Livsprotokol for 1907

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1907. ”

 Aaret 1907. ” 20 Aar. ”

Den 9de November 1907 fyldte jeg saa mine 20 Aar. Nu begyndte man snart at blive gammel, nu kunde man gifte sig, hvornaar det skulde være for Alderens Skyld, men det var jo alligevel for tidlig at begynde paa det. Man skulde helst arbejde som Svend en lille Tid, inden man blev Mester, og man skulde jo da ogsaa have noget at gifte sig med, det havde jeg ikke naaet endnu. Jeg og Bedstefader, vi forenedes godt om Tingene, og saa længe vi kan enes om det, saa har jeg det jo godt herhjemme i Sandby. Der kommer jo en Tid, hvor man bliver nódt til at rejse fra Sandby, naar engang de gamle dór, saa tilhórer Huset jo Peter Nielsen paa Banken, saa kommer man til at tage sit Tój og gaa ud i den store Verden, men man kunde vel tjene saa mange Penge, saa man kunde kóbe sig et Hus og saa sætte sig ned som Skomagermester. Men de gamle kan jo leve mange Aar endnu. Nu blev der jo sat en 150 Kroner til mig hvert Aar i Ringsted Bank. Det bliver jo til mange Penge en Gang med Tiden, og de trækker jo Renter. Min Fódselsdag var det Aar en Lórdag, men vi holder den jo gerne Mortens Aften, som er Dagen efter. Saa faar vi Steg og Chokolade. Aaret 1907 begyndte med meget streng Frost og endte med meget streng Frost, men ellers ingen særlig streng Vinter. Sommeren normal Varme.”

 Hvad jeg lavede i Værkstedet i Aaret 1907. ”

Jeg har i Aaret 1907 forsaalet 120 par, bagflækket 115 Par, slaget Sinker under 27 par og slaget 48 Stód under. ”

Jeg har i Aaret 1907 syet 46 Par nyt Fodtój paa egen Haand, selv lavet det alt sammen hvad der hórer med at bunde dem. ”

Det er alt det store Arbejde som jeg har lavet i Værkstedet i Aaret 1907. Der er for mange Penge.”

 Jeg var i to Foreninger nemlig: Sandby Sogns Sygekasse og Sandby og Omegns Foredragsforening. ”

Jeg var det Aar i Sandby Ungdomsforening. ” Vi havde Skovtur til Vrangeskov bagved Ringsted”

Jeg gik til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus fra 4 November til 18 December hos Lærer Christensen. ”

Jeg var ovre hos Gaardmand Johan Hansen i Hómb og være med at hóste i 36 Dage og tjente 55 Kroner. “

I Aaret 1907 blev min Sóster Karla konfirmeret, saa nu var vi tre voksne Sóskende. ”

Ved Aarets Udgang havde jeg 477 Kroner og 89 Óre staaende i Ringsted Bank.”

Begivenhederne for Aaret 1907. ”

Tirsdag 1 Januar 1907 var det altsaa Nytaarsdag, den fórste Dag i Aaret 1907. Nu begyndte vi jo paa et nyt Aar. Vejret var meget godt om Dagen men til Natten blev det Snestorm. Det róg og fóg og skabede sig. Der laa et lille Lag Sne paa Jorden i Forvejen. Der var da enkelte og kórte i Kaner. Det frós haardt hver evige Nat, saa Aaen den var tillagt og kunde ogsaa bære. Der var ingen her hos os den Dag. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og spise Medaften. Vi fik os saa et Slag Kort. Jeg vandt 1 Krone og 5 Óre. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid, og saa var Nytaarsdag forsvunden.” Onsdag 2 Januar 1907 var det altsaa anden Nytaarsdag, den anden Dag i det nye Aar. Det var et rædsomt Vejr den Dag, særlig om Formiddagen. Det sneede og róg og fóg, saa det var næsten ikke til at komme uden for. Store Snedriver laa der paa Vejene. Om Eftermiddagen blev det ósende RegnevejR, saa det tóede jo godt paa Sneen. Vi arbejdede den halve Dag, vi holdt Fyraften til Middag. Det var jo halvhellig Dag. “Lórdag 5 Januar var det Tóvejr, nu var det snart tóet væk alt sammen, baade Sne og Is. Om Aftenen var det jo Hellig  Trekongersaften. Vi fik Klipfisk til Nadver, det plejede vi van at faa, det havde vi faaet nu i mange Aar. Mandag 14 Januar var det en Mærkedag, det var nemlig 11 Aar siden, at min Morbroder Vilhelm dóde. Det var Regnevejr hele Dagen den Dag. Vi var ude og hjælpe Frederik at slagte en Husholdningsgris.” Tirsdag 15 Januar var det taaget Vejr hele Dagen men ellers mildt. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Pólsegilde. Der var ingen andre end os med. ” Sóndag 20 Januar var det storartet godt Vejr, helt mildt. Om Formiddagen var jeg ude og hjælpe Frederik at flytte en Stak ind. Min Broder Thorvald som tjente i Aversie, kom herhen den Dag. Han kom til Middag, han havde ikke været herhenne siden den anden December 1906, han gik hjem igen Klokken ti om Aftenen. Jeg fulgte ham saa paa Vej, det plejede jeg altid van at góre. Han havde ligget Syg i Juledagene, derfor havde han ikke været herhenne.” Onsdag 23 Januar var det et rædsomt Frostvejr, det havde ikke været saadan Frost i de sidste 65 Aar, stod der i Aviserne. Det var 17 Graders Frost den Dag. Vi kunde heller ikke faa tóet Vinduerne, hvor meget vi fyrede i Kakkelovnen, og alting frós. Óliet som vi havde aftappet paa Flasker og stod i Spisekammeret frós. Det begyndte om Mandagen og var forbi om Fredagen, saa det varede jo ikke længe, men det var slemt saa længe det varede. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus, hvor Fróken I. Olsen, Slagelse, talte om Barnets Karakterudvikling. Bagefter var der Generalforsamling. Foreningen havde Underskud i Kassen paa 31 Kroner og nogle Órer. Der blev valgt nye Bestyrelsesmedlemmer. Formanden genvalgtes.

