hjem. Vi var ellers ikke færdig med Hóet endnu. Jeg skulde derover to Dage endnu, saa var Hóet hjemme. Jeg kórte saa hjem da Middagsstunden var forbi og arbejdede saa herhjemme Resten af Dagen. Det regnede hele Dagen, saa det vilde vare noget inden Hóet blev tjenlig igen. Jeg fik ingen Penge af ham den Dag.

” Sóndag 1 Juli var det altsaa den fórste Dag i Juli Maaned. Det var Bygevejr den Dag. Det regnede en Gang imellem og saa var det godt Vejr en lille Overgang. Kristine fra Glumsó og alle Frederiks var herhenne den Dag. Jeg syklede lidt herhjemme omkring.” Mandag 2 Juli var det storartet godt Vejr hele Dagen, saa varmt og dejligt omtrent stille. Jeg var ovre hos Johan Hansen i Hómb hele Dagen og være med og kóre Hó ind. Vi kórte med tre Vogne den Dag. Jeg var med inde paa Laden med at sætte sammen. Vi blev helt færdige med Hóet den Dag. Jeg tog saa hjem om Aftenen igen. Nu skulde jeg ikke derover igen fórend til Rugen den bliver moden. Jeg fik 6 Kroner, for de 4½ Dag jeg havde været derovre. Det var en temmelig god Skilling, det var et storartet Sted at være paa. Vi levede saa godt og Fyraften Klokken syv.” Tirsdag 3 Juli var det ogsaa godt Vejr og meget varmt. Jeg var henne og stró Aamój ud. Da jeg kom op og til Frokost, saa pyntede jeg mig og saa syklede jeg til Glumsó hen hos Moster Kristine. Jeg skulde hen og passe Butikken, de skulde til Skovtur i Soró. Min Fader og min Soster Anna fra Kóbenhavn kom herud den Dag. Anna skulde jo være her i Sommerferien. Fader havde Ferie i en Uge, han blev her kun et Par Dage. Der var Aasyn her paa Aaen den Dag.” Onsdag 4 Juli var det ogsaa godt Vejr, meget varmt. Den Dag rejste min Fader hjem til Kóbenhavn igen. Han tog hen til Thorvald i Aversie, da han tog herfra. Jeg fulgte ham til Tybjerggaard. Han vilde saa gaa fra Aversie til Haslev og tage med Toget til Kóbenhavn. Han var i Aversie hos Thorvald til Middag. Om Aftenen var jeg i Hómb hos Johan Hansen med Skotój og tjente 30 Óre, og saa havde jeg et Par Træskoer med af Forkarlens, som jeg havde skoet, det fik jeg 35 Óre for, saa jeg tjente 65 Óre. ” Sóndag 8 Juli var det godt Vejr. Jeg stod tidlig op om Morgenen og gik ud at fiske og fangede saa mange gode Abborrer og en god Gedde paa to Pund. Saa vi fik Fisk til to Maaltider. Kristine fra Glumsó var herhenne den Dag og saa Frederiks Drenge. ” Onsdag 18 Juli var det dejligt Vejr, saa varmt og behageligt. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle sammen og drikke Chokolade i Anledning af den lille Frederiks Fódselsdag. Han fyldte to Aar. Jeg var fórst i Ómarken med Skotój ” Torsdag 19 Juli var det godt Vejr, vi var i Lag med at bære Brændestakken ind den Dag, men blev ikke færdig, det blev Regn og Torden. ” Fredag 20 Juli var det temmelig godt Vejr, det blæste meget og var koldt, regnede en Gang imellem. Om Eftermiddagen kórte jeg og Post Peter Nielsens Drenge i Skovmarken, Kristian og Karl, paa Sykel til Amtsudstilling i Haslev. Vi var derhenne Klokken to. Vi staldede saa Syklerne ind og gik saa paa Udstillingspladsen. Det