” Sóndag 10 Februar var det saa Fastelavnssóndag. Vejret var meget godt, kun det at det frós saa haardt om Natten. Det var halvt Kanefóre og halvt Vogn fóre, men der var flest og kórte i Vogn. Kristine fra Glumsó, var herhenne, andre var her ikke. Frederiks kunde ikke komme, for Anna laa i Barselsseng. Hun havde faaet en Dreng til. Nu havde hun faaet 6 Drenge, men den ene havde de jo mistet Jeg spillede Kort det meste af Dagen, og om Aftenen med. Jeg var oppe til Peter Nielsens.” Mandag 11 Februar var det saa Fastelavnsmandag. Det var drabeligt koldt den Dag. Raakoldt Vi arbejdede jo ikke den Dag, den plejede jo van at være hellig. Jeg var ingen Steder den Dag. Jeg sov hele Formiddagen, jeg spillede lidt Kort om Eftermiddagen. Der var ingen her. ” Lórdag 23 Februar var det godt Vejr, lidt Frostvejr, men ikke saa koldt. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Redaktionssekretær Eldnegaard, Soró, talte om Finland. Han holdt et godt Foredrag om det. De gamle var i Vrangstrup, saa jeg var ene hjemme, men der var nogen her hos mig. ” Sóndag 24 Februar var det et storartet godt Vejr. Vejen var ren og det var næsten ikke koldt. Den Dag kom min Broder Thorvald fra Aversie herhen. Han kom til Middag og gik hjem igen til ordentlig Sengetid. Jeg fulgte ham paa Vej. Der var ingen andre her end ham. Han lod til han skulde rejse fra Jens Jensen til Majdag. Han vilde ikke give nok Lón. ” Tirsdag 26 Februar var det et vemmeligt Vejr, det stormede og regnede og var koldt. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus, hvor Pastor Fris Berg, Kóbenhavn, talte. ” Onsdag 27 Februar var Vejret lidt bedre, men Frostvejr. Om Aftenen var jeg til Oplæsning i Sandby Forsamlingshus, hvor Maler Petersen Geldsted, oplæste. Det var for Foredragsforeningen, den var jeg jo Medlem af. Bedstefader var ogsaa deroppe og hóre ham, de var nemlig kendt. Han var dygtig til at læse op.

” Lórdag 2 Marts var det temmelig godt Vejr, helt mildt. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus, hvor Gaardmissionær Madsen, Kóbenhavn, talte. Bagefter Módet var der Sang af en lille Sangforening som Lærer Nielsen ledede, vor gamle Skolelærer. Det var kónt at hóre de sang flerstemmige Sange. ” Fredag 8 Marts var det meget koldt og Stormvejr. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus, hvor Pastor E. Wagner fra Grónland talte, om de grónlandske Forhold. Han havde været Præst derovre i en 8 Aar og skulde derover igen. Det var et godt Foredrag. ” Fredag 22 Marts var det godt Vejr, men et farligt Stormvejr. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus, hvor Missionær Krestensen, Vordingborg talte. ” Sóndag 24 Marts var det et storartet godt Vejr, helt Sommer. Den Dag holdt vi Bedstefaders Fódselsdag, den var jo ellers ikke fórend om Mandagen. Der var mange med. Blikkenslagerens, Peter Vilhelms, Karl Jensens, Niels Petersens i Vrangstrup og Frederik og Jens og Vilhelm. Anna og de andre Drenge kunde ikke komme. Lars havde Faaresyge. Klokken tolv gik hver til sit og saa var den Dag forsvunden for denne Gang. ” Mandag 25 Marts var det ogsaa godt Vejr. Den Dag var det saa Bedstefaders virkelige Fódsessdag, da fyldte han 63 Aar, saa han begyndte snart at blive gammel, men han var jo rask endnu, og kunde godt arbejde. ” Torsdag 28 Marts var det altsaa Skærtorsdag. Det var et storartet godt Vejr den Dag, helt Sommer, saa varmt og dejligt helt stille. Jeg var syklende i Næsby den Dag, henne og se til Bedstefaders to Sóstre Ellen og Bodil. Jeg var fórst til Ellens og saa hos Bodils. Jeg kom hjem igen henad Aften, saa var min Broder Thorvald kommen herhen, men han blev her saa om Natten. Han tog hjem til Aversie igen Fredag Middag. ” Fredag 29 Marts var det saa Langfredag, det var ogsaa Sommervejr den Dag. Thorvald var her jo om Formiddagen. Om Eftermiddagen var vi til Barsel ude hos Moster Anna. De havde jo en Dreng i Kirke og blev dóbt med Navnet Peter Jensen. Nu havde de jo faaet seks Drenge, men den ene var jo dód. Der var stort Barsel, der var mange med, der kunde ikke være flere. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid.” Sóndag 31 Marts var det saa Paaskedag. Det var ikke saa godt Vejr den Dag, som de andre to Helligdage. Det var noget koldere den Dag. Blikkenslagerens var herhenne, andre var her ikke. De gik hjem til Sengetid. Jeg var ingen Steder henne den Dag.

” Mandag 1 April var det saa anden Paaskedag. Det var ogsaa noget koldt den Dag. Jeg var ingen Steder henne den Dag, og der var ingen her, saa det var ikke meget livligt anden Paaskedag. ” Torsdag 4 April var Vejret godt, men noget koldt. Jeg huggede Brænde hele Dagen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og drikke Chokolade i Anledning af Vilhelms Fódselsdag. Han fyldte 11 Aar. ” Torsdag 18 April var det meget koldt man kunde næsten ikke nære sig for Kulde. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og drikke Chokolade. Nu var det jo Jens der holdt Fódselsdag. Han fyldte 13 Aar. ” Fredag 26 April var det saa Store Bededag. Det var meget koldt den Dag. Det haglede en gang imellem. Der var ingen her hos os den Dag, og jeg var ingen Steder.” Mandag 6 Maj var det godt Vejr, men det blæste en Del. Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted, oppe og blive fotograferet oppe hos N.P. Hansen, Sct. Hansgade. Jeg skulde have seks Plader af mig i fuld Stórrelse. Det skulde jeg give tre Kroner for. Jeg skulde saa have dem til Pinse. ” Tirsdag 7 Maj var det godt Vejr. Den Dag var Bedstefader i Ringsted. Han satte 50 Kroner i Ringsted Bank til mig, saa nu havde jeg 371 Kroner og 18 Óre i Ringsted Bank. ” Torsdag 9 Maj var det saa Kristi Himmelfartsdag. Det var temmelig godt Vejr den Dag, lidt varmt. Der var ingen her hos os, og jeg var ingen Steder. ” Tirsdag 14 Maj var det storartet godt Vejr, meget varmt. Henad Aften var jeg i Ringsted, oppe hos Fotograf Hansen med et Próvebillede, som de havde sendt ud til mig, og det passede mig godt, lignede mig storartet. Jeg var saa oppe og bestille fem til foruden Próvebilledet, og saa betalte jeg dem med 3 Kroner og 20 Óre. ”Fredag 17 Maj var det noget koldt og en Del Vind. Den Dag fik jeg saa alle Fotografierne. Det var gode Billeder alle sammen, de var fuldstændig ens. Sondag 19 Maj var det saa Pinsedag. Det var temmelig godt Vejr den Dag, lidt varmt midt paa Dagen. Alle Frederiks var herhenne den Dag og spise Medaften. Blikkenslagerens var i Kóbenhavn, saa de kunde ikke komme. Jeg var en Tur i Tybjerg Skov om Eftermiddagen/ ude og se paa den store Sten som ligger derude. Jeg havde aldrig set den fór. Om Aftenen var jeg en Tur i Sandby Skov. ” Mandag 20 Maj var det saa anden Pinsedag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag, saa koldt og regnede hele Dagen. Vi havde i Kakkelovnen den Dag, vi kunde ellers ikke nære os for Kulde, man kunde ikke andet end sidde og glo inde i Stuen. ” Tirsdag 21 Maj var det saa tredje Pinsedag. Det var ligesaa koldt den Dag, som om Mandagen. Den Dag var jeg i Glumsó, henne og passe Butikken. Kristine og Nielsen var jo i Kóbenhavn Jeg syklede derhen tidlig om Morgenen og hjem igen til Aften. Det ósregnede hele Dagen. Jeg fik l Krone og 50 Óre for den Dag.

” Onsdag 5 Juni var det saa Grundlovsdag. Det var storartet Vejr den Dag, saa varmt og dejligt. Det var jo halvhellig Dag den Dag. Vi holdt op med at arbejde til Middag, men jeg var ingen Steder om Eftermiddagen, og der var heller ingen her hos os. ” Sóndag 9 Juni var det et henrivende godt Vejr, saa varmt og dejligt. Om Eftermiddagen var jeg til Sygekassefest i Sandbygaards Skov. Der var mange Mennesker til Fest i det gode Vejr. Folketingsmedlem Lars Jensen, Arlóse, og Andreasen, Næstved, talte ved Festens Begyndelse. Jeg var inde og danse om Aftenen. Jeg morede mig storartet til den Fest Jeg kom hjem Klokken tre om Natten. Bedstefader var ogsaa til Fest. ” Sóndag 16 Juni var Vejret lidt halvdaarligt, koldt og Regnevejr en Gang imellem. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme. De gamle var i Ómarken hos Karl Jensens til Visit. Om Aftenen var jeg til Fest i Hjælmsómagle tillige med flere fra Sandby. Jeg var inde og danse og morede mig godt. Jeg kom hjem Klokken tre om Natten. ” Sóndag 23 Juni var det halvdaarligt Vejr, koldt og Bygevejr. Om Aftenen var det jo St. Hansaften. Det var koldt om Aftenen der var heller ikke mange Blus. Vi var ude til Frederiks og drikke Chokolade i Anledning af Larses Fódselsdag. Vi kom hjem til Sengetid. ” Fredag 28 Juni var det storartet godt Vejr, saa varmt og dejligt. Min Broder Thorvald var herhenne et Par Timers Tid, nu var han paa en Herregaard, Assendrupgaarden paa den anden Side Aversie. Der kom han Majdag.