kostede 75 Óre for at komme ind, men der var jo ogsaa meget at se. Vi gik fórst rundt og saa alle Maskinerne og saa ind i den store Udstillingsbygning, og saa alt hvad der var at se. Vogne/Sykler i alle Slags, Skotój og saa meget andet. Klokken halv syv var der Ballonopstigning. Der var to Mand og gik til Vejrs i en stor Gasballon. Klokken otte om Aftenen kórte vi saa hjem igen og naaede hjem Klokken halv elleve. Der er jo en 2½ Mil derhen, saa der var jo ikke saa kort. Vi havde moret os godt og havde ogsaa set meget. ” Lórdag 21 Juli var det ogsaa ustadigt Vejr med Regn og Storm. Jeg hjalp Frederik at kóre Hó hjem den Dag, noget han havde kóbt af Sognefogeden i Vetterslev, og da jeg kom hjem, bar vi resten af Brændestakken ind.” Sóndag 22 Juli var det bedre Vejr, lidt varmt og ikke saa megen blæst. Den Dag om Eftermiddagen kórte vi og alle Frederiks til Næsbyholm og til Fiskerhuset Jeg syklede derhen. Jeg syklede fórst til Glumsó, hen hos min Moster Kristine, hun syklede saa med til Fiskerhuset. Blikkenslageren vilde ikke med. Vi syklede saa derud, og vi holdt saa lidt ved Næsbyholm. Vi spændte fra og saa gik vi en Omgang ned og besaa Haven. Der er jo en meget smuk Have med Billedstótter og Anlæg. Selve Gaarden er jo fin og flot. Da vi saa havde set Gaarden og Haven saa kórte vi ned til Fiskerhuset. Der traf vi saa Kristoffer og Ellen og Jens Peter og Bodil og alle Smedens fra Næsby, saa vi var jo et stort Selskab nu, men alle dem vidste vi kom, vi havde nemlig skrevet derhen til dem i Forvejen. Vi spiste saa Medatten derhenne alle sammen og gik saa omkring og saa paa Soen. Der er kónt derhenne, og der er jo en stor Sóm, og Folk sejlede derude i Baade og en stor Motorbaad gik der, som sejlede Folk over til Suserup, et Forlystelsessted paa den anden Side af Sóen. Jeg sejlede da over en Gang med Motorbaaden, over til Suserup. Jeg var saa oppe og saa Huset der ligger oppe paa en meget hój og stejl Banke. Det kostede 25 Óre for at sejle frem og tilbage. Baaden gik saa roligt, man kunde daarlig mærke man sejlede. Da Klokken blev otte om Aftenen saa kórte vi hjem alle sammen. Jeg kom hjem inden de andre, over det at jeg syklede. Jeg syklede omkring ad Glumsó. Bodils Alfred var ogsaa med, vi syklede sammen hjem. Jeg havde set meget og moret mig godt paa den Tur. Jeg havde aldrig været ved Fiskerhuset fór eller Næsbyholm. ” Torsdag 26 Juli var Vejret godt, meget varmt. Den Dag tog jeg over til Johan Hansen Hómb, og skulde være med at hóste. De var i Lag med Rugen. Jeg skulde være derovre hele Hósten som sædvanlig. Jeg tog saa fat med det samme. Jeg skulde jo ligge derovre om Natten. Vi havde ingen Akkord om Betalingen det plejede jo van at gaa ordentlig til med det hele og med Betalingen ogsaa. “Lórdag 28 Juli var det halvdaarligt Vejr. Det havde regnet om Natten. Om Aftenen tog jeg hjem – vi skulde ikke hóste om Sóndagen. Jeg tog saa derover Mandag Morgen.” Mandag 30 Juli var det godt Hóstvejr, saa varmt og dejligt. Jeg tog saa derover tidlig om Morgenen. Vi fik afmejet Rug den Dag.

” Lórdag 4 August var det halvdaarligt Hóstvejr. Det regnede en Gang imellem. Nu var di helt færdige med Rugen, nu skulde vi i Lag med den anden Sæd. Jeg tog hjem den Aften, vi skulde ikke hóste om Sóndagen. ” Sóndagen 5 August var det halvdaarligt Vejr, koldt og regnede en Gang imellem. Den Dag var alle mine Sóskende herude hos mig og vore Bedsteforældre. Karla, Anna, Vilhelm og Thorvald og mig. Karla og Vilhelm kom herud om Torsdagen den 2 August. Anna havde jo været her hele Sommerferien og Thorvald havde faaet fri den Dag, saa han var her ogsaa, saa alle vi Sóskende var samlede her den Dag. Kristine fra Glumsó var ogsaa herhenne og Annas Drenge. Det var jo ikke ret tit, vi var samlede alle sammen paa en Gang. Jeg fulgte Thorvald paa Vej om Aftenen. De andre Sóskende skulde ikke rejse hjem forend om Lórdagen den 11 August. De skulde til at gaa i Skole den 13de. ” Mandag 6 August var det godt Vejr. Det regnede lidt om Formiddagen, men vi hóstede da om Eftermiddagen. Vi begyndte paa at meje Byg. Om Formiddagen lavede vi Bindefoder paa Langhalmsmaskinen. ” Lórdag 11 August var det daarligt Hóstvejr, det regnede en Gang imellem. Om Aftenen tog jeg hjem, jeg skulde ellers derover igen Sóndag Formiddag og vende Havre. Den Dag rejste mine Sóskende Karla, Anna og Vilhelm hjem til Kóbenhavn igen, nu var deres Ferie forbi for denne Sommer. De rejste tidlig om Morgenen. Jeg fik ikke sagt ordentlig Farvel til dem, det var Meningen at jeg skulde have været hjem Fredag Aften, men saa blev det ósende Regnvejr, saa jeg ikke kunde kóre hjem. ” Sóndag 12 August var Vejret temmelig godt. Jeg var ovre til Johans i Hómb om Formiddagen og være med at vende Havre fra Frokost af og til Klokken halv elleve. Saa kórte jeg hjem igen og fik saa Lammesteg til Middag herhjemme. Anna og Drengene var herhenne om Eftermiddagen. ” Mandag 13 August var det godt Vejr. Den Dag syklede jeg saa paa Hóstarbejde igen. Nu skulde vi i Lag med Havren. ” Lórdag 18 August var det daar!igt Hóstvejr, det regnede næsten hele Eftermiddagen. Jeg syklede hjem om Aftenen, vi skulde ikke hóste om Sóndagen nu havde vi da baade afmejet og opbundet, nu skulde vi til at kóre hjem paa det. ” Sóndag 19 August var det godt Tórvejr, det stormede meget. Den Dag fik vi Fremmede, Karoline fra Sósum, Bedstefaders Sósterdatter. Hun var syklende herned. Hun kom lidt efter Middag. Hun var syklet hjemmefra Klokken syv om Morgenen, der var en 13 Mil herfra og til Sósum. Hun vilde blive her et par Dage. Om Eftermiddagen var vi ude til Frederiks alle sammen. Det var Frederiks Fódse!sdag. Vi fik Hónsesteg og Chokolade. Vi gik tidlig hjem om Aftenen. ” Mandag 20 August var det storartet godt Hóstvejr det tórrede saa godt. Jeg tog paa Hóstarbejde tidlig om Morgenen, vi skulde nu til at kóre hjem paa Sæden, Byg og Havre. Karoline vilde blive her hele Mandagen og saa kóre til Næsby om Tirsdag Eftermiddag, hun vilde blive borte en Uge paa Besóg. ” Onsdag 22 August var det kun Hóstvejr om Formiddagen. Det blev Regnevejr til Middag, saa maatte vi holde stille med at kóre ind. Jeg fik saa Lov at kóre hjem om Aftenen, men skulde komme igen naar det blev Hóstvejr. Vi havde til en halvanden Dags Indkórsel til. Der var ikke noget til mig derovre naar det var Regnevejr. ” Fredag 24 August var det saa godt Hóstvejr igen. Jeg tog saa derover tidlig om Morgenen. Vi skulde kóre Byg hjem. Om Torsdagen var jeg hjemme hele Dagen, og arbejdede i Værkstedet. Det tórrede godt den Dag. Vi kórte saa ind hele Dagen og vi fik ogsaa alle Negene ind. Nu havde vi ikke andet end Slod tilbage. ” Lórdag 25 August var det kun Hóstvejr om Formiddagen, det blev ósende Regnevejr til Middag, men vi naaede saa omtrent at blive færdig. Vi manglede kun et lille Læs Slod, ellers var vi helt færdige med Hósten. Om Eftermiddagen bestilte vi næsten ingenting. Vi havde Hóstgilde. Den Dag fik vi Oksesteg til Middag og Æbleskiver og Chokolade til Aften. Jeg fik saa min Lón, hvad jeg havde tilgode. Jeg fik 32 Kroner udbetalt for 26 Dages Arbejde. 6 Kroner tjente jeg jo hos ham i Hóhósten, saa jeg har jo tjent 38 Kroner hos Johan Hansen i Hómb i Aar. Nu var jeg saa færdig med at være hos Johan Hansen i Aar. Jeg vilde ellers have syklet hjem den Aften men det blev ósende Regnevejr, saa blev jeg derovre om Natten. Vi dansede saa, og lejede ude paa Laden om Aftenen. Vi lejede til Klokken tolv om Natten, saa fulgte vi Peter Hansens Karle og Piger hjem, og da vi havde gjort det, saa gik vi hjem og i Seng. Jeg blev derovre om Natten, jeg stod saa tidlig op Sóndag Morgen, og saa kórte jeg hjem. Saa var den Hóstferie forbi. ” Sóndag 26 August var det temmelig godt Vejr men koldt. Kristine og Nielsen var herhenne den Dag, men de tog med Posten hjem. Nu var jeg færdig med Hósten, nu skulde jeg til at skomagerere igen. ” Mandag 27 August var Vejret godt. Jeg var ude og klippe Tjórner den Dag. Det var Johan Hansens lille Piges Fódselsdag den Dag, hun fyldte 15 Aar, saa hun var jo ikke saa gammel. Jeg sendte Kort over til hende, for vi var bleven saadan lidt gode Venner i Hósten da jeg var derovre. Jeg sad og holdt af hende næsten hver Dag. Hun var saa kón, men derfor er det jo ikke sikkert, det bliver min Kone.