” Onsdag 3 Juli var det et vemmeligt Vejr, ósende Regnevejr og Storm koldt. Den Dag kom mine to Sóskende Anna og Vilhelm herud og skulde være i Ferien. Jeg var syklende op paa Stationen og skulde tage imod dem, og saa sende dem med Dagvognen herud. Da jeg havde ordnet det, saa tog jeg hjem igen, og saa sad de da i Tórvejr herud. Jeg blev omtrent gennemblódt af Regnen, og Syklen saa grusomt ud. De havde jo Ferie til den 12te August, de skulde rigtig nyde Landlivet nu. ” Sóndag 7 Juli var det godt Vejr. Den Dag havde Sandby Ungdomsforening Skovtur til Vrangeskov, en Mils Vej paa den anden side Ringsted. Vi naaede derhen Klokken tre om Eftermiddagen, og saa morede vi os til Klokken halv elleve om Aftenen saa kórte vi hjem igen. Saa var den Dag forsvunden. Jeg morede mig godt den Dag. Hver Herre gav 50 Óre, en Dame 25 Óre. Jeg var syklende derhen. Der var mange syklende. ”Torsdag 18 Juli var det storartet godt Vejr. Om Aftenen var vi ude til Frederiks og drikke Chokolade alle sammen i Anledning af den lille Frederiks Fódselsdag. Han fyldte tre Aar den Dag. ” Onsdag 24 Juli var det halvdaarligt Vejr, det regnede en Gang imellem. Den Dag kom min Sóster Karla fra Kóbenhavn herud og skulde være her Resten af Ferien. Den 11 August skulde de hjem igen. Hun gik til Præsten nu og skulde konfirmeres den 6te Oktober. ” Tirsdag 30 Juli var Vejret godt varmt. Den Dag bar vi Brændestakken ind. Om Aftenen kom min Fader fra Kóbenhavn herud. Han kom syklende og skulde være her i en 3-4 Dage. Han havde syklet hele Vejen og det var gaaet ham godt.  ” Onsdag 31 Juli var det saa den sidste Dag i Juli Maaned. Min Fader var her jo den Dag. Om Eftermiddagen var han i Glumsó, henne hos Blikkenslagerens i Besóg. Det var daarligt Vejr den Dag, Storm og Kuld og Regn.

” Torsdag 1 August var det lidt bedre Vejr, ikke rigtig saa koldt. Om Eftermiddagen var jeg og min Fader syklende hen hos min Broder Thorvald, nu tjente han jo paa Herregaarden Assendrupgaarden som laa paa den anden Side af Aversie. Han gik og vandede Kvæg. Han tog saa med os hjem til Sandby, da han havde vandet Kvæg. Han fik frihed til Dagen etter til Middag. Han laa saa her om Natten. Vi laa saa tre i min Seng den Nat. Vi var her hjemme igen til Fyraften. ” Fredag 2 August var det kólig Luft igen. Den Dag tog min Fader hjem til Kóbenhavn igen. Han syklede lidt etter Frokost. Thorvald fulgte ham paa Vej, han skulde jo være hjemme paa Gaarden igen til Middag. Nu var min Faders Ferie forbi for denne Gang, nu havde han været her i en tre Dage. Mine Sóskende havde da en Uges Tid at være her i endnu. Fredag 9 August var Vejret godt lidt varmt Den Dag rejste saa mine Sóskende hjem til Kóbenhavn igen. De rejste med det fórste Tog om Morgenen, nu var deres Ferie forbi for denne Sommer. Nu skulde de hjem og gaa i Skole igen. Karla kunde jo snart blive færdig med sin Skolegang. Den 6te Oktober skulde hun jo konfirmeres. Nu var vi her saa ene tre igen. ” Tirsdag 13 August var det godt Vejr, men kólig Luft. Den Dag tog jeg over til Johan Hansen i Hómb og skulde være med at hóste. Vi mejede Rug hele Dagen. Det var som sædvanlig, jeg laa derovre om Natten, og vi havde ikke gjort nogen Akkord om Betalingen, den kunde han selv bestemme. ” Lórdag 17 August var det godt Vejr om Formiddagen. Om Eftermiddagen regnede det, saa vi kunde ikke hóste uden den halve Dag. Jeg kórte hjem om Aftenen og skulde ikke derover fórend Mandag. ” Sóndag 18 August var det temmelig godt Vejr. Jeg var hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Ringsted oppe og se Biografteater i Bórsen. Det kostede kun 25 Óre og det var godt at se. Jeg kom hjem midt paa Natten. ” Sóndag 25 August var jeg hjemme hele Dagen. Kristine fra Glums6 var her den Dag. Jeg havde en rædsom Tandpine den Dag, jeg laa det meste af Dagen. ” Mandag 26 August tog jeg over til Hómb igen, men den Dag skulde vi ikke Arbejde, der skulde nemlig være Begravelse. Den gamle Bedstemoder, Konens Moder, var jo dód og skulde begraves den Dag. Jeg var saa bedt med til Begravelse. Jeg var med at feje Gaard og saa med at spænde for og fra. Der var jo en masse Kóretójer. Vi havde os en god Dag, det var jo en meget flot Begravelse.