” Lórdag 1 September var det storartet godt Vejr. Den dag fik jeg brev fra Johan Hansens lille Pige, Signe Andersen. Hun takkede mig for Kortet jeg sendte hende. Den Dag syklede Karoline fra Sósum hjem igen. Hun havde ligget her om Natten, hun kom herhen Fredag Aften. Nu havde hun ogsaa været borte i en 8 Dage. Om Aftenen var jeg i Hómb ovre og se til min kære Signe Andersen. Det var den fórste Kæreste jeg har haft. ” Sóndag 2 September var det et storartet godt Vejr saa forfærdeligt varmt, man kunde daarlig nære sig for Varme. Den Dag kom min Broder Thorvald, som tjente i Aversie, herhen. Han kom ved Middagstid og var her hele Dagen, tog fórst hjem til Sengetid. Jeg fulgte ham paa Vej, og da jeg havde gjort dette, saa tog jeg andet Tój paa, og saa gik jeg til Skyttebal i Enigheden i Vetterslev. Jeg var inde og danse. Min Kæreste var ogsaa med, jeg morede mig godt. Jeg kom hjem Klokken tre om Natten.” Lórdag 15 September var det godt Vejr. Den Dag var det Bedstemoders Fódselsdag, da fyldte hun 63 Aar. Vi holdt ingen Stads den Dag, det skulde være om Sóndagen. “Sóndag 16 September var det et storartet godt Vejr. Den Dag holdt vi Bedstemoders Fódselsdag. Blikkenslagerens og alle Frederiks var herhenne. Vi fik Steg og Chokolade og saa spillede vi lidt Kort. Kristine og Nielsen laa her om Natten, for det blev ósende Regnevejr, saa det ikke var til at gaa ud i.” Fredag 21 September var det temmelig godt Vejr. Om Aftenen var jeg i Hómb ovre og se til min kære Signe Andersen. Jeg kóbte en lang Porcelinspibe af Forkarlen den Aften og gav 1 Krone og 50 Óre for. Jeg kom tidlig hjem den Aften. ” Lórdag 22 September var det storartet godt Vejr helt varmt. Om Eftermiddagen var jeg til Marked i Ringsted. Det var Stadsmarked Jeg var kun deroppe for Fomójelse. Jeg kom hjem Klokken ni om Aftenen. Min Kæreste var ogsaa med, min Broder Thorvald fra Aversie var ogsaa deroppe og Bedstefader og Frederik. ” Onsdag 26 September var Vejret godt, helt varmt. Om Eftermiddagen var jeg ovre og hjælpe Gaardmand Frederik Krestensen at tærske med Damp. Jeg skulde derover og være med i 2 Dage.” Lórdag 29 September var det lidt halvdaarligt Vejr. Den Dag blev vi færdig med Damptærskningen. Vi blev færdig til Frokost, saa fik vi hvad vi havde tilgode, 2 Kroner om Dagen. Jeg fik udbetalt 5 Kroner og 50 Óre, en god Skilling at faa for 2 3/4 Dag. Sondag 30 September var det saa den sidste Dag i September Maaned, og Konfirmationssóndag var det ogsaa. Min Broder Thorvald som tjente i Aversie, var herhenne den Dag i Besóg hele Dagen. Han gik fórst hjem til Sengetid. Jeg fulgte ham paa Vej.

”Sóndag 7 Oktober var det daarlig Vejr, det regnede hele Dagen og blæste. Om Eftermiddagen var vi til Konfirmation i Næsby, henne hos Smed Peter Hansen. Der var en Dreng og blev konfirmeret, Alfred hed han. Der var en meget stor Konfirmation, vi kom hjem midt paa Natten.” Fredag 5 Oktober var det temmelig godt Vejr. Om Aftenen var jeg i Glumsó henne hos Moster Kristine med nogle Æbler og noget mere. Jeg var syklende derhen. Jeg kom hjem til Sengetid. ” Fredag 19 Oktober var det godt Vejr men lidt kólig Luft. Den Dag var Moster Kristine fra Glumsó herhenne. De skulde ordne noget paa Kirkegaarden paa Vilhelms Grav. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Fódselsdag, det var Anna der fyldte 40 Aar, saa var vi ude og drikke Chokolade.” Torsdag 1 November var det altsaa den fórste Dag i November Maaned og Skiftedag. Folk skiftede Pladser. Nu havde jeg været 4½ Aar ved Skomageriet, saa nu havde jeg været Svend ½ Aar. Om Formiddagen var jeg paa Sórup med Regninger til Tjenerne. Vi arbejdede ellers hele Dagen, vi holdt lidt tidligere Fyraften end ellers. ”Lórdag 10 November var det meget koldt, lidt Frostvejr. Om Aftenen var det jo Mortens Aften, en halvhellig Aften. Vi fik Andesteg til Nadver, vi holdt min Fódselsdag den Dag. Fætter Vilhelm var herhenne og spise Nadver med. Han bar jo Mælken hen til os, nu Jens var jo kommen ud at tjene nu, men han laa hjemme om Natten. Han var oppe hos Peter Hansen paa Banken. ” Sóndag 11 November var det saa Mortens Dag, det var koldt den Dag. Om Aftenen var jeg til Bal i Enigheden i Vetterslev Sygekassebal. Jeg var ikke inde og danse, saa jeg gik hjem igen.” Torsdag 15 November var det daarligt Vejr. Det regnede hele Dagen. Jeg blev færdig med at grave Have og Runding den Dag, kórte Mój ud havde jeg ogsaa. Jeg begyndte om Mandagen, saa det havde varet i 3½ Dag. ” Onsdag 28 November var det halvdaar!igt Vejr, Regn og Storm. Om Aftenen havde vi Pólsegilde, vi havde slagtet Grisen om Tirsdagen. Frederik hjalp os med at slagte den, og Anna var henne og hjælpe Bedstemoder om Tirsdagen. Kristine fra Glumsó kom saa herhen om Tirsdag Eftermiddag, og hun var her saa om Natten og hjælpe Bedstemoder om Onsdagen. Vi fik saa Pólse om Aftenen, saa var alle Frederiks herhenne, ellers var her ingen. Frederik kórte saa Kristine hjem til Glumsó igen, da vi havde spist Pólse.