” Sóndag 8 September var det et storartet godt Vejr, saa varmt. Vi hóstede hele Dagen, vi bandt Havre og Korn. Min Broder Thorvald som tjente paa Assendrupgaarden var herhenne hos os den Dag og Blikkenslagerens. Thorvald var en Omgang hos mig og talte lidt med mig. ” Lórdag 14 September var det temmelig godt Vejr, det var lidt Graavejr. Den Dag naaede vi og fik indhóstet. Vi blev færdig til Medaften saa holdt vi hellig Dag. Saa fik vi Pandekager til Medaften og Chokolade ovenpaa. Jeg skulde derover en Uge til og være med at damptærske og lære at plóje. Jeg tog saa hjem den Aften. Sóndag 15 September var det godt Vejr. Den Dag var det saa min Bedstemoders Fódse!dag. Hun fyldte 64 Aar, saa hun var snart gammel. Alle Frederiks var herhenne og spise Medaften og drikke Chokolade, andre var her ikke. Her var ingen stor Stads paa Færde. Vi fik Brev og Fotografi fra Kóbenhavn den Dag. Det var min Moder og Karla og Anna og Vilhelm der havde ladet dem fotografere, og saa sendt Bedstemoder et Portræt i Fódse!sdagsgave og det lignede dem godt.” Lórdag 21 September var det temmelig godt Vejr, lidt koldt. Jeg gik og plójede det meste af Dagen. Nu havde jeg saa omtrent lært at plóje. Om Aftenen tog jeg hjem.” Sóndag 22 September var det godt Vejr. Kristine fra Glumsó var herhenne den Dag. Om Eftermiddagen kórte jeg over til Hómb hos Johan Hansen og fik min Lón, hvad jeg havde tilgode. Nu kunde jeg ikke være derovre længere, der var meget at bestille herhjemme med Skomageriet, han vilde ellers have mig en Uge til, jeg skulde være med at plóje, men nu kunde jeg ikke mere. Jeg havde været derovre i 36 Dage nu, jeg fik saa 55 Kroner for det. Det var jo en god Skilling at faa paa en Gang, men nu kom jeg nok ikke til at hóste for Johan Hansen mere. Nu vilde han jo af med Gaarden, nu den gamle var dód, saa vilde de til Ringsted og bo og leve af Pengene. Jeg havde nu tjent en 150 Kroner hos Johan Hansen, det vil sige med alle Drikkepengene, som jeg havde faaet, naar jeg var derovre med Skotój. ” Tirsdag 24 September var det godt Vejr. Den Dag var jeg ovre hos Frederik Krestensen og være med at damptærske og skulde derover igen om Onsdagen. Saa tjener jeg straks en fire Kroner der. Det er til Hjælp til Kóbenhavnsturen den 13de  Oktober ind til Karlas Konfirmation.” Sóndag 29 September var det et storartet godt Vejr, helt Sommer, saa varmt og dejligt. Om Eftermiddagen var jeg en Tur henne og se til min Broder Thorvald som tjente paa Assendrupgaarden. Han havde det godt. Han skulde da ogsaa hjem til Karlas Konfirmation. Jeg var hjemme igen til det var mórkt.

” Mandag 10 September var det ogsaa godt  Vejr, helt varmt. Om Eftermiddagen var jeg syklende i Ringsted. Jeg var oppe og sætte de 50 Kroner som jeg fik af Johan Hansen, Hómb, i Ringsted Bank. Saa nu havde jeg staaende i Ringsted Bank 427 Kroner og 89 Óre. Det var jo en ganske god Skilling at have der, og nu der var saa mange, formerede de dem jo stærkt. Jeg havde nogle Smaaærinder ogsaa. Jeg kom hjem til Medaften.

” Onsdag 2 Oktober var det godt Vejr, helt varmt. Om Formiddagen var jeg ude og hjælpe Frederik med nogen Halm, men kom hjem igen til Kaffetid. Til Medaften kom saa Frederik herhen med Kóretójet, saa var jeg og ham ovre i Hómb hos Johan Hansen og hente lidt Halm til at stró under Grisen med. Vi kom saa lige hjem og fik læsset af til det blev mórkt. Sóndag 13 Oktober var det et yndigt Vejr med Solskin og klar Luft, helt varmt. Den Dag rejste jeg og Bedstefader og Bedstemoder til Kóbenhavn til Karlas Konfirmation. Vi rejste ind med fórste Morgentog som gaar fra Ringsted 7,42 Minutter og er i Frederiksberg, der stod vi af 9,27 Minutter. Der var ingen paa Stationen og tog imod os, men mine Sóskende, Thorvald, Anna og Vilhelm kom ud at móde os. Da vi kom hjem fik vi saa nogen Mad. Fader og Karla var jo i Kirke. Da vi havde spist gik jeg og Bedstefader en Tur ud til Valby og saa os noget omkring. Da vi saa kom hjem var Bedstefaders Sóster fra Sósum kommen. Sidse, hendes Mand og deres to Sónner Karl og Vilhelm var kommen, og noget efter kom saa Fader og Karla hjem fra Kirke. De fik saa alle Mad og Kaffe. Om Eftermiddagen kom vi ikke noget i Byen, heller ikke om Aftenen. Da vi havde spist til Aften, saa sad vi og snakkede og spillede og sang. Der var en Pige og to Karle med til, saa vi var mange. Da Klokken var halv ti rejste alle de fra Sósum hjem. Fader og Bedstefader fulgte dem paa Stationen. Da Klokken var tolv, saa var det hele forbi, saa gik vi i Seng, og saa var den Dag duftet hen og Karla var nu konfirmeret. Jeg gav hende 4 Kroner. “Mandag 14 Oktober var det ogsaa godt Vejr, helt varmt og dejligt. Vi sov lidt længe den Morgen. Da Bedstemoder og Bedstefader kom op og blev klædt paa, saa skulde han ud til en Bekendt med et Par Stóvler. Vi havde sat nye Fódder i. Henad Middag gik jeg og Thorvald og Vilhelm en Tur i Byen og saa os lidt om, men vi var hjemme igen til Medaften og nu var Bedstefader ogsaa kommen hjem igen. Vi fik saa Mad alle sammen og saa sad vi og snakkede til Klokken seks. Saa gik Bedstefader og Bestemoder til Stationen. De rejste hjem den Aften. Jeg blev herinde til Onsdag, det gjorde Thorvald ogsaa. Jeg og Karla fulgte dem paa Stationen. Frederik var saa i Ringsted med Kóretójet og kórte dem hjem. Da saa jeg og Karla kom hjem, gik jeg og Moder og Thorvald og Karla og en Pige til i Scala, og der morede vi os godt Der var Sangerinder, Luftgymnastikkere og meget andet. Vi kom hjem Klokken halv et om Natten, og saa gik vi i Seng. ” Tirsdag 15 Oktober var det mere raakoldt end i de andre Dage, men det var da Tórvejr. Vi sov længe den Morgen, vi kom jo sent i Seng. Henad Middag gik jeg og Moder og Thorvald en Tur i Byen. Vi var helt ude ved Hellerup og Strandvejen, vi saa ogsaa Slottet Hvidóre. Vi kunde se helt ud over Óresund. Vi saa meget godt paa den Tur, vi kom hjem til Medaften, saa fik vi Mad og Kaffe. Saa tog jeg og Thorvald med Sporvognen ud til Kasernen, jeg skulde ud og hilse paa min gamle Ven Albert Jensen. Vi var jo Skolekammerater. Vi traf ham omtrent med det samme. Han gik saa med os hjem og fik nogen Mad og Kaffe, og saa gik jeg og Moder og Thorvald og Karla og saa Albert op paa Albenberg, der var vi saa inde og se Biografteater to Steder. Da vi saa havde set det, saa gik vi en Omgang i Figaro, det er en Dansebule, hvor alle Luddertósene kommer. Da Klokken var halv tolv gik Albert. Han skulde jo være hjemme paa Kasernen Klokken tolv. Vi kom ikke hjem forend Klokken halv tre om Natten, saa det var jo hój Sengetid. ” Onsdag 16 Oktober var det dejligt Vejr, helt varmt. Vi sov længe den Morgen. Da vi havde spist Frokost fulgte jeg Thorvald til Stationen. Nu rejste han hjem til Assendrupgaarden igen. Da jeg kom tilbage, gik jeg en Tur i den Zoologiske Have og saa alle Dyrene. Da jeg havde set dem, saa gik jeg hjem, og saa fik jeg nogen Mad og Kaffe, og saa gik jeg til Stationen. Karla fulgte mig derop. Jeg skulde med Toget som gaar fra Frederiksberg 3,42 Minutter og er i Ringsted 5,30 Minutter. Jeg gik saa til Hómb, der kom jeg til at kóre helt hjem. Nu var saa den Tur forbi. Jeg havde moret mig godt derinde i de 4 Dage, jeg havde været der, men det havde ogsaa kostet mig en 10 Kroner, men det var jo tre Aar siden, jeg havde været hjemme hos mine Forældre, saa det gik jo ikke saa tit paa. Nu var vi saa tre konfirmerede, saa var der to tilbage. Nu gaar der jo en Tid inden Anna skal konfirmeres. Nu kunde man saa begynde at skomagere igen som sædvanlig.