” Sóndag 2 December var det et vemmeligt Vejr. Det regnede hele Dagen. Den Dag havde vi mange Fremmede, Smedens fra Næsby og Bodil og Jens Peter og Kristoffer og Blikkenslagerens og Frederik med Jens Vilhelm og Lars og Peter Vilhelms i Gaardene og min Broder Thorvald, som tjente i Aversie traf og kom herhen, saa vi var mange. Der skulde ellers have kommen et Hold til. men de kunde ikke komme. Klokken blev et om Natten inden vi kom i Seng, og de fremmede kórte. Jeg tjente 50 Óre i Drikkepenge. ” Onsdag 5 December havde vi Sne og Frost for fórste Gang i dette Vinterhalvaar. Det havde frosset haardt om Natten, og saa var der kommen et Lag Sne, men det blev saa Tóvejr opad Dagen, saa det meste af Sneen kom væk inden Aften. Vi havde saa travlt med at sy nye lange Stóvler og lave gamle Stóvler, vi maatte arbejde ved Lys. ” Lórdag 15 December var det godt Vejr, men haardt Frostvejr og saa var det et vemmeligt Fóre paa Vejene. Det var saa glat og havde været saadan i en otte Dages Tid. Den Dag var Bedstefader og Bedstemoder i Ringsted. Bedstefader var oppe og ordne Terminsforretninger. Han satte 50 Kroner til mig den Dag, saa nu havde jeg oppe i Ringsted Bank 316 Kroner og 01 Óre, det var jo en god Skilling at have til en Gang, jeg fik Brug for dem. Om Aftenen havde vi Fremmede. Hans Peter Hansens Kone fra Vetterslev. Hun skulde have et Par nye Sko. ” Sóndag 23 December var det et godt Vejr, men et drabeligt Frostvejr, det havde vi haft nu længe. Om Eftermiddagen var jeg syklende i Ringsted. Jeg var oppe og se Juleudstilling og var inde og handle lidt Jeg kom hjem igen til Sengetid,. det var jo Lillejuleaften om Aftenen. Mandag 24 December var det ogsaa haardt Frostvejr. Om Aftenen blev det Snevejr og Snestorm. Det var jo Juleaften om Aftenen. Vi fik Andesteg til Nadver. Vilhelm og Lars var herhenne og holde Juleaften. De bar jo Mælk og Smór til os. ” Tirsdag 25 December var det saa Juledag, en meget hójhellig Dag. Det var Snevejr om Formiddagen, og om Natten havde det ogsaa sneet, saa der laa nu paa Steder store Snedriver, saa det var ikke noget godt Julevejr, men om Eftermiddagen blev det godt Vejr men haardt Frostvejr. Bedstefader var oppe paa Ringsted Banegaard tidlig om Morgenen, oppe og hente min Moder fra Kóbenhavn, hun skulde ud og besóge os i Julen. Det var næsten 5 Aar siden, hun havde været herhjemme hos hendes Forældre. Hun kom alene. De var her Klokken ti om Formiddagen, saa kórte jeg til Glumsó hen og hente Kristine og Nielsen. Det var jo ikke Vejr til at gaa, vi var saa her igen ved Middagstid, saa kórte jeg ud med Kóretójet og spændte fra, og saa gik alle Frederiks ogsaa med herhen og spiste til Middag. Vi fik Oksekódsuppe, det fik vi jo hvert Aar til Juledagsmiddag. Om Eftermiddagen spillede vi Kort og om Aftenen med. Jeg vandt 56 Óre. Klokken halv ti om Aftenen, saa gik vi hver til sit og saa var Juledag forsvunden for denne Gang. ” Moder blev her til Torsdag Eftermiddag. Jeg fik en Kasse Sigarer i Julegave af min Moder og 2 Kroner af Kristine. ” Onsdag 26 December var det saa anden Juledag. Det sneede lidt en Gang imellem og var haardt Frostvejr. Om Formiddagen var Moder ude til Frederiks og om Eftermiddagen saa kórte Bedstefader og Bedstemoder og Moder og Moster Anna til Glumsó hos Moster Kristine. De kom hjem Klokken elleve om Aftenen. Jens var herhenne om Aftenen og holde mig med Selskab, saa det var ikke saa trist for mig at sidde her. Han kórte saa for sin Moder hjem.” Torsdag 27 December var det saa tredje Juledag. Den Dag var Vejret godt, men meget haardt Frostvejr. Rimfrost. Vi arbejdede lidt om Formiddagen men til Middag holdt vi Fyraften, saa sad vi inde i Stuen og talte med min Moder til hun rejste. Bedstefader kórte hende paa Stationen. Toget gik fra Ringsted Klokken halv fem. De kórte herfra Klokken godt tre, nu var hendes Juleferie saa forbi. Thorvald skulde ellers have kommen herhen, medens hun var her, Moder, men han kom ikke. Hun havde ogsaa en Kasse Sigarer til Ham. Nu var vi her saa ene tre igen, men nu havde Moder da besógt os, hendes Forældre og sin Són. ” Fredag 28 December var det saa fjerde Juledag, det var ogsaa haardt Frostvejr. Vi arbejdede hele Dagen. Vi havde saa travlt med de lange Vinterstóvler. ” Mandag 31 December 1906 var det altsaa den sidste Dag i Aaret 1906. Det var godt Vejr den Dag, men haardt Frostvejr og meget koldt. Vi arbejdede hele Dagen. Om Aftenen var det jo Nytaarsaften. Vi fik Steg til Nadver. Vilhelm var herhenne og holde Nytaarsaften. Tómrersvend Valdemar Hansen, Ómarken var her om Aftenen. Vi spillede Kort til Sengetid, saa gik han, og jeg ud for at lave lidt Nytaarslójer. Jeg kom hjem Klokken halv et om Natten. Det var ikke til at nære sig længere for Kulde. Nu var Aaret 1906 altsaa forsvunden og kom aldrig mere tilbage. Der var ikke sket noget særligt i det Aar. Jeg havde været rask hele Aaret, ja i April Maaned huggede jeg mig i det venstre Knæ, jeg stod og huggede Brænde. Jeg kunde ikke bestille noget i en fjorten Dages Tid.”