” Fredag 1 November var det Graavejr og koldt. Nu havde jeg saa været ved Skomageriet i 5 Aar, været Svend i halvandet Aar. Jeg arbejdede hele Dagen, det var jo ellers halvhellig Dag, ved at det var Skiftedag. ” Sóndag 3 November var det meget koldt og Stormvejr. Alle Frederiks var herhenne den Dag. Om Aftenen var jeg til Bal og Oplæsning i Vetterslev Forsamlingshus. Der var fórst Oplæsning af Maler Petersen fra Geldsted, og saa Bal ovenpaa. Det var Sygekassen der holdt det. Jeg morede mig godt. Jeg kom hjem Klokken halv tre om Natten. ” Mandag 4 November var det koldt og stóvregnede lidt. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus. Vi skulde have lavet en Gymnastikforening her, og det lod til det kunde komme til at gaa. Vi var 28 fórste Aften. Vi skulde saa gaa to Gange om Ugen, nemlig Mandag og Onsdag, begynde Klokken halv otte og være færdig Klokken ni. Vi skulde saa give hver to Kroner, vi skulde jo helst have Gymnastikdragter. ” Onsdag 6 November var det temmelig godt Vejr, ikke saa koldt. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for anden Gang. Vi var 35 den Aften, saa vi kunde ikke saa godt være flere nu. Vi havde alle Slags Gymnastikóvelser. ” Lórdag 9 November var det altsaa min Fódselsdag. Jeg fyldte jo 20 Aar den Dag, saa nu var jeg snart gammel, synes jeg. Det var Frostvejr den Dag, ikke saa lidt endda, men ellers godt Vejr. Solen skinnede, Luften klar, Vejen var ren. Jeg arbejdede i Værkstedet til midt paa Eftermiddagen, saa kórte jeg til Ringsted, oppe og kóbe  Gymnastiktój Sko og Bukser, hvidt begge Dele, og naar man saa havde hvid Skjorte paa, var man helt hvid. Jeg havde flere Smaaærinder. Jeg var hjemme igen til Medaften, men da jeg saa kom hjem og fik passet Bukserne, var de meget for store, saa maatte jeg til Ringsted igen, op og faa byttet dem om. Men jeg var saa hjemme igen til Fyraftenstid. Jeg var saa hjemme hele Aftenen. Jeg fik Kort fra Sóster Karla og 1 Krone af Bedstemoder og tre Kroner af Bedstefader og et Kort fra min Fætter Jens, saa jeg fik ikke saa lidt til min Fódselsdag. ” Sóndag 10 November var det temmelig godt Vejr, lidt Frostvejr, men noget taaget saa Vejen blev sjasket. Min Broder Thorvald som tjente paa Assendrupgaarden, kom herhen den Dag. Han kom ved Middagstid. Da vi havde spist Middagsmad, saa syklede jeg og Thorvald en Omgang til Glumsó, hen hos Moster Kristine. Vi var saa hjemme igen til Aften. Om Aftenen var det jo Mortens Aften vi holdt min Fódselsdag den Dag. Vilhelm var ogsaa herhenne. Vi fik Lammesteg til Nadver. Vi tog os saa en Seksogtreds, til Sengetid saa syklede Thorvald hjem. ” Mandag 11 November var det saa Mortens Dag. Det var meget taaget den Dag, men ellers mildt i Vejret. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for tredje Gang. Moster Kristine kom herhen om Aftenen, vi skulde slagte om Tirsdagen. Her var Klub den Aften hos os. ” Onsdag 13 November var det daarligt Vejr, Regnevejr det meste af Dagen. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for fjerde Gang. Nu var vi en 40 tyve unge Mennesker, nu kunde vi ikke være flere. ” Vi havde Pólsegilde om Aftenen. Alle Frederiks var herhenne og saa Moster Kristine, men hun hjalp jo Bedstemoder. Frederik kórte hende hjem om Aftenen. ” Sóndag 17 November var det godt Vejr, mildt men taaget Den Dag havde vi saa mange Fremmede. Bedstefaders to Sóstre, Bodil og Ellen med deres Mænd og Alfred og Smedens og Peter Vilhelms og Karl Jensens og alle Frederiks og Blikkenslagerens, saa vi var mange. Vi kunde daarligt være her, men det gik da an. Klokken tolv var det hele forbi saa var hver gaaet til sit. ” Mandag 18 November var det godt Vejr, mildt Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for femte Gang. ” Onsdag 20 November var det daarligt Vejr, det regnede en Del. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for sjette Gang. ” Sóndag 24 November var det Vintervejr. Det sneede hele Dagen og frós. De gamle kórte til Næsby om Eftermiddagen, saa jeg var ene hjemme, men der var da nogen her og spillede Kort med mig. Jeg vandt 3 Kroner 78 Óre. ” Mandag 25 November var det godt Vejr igen helt mildt Jeg grav Have hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for syvende Gang. ”Onsdag 27 November var det ogsaa mildt i Vejret og Tórvejr. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for ottende Gang.

” Mandag 2 December var det koldt og nogen Storm. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for niende Gang. ” Onsdag 4 December var det bedre Vejr, ikke saa koldt. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for tiende Gang. Mandag 9 December var det temmelig godt Vejr, ikke koldt, men nogen Storm. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for el vte Gang. ” Onsdag 11 December var det Regnevejr det meste af Dagen et grusomt Fóre. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for tolvte Gang. ” Lórdag 14 December var det godt Vejr om Formiddagen, men blev et grusomt Regnevejr og Stormvejr om Eftermiddagen. Bedstefader var i Ringsted om Formiddagen, han kom hjem til Regnevejret begyndte. Han var oppe og hæve Rentepenge, saa plejer han jo at sætte 50 Kroner til mig, det gjorde han ogsaa denne Gang, saa nu havde jeg staaende i Ringsted Bank 477 Kroner 89 Óre en god Skilling at have. Nu havde jeg snart 500 Kroner. Om Aftenen var jeg henne hos Jens Nielsen og spille Kort Jeg tjente 4 Kroner og 33 Óre, en god Skilling. ” Mandag 16 December var det dejligt Vejr, en lille smule Frost og stille. Vejen var saa ren. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for trettende gang. ” Tirsdag 17 December var det ogsaa dejligt Vejr. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus, hvor Kandidat Ludvigsen talte om sónderjyske Forhold. Bagefter Módet var der Generalforsamling. Der blev valgt ny Formand. ” Onsdag 18 December var det dejligt Vejr. Om Aftenen var jeg til Gymnastik i Sandby Forsamlingshus for fjortende Gang, sidste Gang i dette Aar, vi fik nemlig Ferie den Aften til Onsdag 8 Januar 1908. ” Tirsdag 24 December var det godt Vejr, mildt, men taaget. Om Aftenen var det saa Juleaften. Min Fætter Lars var herhenne og spise Andesteg med os. Hans Fader hentede ham hjem, da det blev Sengetid. Han var for lille til selv at gaa, det var ogsaa mórkt og Stormvejr.” Onsdag 25 December var det saa Juledag, Aarets helligste Dag. Det var godt Vejr, stille, en Smule Frostvejr. Henad Middag kom min Moder og min Broder Thorvald herned. Thorvald var ellers rejst til Kóbenhavn, men saa rejste han med herned igen. Blikkenslagerens og alle Frederiks kom ogsaa herhen, saa vi var mange den Dag. Oksekódsuppe til Middag, efter gammel Skik. Vi spillede Kort hele Dagen omtrent. Det blev Snevejr om Aftenen, saa Blikkenslagerens de laa herhenne om Natten. Moder og Thorvald de laa her jo ogsaa. ” Torsdag 26 December var det saa anden Juledag. Der var kommen et lille Lag Sne nu, og saa var det et rædsomt Frostvejr. Vi var mange her den Dag ogsaa. Blikkenslagerens de blev her hele Dagen. Henad Aftenen kórte jeg og min Broder Thorvald, hvor Moder til Stationen. Nu skulde hun rejse hjem igen. Vi havde nær frosset ihjel, det var en rædsom Kulde. Da vi saa kom ud med Kóretójet, saa blev vi derude hos Frederiks og fik Mad og Kaffe. Saa spillede vi Kort til Sengetid. ” Fredag 27 December var det saa tredje Juledag, det var en rædsom Kulde den Dag. Forfærdeligt haardt Frostvejr. Det var jo en halvhellig Dag. Vi arbejdede lidt om Formiddagen, saa holdt vi hellig Dag. Om Aftenen var jeg og Thorvald ene hjemme, de gamle var ovre til Peter Kristoffers i Vetterslev. Der var Klub hos ham den Aften. I Denne Omgang skulde Konerne jo med, og saa skulde de spise Medaften. Der var nogen her hos os om Aftenen og holdt os med Selskab. Vi spillede Kort. ” Lórdag 28 December var det saa fjerde Juledag. Det var ogsaa rædsomt koldt den Dag. Vi arbejdede hele Dagen den Dag. Om Aftenen var hvor Nabo Jens Nielsen herhenne og holde os med Selskab. Vi spillede saa Kort til Sengetid. Jeg vandt 1 Krone og 56 Óre. ” Sóndag 29 December var det saa femte Juledag. Det var ogsaa meget haardt Frostvejr den Dag og koldt Da vi havde spist Middagsmad, saa rejste min Broder Thorvald hjem til Assendrupgaarden igen. Nu havde han ogsaa haft Ferie i en otte Dage. Jeg fulgte ham paa Vej ” Mandag 30 December var det saa sjette Juledag. Det var noget koldt den Dag, haardt Frostvejr. Vi arbejdede hele Dagen.” Tirsdag 31 December 1907 var det saa den sidste Dag i Aaret 1907. Det var en bidende Kulde og et drabeligt Frostvejr. Det havde det været nu i otte Dage. Isen paa Aaen kunde ogsaa bære nu. Vi havde jo heller ingen Vinter haft endnu. Jeg arbejdede det meste af Dagen. Jeg holdt jo lidt tidlig Fyraften, det var jo Nytaarsaften om Aftenen. Vi fik Andesteg til Nadver. Jeg var lidt ude om Aftenen og kórte og saa Nytaarslójerne. Der var ellers ikke megen Kommers. Jeg gik tidlig hjem og i Seng. Klokken var ikke uden elleve. Nu var Aaret 1907 altsaa forsvunden og kom aldrig mere tilbage. Der var jo ikke sket noget saadan af nogen Betydning i Aaret 1907. Jeg havde været rask hele Aaret, det er jo Hovedsagen at være rask.

” Nu er der ikke mere at beskrive om Aaret 1907. “

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Comments are closed