 Jeg var i to Foreninger nemllg: Sandby Sogns Sygekasse og Sandby og Omegns Foredragsforening. “

Jeg var ovre hos Gaardmand Johan Hansen i Hómb og være med at hóste i 30½ Dag og tjente 38 Kroner. “

Jeg gik i Aftenskole l Aaret 1906 hos Lærer N/e/sen, Sandby Skole fra 8 Januar til 9 Marts.” Nlelsen rejste saa.”

Jeg havde været ved Skomageriet i 4 Aar i Maj 1906 og havde nu udlært, nu var jeg Skomagersvend. “

Jeg havde det Uheld i Aaret 1906 at hugge mlg i venstre Knæ, jeg kunde lkke arbejde i en lang Tid. “

I Aaret 1906 dóde Kong Kristian den Niende af Danmark hans Són Frederik blev saa Konge nu.”

I Aaret 1906 var der Folketingsvalg over hele Landet de vilde styrte Ministeriet. ”

I Aaret 1906 var der en meget stor Udstilling i Haslev den varede i flere Dage. Jeg var henne at se den. “

 Ved Aarets Udgang havde jeg 316 Kroner og 01 Óre staaende i Ringsted Bank. ”

  Nu er der ikke at beskrive om Aaret 1906. “

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1907

Comments are closed